Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT TEHNIC DE INCHIDERE SI ECOLOGIZARE MINA BARBATENI


Anunt de participare numarul 25136/27.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA MARTINESCU, Tel.021.316.80.19, Email: [email protected], Fax: 021.316.80.19
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica
Activitate (activitati)
Altele: conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTTEHNIC DE INCHIDERE SI ECOLOGIZAREMINA BARBATENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: loc.Barbateni, jud. Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
elaborarea proiectului tehnic si obtinerea acordurilor si avizelor pentru executia lucrarilor de inchidere si ecologizare mina Barbateni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232300-7 - Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 420, 168RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 5000 lei RON, prin scrisoare de garantie bancara, ordin de plata in cont RO87BRDE410SV26085254100 ;garantia de buna executie 5% din val.contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de la bugetul de stat, plata se face cu ordin de plata, prin trezorerie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratii privind neincadrarea in art.180 si 181 din OUG34/2006, certificicate de plata a obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, certificat de cazier fiscal, certificat constatator ORC, atestare privind competenta tehnica si profesionala a operatorului economic pentru elaborarea de documentatii geologo- tehnico-economice pentru activitati miniere/inchideri mine/cariere, pentru tipul de resurse minerale solicitate in caietul de sarcini, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, sau de organismecompetente, similare din tara in care ofertantul este stabilit
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra medie anuala de afaceri globala, bilant contabil la 31.12.2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra globala medie anuala de afaceri500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate, atestate, CV-uri, recomandari, declaratie dotare cu echipamente, certificareasistemului calitatii, certificari mediu, declaratie protectia munci
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a1.incheierea si finalizarea in ultimii 3 ani a cel putin un contract de servicii de proiectare tehnica care a avut ca obiect prestarea unor servicii de proiectare tehnica la lucrari similare, avand o valoare minima, exclusiv TVA , dede 126.000 lei.a2.Se solicita prezentarea informatiilor referitoare la cel putin doua documentatii tehnice contracte si finalizate, elaborate pentru executia lucrarilor de reabilitare ecologica a zonelor afectate, pentru redarea terenurilor in circuitul productiv, agricol si/sau silvic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
personalul de specialitate responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare tehnicatrebuie sa fie atestat conform Legii Minelor nr.85/2003 sau de organismecompetente, similare din tara in care ofertantul este stabilit
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.09.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 25 RON
Conditii si modalitate de plata: solicitare scrisa la fax.021/3118399, numerar la casierie sau virament in cont RO87BRDE410SV26085254100 deschis la BRD Agentia Piata Romana Bucuresti,
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2007 12:00
Locul: sediul SC CONVERSMIN SA Bucuresti , str. Mendeleev nr.36-38, etaj 2, sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
se pot obtine de la sediul autoritatii contractante
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CONVERSMIN SAOficiul Juridic
Adresa postala: str.Mendeleev, nr.36-38, etaj 5, cam.63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Tel.021/210083, Email: [email protected], Fax: 3118399
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2007 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer