Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect de introducere canalizare si construire a unei statii de epurare in comuna Balan. Prezentul anunt anuleaza anuntul nr. 41387 / 14.01.2008, datorita unor greseli care apar la valoarea estimata a contractului, la garantia de participare si la modali


Anunt de participare numarul 41535/17.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria comunei Balan, com.Balan, jud.Salaj.
Adresa postala: Loc. Balan, nr. 76, com.Balan, judetul Salaj, Localitatea: Zalau, Cod postal: 457025, Romania, Punct(e) de contact: Ion Mnere, Tel.0260 / 66.44.03; 0260 / 66.44.04, Email: [email protected], Fax: 0260 / 66.44.03; 0260 / 66.44.04
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect de introducere canalizare si construire a unei statii de epurare in comuna Balan. Prezentul anunt anuleaza anuntul nr. 41387 / 14.01.2008, datorita unor greseli care apar la valoarea estimata a contractului, la garantia de participare si la modalitatea de procurate a caietului de sarcini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sediul Primariei Balan, judetul Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea Proiectului Tehnic pentru canalizare in cele cinci localitati ale comunei si de constrire a unei statii de epurare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131500-1 - Studiu de fezabilitate (Rev.1)
74232220-2-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.1)
74233200-3-Servicii de inginerie geotehnica (Rev.1)
74271800-7-Servicii de topografie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studiul de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu topografic, avize necesare ( mediu , MLPAT, avize pentru asigurarea atilitatilor, avize ceruta in certificatul de urbanism )
Valoarea estimata fara TVA: 73, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Phare 2005 CES
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, in cazul in care oferta este desemnata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica daca : in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti; - este in stare de faliment sau lichidare; - nu si- a indeplinit obligatiunile de plata a impozitelor, taxelorsi contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat; - nu are in obiectul de activitate activitatii de proiectare si inginerie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul sa fi inregistrat in ultimii trei ani o cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Sa fi executat in ultimii trei ani contracte de prestari servicii cu obeiect simular; 2. Sa asigure echipamente, utilaje si alte mijloace fixe care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului; 3. sa dispuna de personal calificatpentru7 derularea contractului ; 4. Sa fie dispus pentru executarea contractului din momentul semnarii acestuia.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO 2004 / 017 - 553.04.01.04.03.71
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.02.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la sediul Primariaie Balan; Ordin de plata - cont RO 90 TREZ 56421160250XXXXX
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.02.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2008 09:00
Locul: Primaria comunei Balan, judetul Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2008 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer