Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect Integrat al Adi Eurocom Bustuchin-Berlesti priv.Prima infintare a ret. de apa si canalizare in satele Motorgi,Cionti(Bustuchin)si Lihulesti-Boieresti(Berlesti),Moder.Drumuri de interes local in com. Bust.si Berl.,Dotare Camin Cultural Poiana-Seciu


Anunt de participare numarul 86815/22.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA EUROCOM BUSTUCHIN-BERLESTI
Adresa postala: COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ, Localitatea: Bustuchin, Cod postal: 217115, Romania, Punct(e) de contact: ION CIOCEA, Tel.0253/475125, Email: [email protected], Fax: 0253/475156, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
asociere a doua autoritati contractante
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect Integrat al Adi Eurocom Bustuchin-Berlesti priv.Prima infintare a ret. de apa si canalizare in satele Motorgi, Cionti(Bustuchin)si Lihulesti-Boieresti(Berlesti), Moder.Drumuri de interes local in com. Bust.si Berl., Dotare Camin Cultural Poiana-Seciuri(Bustuchin)pt.activ.Grup.Folc. Braul de la Poiana, Achiz. de utilaje, achiz. de microbuze, Modern.Centru Civic prin construire Gradinite, Piata agroalimentara, Parc de joaca pt.copi si renovare sediu Primarie in com.Bustuchin si Berlesti, jud.Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: comuna Bustuchin, judetul Gorj
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Componenta nr. 3 - ACHIZITIONAREA DE UTILAJE, ACHIZITIONAREA DE MICROBUZE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43221000-8 - Gredere rutiere (Rev.2)
34114400-3-Microbuze (Rev.2)
43211000-5-Buldozere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Achizitionare autogreder - 1 buc. = 545505 lei;
- Achizitionare buldoexcavator - 1 buc = 196055 lei;
- Achizitionare microbuze- 2 buc = 94691 lei/ buc.
Valoarea estimata fara TVA: 930, 942RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 18.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National de Dezvoltare Rurala masura 322, buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitate;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art, 181 din OUG 34/2006;
Certificate atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetul local;
Certificat constatator emis de Oficiul registrului Comertului;
Certificat de inregistrare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe utimii trei ani;
Bilant contabil la 31.12.2008; 31.12.2007; 31.12.2006;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani;
Experienta similara;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2009 10:00
Locul: la sediul consiliului Local Bustuchin, comuna Bustuchin, judetul Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
observatori CRPDRP, observatori UCVAP, reprezentanti ofertanti pe baza de imputernicire emisa de reprezentantul legal.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program PEADR finantat prin FEADR- masura 322
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stravopoleus, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL GORJ
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr.34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 213102, Romania, Tel.0253/218661
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - 5 zile de la luarea la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA BUSTUCHIN
Adresa postala: Comuna Bustuchin, judetul Gorj, Localitatea: Bustuchin, Cod postal: 217115, Romania, Tel.0253/475125, Fax: 0253/475156
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2009 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer