Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect Integrat al Adi Eurocom Bustuchin-Berlesti priv.Prima infintare a ret. de apa si canalizare in satele Motorgi,Cionti(Bustuchin)si Lihulesti-Boieresti(Berlesti),Moder.Drumuri de interes local in com. Bust.si Berl.,Dotare Camin Cultural Poiana-Seciu


Anunt de participare numarul 103820/10.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA EUROCOM BUSTUCHIN-BERLESTI
Adresa postala:  COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ, Localitatea:  Bustuchin, Cod postal:  217115, Romania, Punct(e) de contact:  ION CIOCEA, Tel. 0253/4751256, Email:  [email protected], Fax:  0253/475156, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
asociere a doua autoritati contractante
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect Integrat al Adi Eurocom Bustuchin-Berlesti priv.Prima infintare a ret. de apa si canalizare in satele Motorgi, Cionti(Bustuchin)si Lihulesti-Boieresti(Berlesti), Moder.Drumuri de interes local in com. Bust.si Berl., Dotare Camin Cultural Poiana-Seciuri(Bustuchin)pt.activ.Grup.Folc. Braul de la Poiana, Achiz. de utilaje, achiz. de microbuze, Modern.Centru Civic prin construire Gradinite, Piata agroalimentara, Parc de joaca pt.copi si renovare sediu Primarie in com.Bustuchin si Berlesti, jud.Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Bustuchin, judetul Gorj
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
COMPONENTA NR. 4 - MODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;MODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;MODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - RENOVARE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;MODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - PIATA AGROALIMENTARAIN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45216100-5 - Lucrari de constructii de cladiri destinate institutiilor de ordine publica sau serviciilor de urgenta (Rev.2)
45212130-6-Lucrari de constructii de parcuri de distractie (Rev.2)
45213140-6-Lucrari de constructii de piete (Rev.2)
45214100-1-Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- MODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;
- MODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;
- MODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - RENOVARE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;
- MODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - PIATA AGROALIMENTARAIN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ .
Valoarea estimata fara TVA: 3, 916, 729RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 77 000 lei, Garantia de buna executie 5 % din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National de Dezvoltare Rurala - masura 322 , buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. eligibilitate;
Decl. privind calitatea de participant la procedura;
Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006;
Certificat de inregistrare;
Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului;
Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local si bugetul de stat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
Indicatorul lichiditate generala;
Bilant contabil la 31.12.2009; 31.12.2008; 31.12.2007;
Scrisoare de bonitate emisa de banca;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- cifra medie de afaceri in ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu suma de 7800000 lei;
- lichiditate generala minim 100%;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara;
Decl. privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;
Contracte de executie, recomandari, procese verbale de receptie la terminarea lucrarii si procese verbale de receptie finala pentru lucrarile prezentate ca experienta similara;
Decl. privind utilajele, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pt. indeplinirea corespunzatoare a contractului;
Decl. privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarii
30%
Descriere:
3.
Perioada de garantie a lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.07.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2010 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicireemisa de reprezentantul legal, observatori CPRDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program PNDR finanta prin FEDR Masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Cosiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravopoleus, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj
Adresa postala:  str. Tudor Vladimirescu213102, Localitatea:  Tg-Jiu, Cod postal:  213102, Romania, Tel. 0253/218661
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Bustuchin
Adresa postala:  Comuna Bustuchin, Localitatea:  Bustuchin, Cod postal:  217115, Romania, Tel. 0253/475156, Email:  [email protected], Fax:  0253/475156
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2010 17:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer