Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect Integrat al Adi Eurocom Bustuchin-Berlesti priv.Prima infintare a ret. de apa si canalizare in satele Motorgi,Cionti(Bustuchin)si Lihulesti-Boieresti(Berlesti),Moder.Drumuri de interes local in com. Bust.si Berl.,Dotare Camin Cultural Poiana-Seciu


Anunt de participare numarul 93752/02.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA EUROCOM BUSTUCHIN-BERLESTI
Adresa postala: ÂCOMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ, Localitatea: ÂBustuchin, Cod postal: Â217115, Romania, Punct(e) de contact: ÂION CIOCEA, Tel.Â0253/475125, Email: Â[email protected], Fax: Â0253/475156, Adresa profilului cumparatorului: Âwww.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
asociere a doua autoritati contractante
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect Integrat al Adi Eurocom Bustuchin-Berlesti priv.Prima infintare a ret. de apa si canalizare in satele Motorgi, Cionti(Bustuchin)si Lihulesti-Boieresti(Berlesti), Moder.Drumuri de interes local in com. Bust.si Berl., Dotare Camin Cultural Poiana-Seciuri(Bustuchin)pt.activ.Grup.Folc. Braul de la Poiana, Achiz. de utilaje, achiz. de microbuze, Modern.Centru Civic prin construire Gradinite, Piata agroalimentara, Parc de joaca pt.copi si renovare sediu Primarie in com.Bustuchin si Berlesti, jud.Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: comuna Bustuchin, judetul Gorj
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, eleborarea documentatiei pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului pentruMODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - prin construire:
- GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;
- PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;
- RENOVARE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;
- PIATA AGROALIMENTARAIN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ ;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, eleborarea documentatiei pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului pentruMODERNIZAREA CENTRULUI CIVIC - prin construire:
- GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ- PT=28535 lei ;
- PARC DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ PT=10000 lei si Asistenta tehnica =2376 lei;
- RENOVARE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ - PT=10000 lei;
- PIATA AGROALIMENTARAIN COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ -PT=10000 lei si Asistenta tehnica =2633 lei;
Valoarea estimata fara TVA: 63, 544RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ÅŸi garantii solicitate
garantia de participare 1000 lei, garantia de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National de Dezvoltare Rurala - masura 322, buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. eligibilitate;
Decl. privind calitatea de participant la procedura;
Decl;. privind neincadrarea in situatiile prevazutede art. 181 din OUG nr. 34/2006;
Certif. constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
Certif. de inregistrare;
Certificate de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul nu inregistreaza debite restante la bugetul local si bugetul de stat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe utimii 3 ani;
Bilant contabil la 31.12.2008; 31.12.2007' 31.12.2006;
Scrisoare de bonitate emis ade banca;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 120000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara;
Contract de executie pentru lucrarea prezentata ca similar, proces verbal de predare , recomadare;
Declaratie privind utilajele, echipamenteletehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului;
Declaratie efective medii anuale
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de predare proiect
50%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.02.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.02.2010 11:00
Locul: LA SEDIUL CONSILIULUI LOCL BUSTUCHIN, COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ofertanti pe baza de imputernicire emisa de reprezentantul legal, observatori CPRDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program PNDR finantata prinFEADR Masura 322
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.02.2010 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer