Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat: alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti; canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti; alimentare cu apa si canaliza


Anunt de participare numarul 78057/26.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TOMESTI-VATA
Adresa postala: Sat Vata de Jos, str.Calea Crisului, nr.18, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara., Localitatea: Vata de Jos, Cod postal: 337500, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIAN-TIBERIU TAMAS, Tel.0254 681054, Email: [email protected], Fax: 0254 681055, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociere Consilii locale
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat: alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti; canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti; alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Brotuna si Tarnava de Cris, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
Comunele: Tomesti si Vata de Jos
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor si acordurilor, documentatie tehnica autorizatie de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivul: "Proiect integrat: alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti; canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti; alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Brotuna si Tarnava de Cris, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara Codul proiectului: C. 322030852200017
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea/prelungirea avizelor si acordurilor, documentatie tehnica autorizatie de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivul: Proiect integrat: alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti; canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti; alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Brotuna si Tarnava de Cris, comuna Vata de jos, judetul Hunedoara
TOTAL ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE: -Cheltuieli pentru intocmire documentatii avize, acorduri15.341 lei
-Proiect tehnic: 718.244 lei
-Detalii de executat: 66.411 lei
-Asistenta tehnica din partea proiectantului: 103.019 lei
Total =903.015 lei, din care: -alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti - 219.522 lei-canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti - 295.082 lei-alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Brotuna si Tarnava de Cris, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara - 388.411 lei
Valoarea estimata fara TVA: 903, 015RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 10.000 lei, Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile, Program PNDR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl.priv.eligibilitatea;
2.Decl.priv. neincadrarea in sit.prevazute la art.181 din OUG 34/2006;
3.Decl.priv.calitatea de participant la procedura;
4.Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: Certificat de atestare fiscala emis de DGFPT, Certif.de atestare fiscala emis de DS din Primarii;
5.Certif.Constatator si Certif.de inreg.fiscala emise de Reg.Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Bilant contabil pe anii: 2006, 2007, 2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-profitul net pe fiecare an conform bilant contabil trebuie sa fie pozitv(pe anii 2006, 2007, 2008)-cifra medie de afaceri in domeniul proiectare, pe ultimii 3 ani sa fie minim 1.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista privind principalele servicii executate in ultimii 3 ani(proiectare alimentare cu apa, canalizare si statie epurare);
2.Experienta similara: informatii priv.experienta similare,
3.Resurse umane si structura managementului: efective medii anuale, lista personalului cheie propus;
4.Informatii despre dotarile specifice
5.Standarde pt.asig.calitatii: ISO 9001 sau echivalent;
6.Standarde de protectia mediului: ISO 14001 sau echivalent;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Cerinta minima: prestarea unor servicii de proiectare alimentare cu apa si canalizare (captare, tratare, inmagazinare si retele apa, canalizare si statie de epurare);
-Cerinta minima: prezentarea unui singur contract de proiectare similar finalizat in ultimii 3 ani, -Se va include in echipa de proiectare: min.5 experti(ing.cu ovechime in proiectare in spec.hidrotehnica de min 3 ani)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Propunere financiara
60%
Descriere: preturile care se compara sunt fara TVA.
2.
Durata de realizare
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.07.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.07.2009 11:00
Locul: Sat Vata de Jos, calea Crisului, nr.18, Com.Vata de Jos, jud.Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program F.E.A.D.R. Masura 3.2.2 : Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii ruraleContract de finantare: C. 322030852200017
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213-104641, Email: [email protected], Fax: 0213-104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Piata I.C. Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic Contencios
Adresa postala: Vata de Jos, Localitatea: Vata de Jos, Cod postal: 337500, Romania, Tel.0254-681054, Email: [email protected], Fax: 0254-681055
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2009 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer