Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat: Asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi, L=8,2km;Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate in satele Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele C


Anunt de participare numarul 88381/14.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GOLAIESTI (CONSILIUL LOCAL GOLAIESTI)
Adresa postala: sat Golaiesti, comuna Golaiesti, judetul Iasi, Localitatea: Golaiesti, Cod postal: 707200, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI BIZDIGA, Tel.0232/236614, Email: [email protected], Fax: 0232/236614, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat: Asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi, L=8, 2km;Infiintare sistem decanalizare si statie de epurareape uzate in satele Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem dealimentare cu apa in satele Coada Stincii , Golaiesti, Podu Jijiei, Gradinari; Infiintare centru de ingrijire copii in comuna Golaiesti , judetul Iasi ;Dotare camin cultural in comuna Golaiesti, judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Cumunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie , elaborare documentatiepentru avize, acorduri, autorizatii , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Proiect integrat: Asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi, L=8, 2km;Infiintare sistem decanalizare si statie de epurareape uzate in satele Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem dealimentare cu apa in satele Coada Stincii , Golaiesti, Podu Jijiei, Gradinari; Infiintare centru de ingrijire copii in comuna Golaiestijudetul Iasi ;Dotare camin cultural in comuna Golaiesti, judetul Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45215215-7-Lucrari de constructii de camine de copii (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
VALOAREA TOTALA ESTIMATA fara TV A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI nu poate depasi 21.683.579 lei.
LOTUL 1: VALOAREA TOTALA ESTIMATA fara T.V.A. A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI pentru obiectivul de investitii Asfaltare drum comunal DC16 in comunele Golaiesti si Ungheni, jud Iasi, L=8.2 km nu poate depasi valoarea de 9.608.620LEI fara T.V.A. din carevaloarea servicilor de proiectare nu va depasi 216.120 LEI.
LOTUL 2: VALOAREA TOTALA ESTIMATA fara T.V.A. A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI pentru obiectivul de investitii Infiintare sistem canalizare si statie de epurare ape uzate in satele comunelor Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem alimentare cu apa in satele Coada Stancii, Golaiesti, Podu Jijiei, Gradinari , judetul Iasi nu poate depasi valoarea de 11.274.745LEI fara T.V.A. din carevaloarea servicilor de proiectare nu va depasi587.119 LEI.
LOTUL 3: VALOAREA TOTALA ESTIMATA fara T.V.A. A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI pentru obiectivul de investitii Infiintare centru de ingrijire copii in comuna Golaiesti , judetul Iasinu poate depasivaloarea de800.214LEI fara T.V.A. din carevaloarea servicilor de proiectare nu va depasi 32.989 LEI.
Valoarea estimata fara TVA: 21, 683, 579RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 14.12.2009 pana la 16.05.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare : Pentru Lotul 1:145.000 LEIPentru Lotul 2 :170.000 LEIPentru Lotul 3:12.000 LEIGarantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile prin programul FEADR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidature sau oferta
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaDeclaratii privind neincadrarea in art. 181 din OUG 34/2006
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , valabil la data deschiderii ofertelor.
Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii privind indeplinirea obligatiilor fiscale -se vor prezenta certificatele in termen de valabilitate privind datoriile fiscale emise de catre ANAF-Bilanturile contabile inregistrate la D.G.F.P.J., impreuna cu notele explicative, pentru anii 2006, 2007, 2008
-Informatii privind cifra de afaceri- media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani calendaristici (2006 2007 2008)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala trebuie sa fie de minim: Pentru lotul 1 :18.500.000 LEIPentru lotul 2 :22.000.000 LEIPentru lotul 3 :1.500.000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara:
Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani si lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani ;
Pentru lotul 1 se solicita - executarea si finalizarea in ultimii 5 ani a doua lucrari similare in domeniul constructiei / modernizarii de drumuri cu o valoare cumulata de 9.600.000 LEI.Pentru lotul 2 se solicita - executarea si finalizarea in ultimii 5 ani a cel putin 4 contracte similare din 2.punct de vedere al domeniului, dificultatiisi conditiilor tehnice, valoarea cumulata estimata pentru executie aferenta lucrarilor sa fie de minim 10.600.000 LEI
Pentru lotul 3 se solicita -executarea si finalizarea in ultimii 5 ani a cel putin 3 lucrari similare in domeniul constructiei civile de minim 800.000 RON cumulat.
Se vor prezenta copii dupa contractele de executie , procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si recomandari ale beneficiarilor lucrarilor.2.Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii
3.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
4.Alte autorizari specifice domeniilor de activitate
Ofertantul trebuie sa prezinte certificat de atestare emis de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor.
¦Ofertantul trebuie sa prezinte copie legalizata dupa documente ce atesta verificarile tehnice ale utilajelor si echipamentelor cu care se vor executa lucrarile de drumuri.
5.Standarde de asigurarea calitatii
6.Standarde de protectia mediului
7.Standarde de sanatate si securitate a muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (2006 - 2008)la care se vor atasa CV si acte de studii, conform formularelor atasate.Persoanele cheie solicitate pentru executia lucrarilor sunt : Lot 1- responsabil tehnic executia in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri(II)-;
-responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul lucrari de drumuriLot 2: responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul lucrari retele de alimentari cu apa si canalizare, LOT 3- responsabil tehnic executia in domeniul constructii edilitare si de gospodarire comunala (IX);
- responsabil tehnic executia in domeniul constructii civile, industriale (I);
- responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul constructii civile, industriale, categoria de importantaB/CPersonal solicitat pentru toate loturile- responsabilul tehnic cu sudurasi personalul autorizat cu supravegherea lucrarilor- responsabilul cu protectia muncii, sanatatea muncii si PSI;
- responsabilul cu implementarea si mentinerea Sistemului de Management Integrat (SMI);
- responsabilii cu calitatea-responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul produse pentru constructii;
-sudori in polietilena minim 2Standarde solicitate: Certificatul ISO 9001 (sau similar)Certificatul ISO 14001 (sau similar)Certificatul OHSAS 18001 :2004 (sau similar)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2009 11:00
Locul: Sediul primariei , localitatea Golaiesti, comuna Golaiesti, judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): fonduri nerambursabile prin FEADR
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi-Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Strada A PANU NR 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre constatator despreun act al autoritatii cotractante pe care acesta il consideranelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2009 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer