Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT DE INVESTITII IN COMUNA LIVEZILE JUDETUL BISTRITA-NASAUD, REABILITARE DRUM, RETEA DE CANALIZARE, CONSTRUCTIE CAMIN DE BATRANI SI REALIZAREA UNUI ATELIER DE CERAMICA POPULARA - IN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD .


Anunt de participare numarul 103429/08.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE- BISTRITA NASAUD)
Adresa postala:  COMUNA LIVEZILE, STR. CAMINULUI, NR. 161, Localitatea:  Livezile, Cod postal:  427120, Romania, Punct(e) de contact:  Haruta Ana Maria, Tel. 0263/270220, Email:  [email protected], Fax:  0263/270034, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT DE INVESTITII IN COMUNA LIVEZILE JUDETUL BISTRITA-NASAUD, REABILITARE DRUM, RETEA DE CANALIZARE, CONSTRUCTIE CAMIN DE BATRANI SI REALIZAREA UNUI ATELIER DE CERAMICA POPULARA - IN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Livezile
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-CANALIZARE MENAJERA SI STATII DE POMPARE IN COMUNA LIVEZILE, SAT DOROLEA, JUDETUL BISTRITA NASAUD;
-CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI- D+P+E DIN COM. LIVEZILE, Localitatea Cusma, judetul Bistrita ? Nasaud
-MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 6 A DIN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA NASAUD ;
- CONSTRUIRE ATELIER DE CERAMICA POPULARA, DIN COM. LIVEZILE, STR. PRINCIPALA Nr.486/A , judetul Bistrita ? Nasaud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
39151000-5-Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
TOTAL EXECUTIE PROIECT INTEGRAT: Total = 8.267.490 lei .
-CANALIZARE MENAJERA SI STATII DE POMPARE IN COMUNA LIVEZILE, SAT DOROLEA, JUDETUL BISTRITA NASAUD :3.374.678 lei.-CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI- D+P+E DIN COM. LIVEZILE, Localitatea Cusma, judetul Bistrita ? Nasaud: 2.638.260 lei
-MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 6 A DIN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA NASAUD :1.757.810 lei;
- CONSTRUIRE ATELIER DE CERAMICA POPULARA, DIN COM. LIVEZILE, STR. PRINCIPALA Nr.486/A , judetul Bistrita ? Nasaud: 496.742 lei
Valoarea estimata fara TVA: 8, 267, 490RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.08.2010 pana la 16.08.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare - 80.000 lei. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul fara TVA al contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ? FEADR si Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Certificat Unic de Inregistrare (C.U.I.)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiDocumente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular IG_CA - ?Informatii generale / Declararea cifrei de afaceri?
Bilant contabil la data 31.12.2007, Bilant contabil la data 31.12.2008, Bilant contabil la data 31.12.2009
Scrisori de bonitate
Valoarea minima a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de 16.500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 12 F - ?Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani?
Formular nr. 12 F ? 1* -?Fisa de experienta similara?
Formular R_C ?Recomandare/Certificare? din partea beneficiarului, in original sau copie legalizata
Valoarea minima a experientei similare cumulate in ultimii 5 ani - pentru lucrari de canalizare si statie de epurare - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 3.000.000 lei.
Valoarea minima a experientei similare cumulate in ultimii 5 ani - pentru lucrari cladiri - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 2.500.000 lei.
Valoarea minima a experientei similare in ultimii 5 ani - pentru lucrari de drumuri - solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 1.500.000 lei.
Formular nr. 12 H - ?Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Formular nr. 12 I - ?Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere?
Pentru executia lucrarilor se solicita prezentarea Formularului nr. 12 I si anexei acestuia cu specificarea persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si a oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului (RTE, CQ), in conformitate cu specificul lucrarilor ce fac obiectul contractului, pentru care se vor prezenta urmatoarele documente:
- Curriculum vitae ? responsabil/manager de contract
- Curriculum vitae ? responsabil tehnic cu executia (RTE)
- Atestat ? responsabil tehnic cu executia (RTE), in copie legalizata
- Contract de munca ? responsabil tehnic cu executia (RTE), in copie legalizata
- Curriculum vitae - responsabil calitate (CQ)
- Contract de munca/contract prestari servicii ? responsabil calitate (CQ), in copie legalizata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Garantia tehnica a lucrarii
5%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Termenul de executie a lucrarilor
5%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Raport cost/eficienta al statiei de epurare
30%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.07.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2010 12:00
Locul: Sediul Primariei Livezile, loc. Livezile, str. Caminului 161
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
EXPERTI COOPTATI , REPREZENTANTII OFERTANTILOR SI OBSERVATORII DESEMNATI (CRPDRP - UCVAP)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)Masura 322 si Bugetul local: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, BUCURESTI, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.42, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  str. Stefan Cel Mare nr.1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264-59.38.65, Email:  [email protected], Fax:  0264-59.38.66, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre orice act al AUTORITATII CONTRACTANTE considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA LIVEZILE
Adresa postala:  Strada Caminului nr.164, comuna Livezile, judetul Bistrita-Nasaud, Localitatea:  Livezile, Cod postal:  427120, Romania, Tel. 0263270034, Email:  [email protected], Fax:  0263270034
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2010 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer