Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat "Infiintarea retelei publice de apa uzata ,canalizare in sistem unitar si statie de epurare, reabilitare retelei de alimentare cu apa,gradinita de copii,modernizare retea stradala si dotare camin cultural in comuna Reviga"


Anunt de participare numarul 103721/09.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA REVIGA (CONSILIUL LOCAL REVIGA)
Adresa postala:  LOCALTATEAREVIGA, JUDETUL IALOMITA, Localitatea:  Reviga, Cod postal:  927195, Romania, Punct(e) de contact:  NICULAE BEGAN, Tel. 0243246199, Email:  [email protected], Fax:  0243246343, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiei publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat "Infiintarea retelei publice de apa uzata , canalizare in sistem unitar si statie de epurare, reabilitare retelei de alimentare cu apa, gradinita de copii, modernizare retea stradala si dotare camin cultural in comuna Reviga"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: pe teritoriul administartiv(in intravilan) al comunei Reviga
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
infiintare retea de canalizare si statie de epurare, reabilitarea retelei de alimentare cu apa, gradinita copii(constructie + dotarii), modernizare retea stradalasi dotare camin cultural
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45214100-1-Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari pentru proiect integrat "Infiintarea retelei publice de apa uzata, canalizare in sistem unitar si statie de epurare, reabilitarea retelei de alimentare cu apa, gradinita de copii, modernizare retea stradala si dotare camin cultural in comuna Reviga"
Valoarea estimata fara TVA: 7, 738, 729RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 100000 leigarantia de buna executie 10% di valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
conformitate cu programul FEADR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic anexa nr 10 din SECTIUNEA III - FORMULARE, (incadrarea in situatiile prevazutela art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);
Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul deadministrare fiscalaCertificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului ComertuluiCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, anexa nr 11Bilantulcontabilla 31.12.2009, dovada depunerii acestuia la Oficiul Registrului Comertului, precumsi scrisoare de bonitate din partea unor banci sau unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si oricealtedocumente legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ciframediede afaceriipe ultimi 3 ani =14.900.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (anexa nr. 16 din SECTIUNEA III - FORMULARE).Resursetehnice (anexa nr.40 dinSECTIUNEA III ? FORMULARE)cuechipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari ? pentru fiecare domeniu (obiect ? exemplu canalizare, apa, constructie gradinita, drum) anexa 40 (se va completa pentru fiecare domeniu (obiect).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii, vor face dovada finalizarii (adica receptie la terminarea lucrarilor) in ultimii 5 ani a cate unui contract pentru fiecare din tipul de lucrari de mai jos: a)domeniul: retele canalizare, statii de tratare siepurare a apei - un contract cu o valoare de executie de minim 3.800.000 lei, b)domeniul: alimentare cu apa - un contract cu o valoare de executie de minim 800.000lei, c)domeniul constructii civile, noi- un contract cu o valoare de executie de minim 2.000.000 lei.d) domeniul: modernizarea/realizarea unui drum, cel putin comunal, obligatoriu asfaltare ? un contract cu o valoare de executie de minim 730.000 lei.e) domeniul: dotare camin cultural ?un contract cu o valoare de minim 67.000 leiOfertantul va prezenta pentru fiecare domeniu urmatoarele: ? copie legalizata a contractului respectiv;? copie legalizata a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor? copie legalizata sau original a recomandarii din parteabeneficiarilor lucrarilorexecutate.Estenecesar pentru indeplinirea contractului de executie lucrari, asigurarea a cel putin: ? manager de proiect, ? sef de santier? responsabil tehnic cu executia atestat in: -domeniullucrarilor edilitare-domeniullucrarilor de drumuri- domeniul constructii civile-domeniul montaj utilaj tehnologic? responsabil CQ pentru: produse pentru constructii-constructii civile, - instalatii aferente constructiilor- retele de alimentare cu apa si canalizare- drumuri si poduri- retele electrice- retele termiceExperienta profesionala pentru fiecare persoana nominalizata: minimum o lucrare pentru fiecare domeniu (canalizare, apa, gradinita, drum, dotare camin cultural), precum si o recomandare a beneficiarului pentru serviciu prestat respectiv, (contract finalizat).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de executie
10%
Descriere:
3.
perioada de garantie
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.07.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.07.2010 10:00
Locul: Primaria comunei Reviga, judetul Ialomita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertanti cu imputernicireobservatori desemnati de catre Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publiceobservatori desemnati de catre APDRP ?CRPDRP 3 Sud Muntenia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului se va face in programul de lucru al primariei, in baza unei solicitari scrise si a unei programari, iarofertantii vor fi insotitiin teren de un reprezentant al Primariei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr 6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala:  spaiul Independentei, nr 5, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213195183, Fax:  0213191688
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 5 zile Incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta cf. OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Reviga
Adresa postala:  Comuna Reviga, Judetul Ialomita, Localitatea:  REVIGA, Cod postal:  927195, Romania, Tel. 0543/246199, Email:  [email protected], Fax:  0243/246343
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2010 18:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer