Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat :MASURA 322*Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (Asfaltare 16,3 KM),Extindere retea alimentare cu apa,Extindere retea canalizare,Organizare de festivaluri cu specific local,Centru de ingrijire batrini*


Anunt de participare numarul 92240/15.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARBATESTI (PRIMARIA COMUNEI BARBATESTI)
Adresa postala: COMUNA BARBATESTI , SAT BODESTI , JUDETUL VALCEA, Localitatea: Barbatesti, Cod postal: 247027, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN DUMITRASCU, Tel.0250864716, Email: [email protected], Fax: 0250864629, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
PRIMARIA COMUNEI BARBATESTI, JUDETUL VALCEA
Adresa postala: LOC BARBATESTI, jUDETUL VALCEA, Localitatea: BARBATESTI, Cod postal: 247027, Romania, Tel.0250864716, Email: [email protected], Fax: 0250864629, Adresa internet (URL): [email protected]
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
PRIMARIA COMUNEI BARBATESTI
Adresa postala: Loc Barbatesti, Judetul Valcea, Localitatea: Barbatesti, Cod postal: 247027, Romania, Punct(e) de contact: SEDIU PRIMARIEI BARBATESTI, Tel.0250864716, Email: [email protected], Fax: 0250864629, Adresa internet (URL): [email protected]
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
PRIMARIA COMUNEI BARBATESTI
Adresa postala: Loc Barbatesti, Judetul Valcea, Localitatea: Barbatesti, Cod postal: 247027, Romania, Tel.02508646716, Email: [email protected], Fax: 0250864629, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat : MASURA 322*Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (Asfaltare 16, 3 KM), Extindere retea alimentare cu apa, Extindere retea canalizare, Organizare de festivaluri cu specific local, Centru de ingrijire batrini*
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Loc Barbatesti
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiect integrat : MASURA 322*Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local (Asfaltare 16, 3 KM), Extindere retea alimentare cu apa, Extindere retea canalizare, Organizare de festivaluri cu specific local, Centru de ingrijire batrini*
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45211000-9-Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
« Proiect finantat prin FEADR-PNDR Masura 322-Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 917, 582RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 178000 Ron, garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
« Proiect finantat prin FEADR-PNDR Masura 322-Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie propria raspundere eligibilitate
Declarartie privind neincadrarea in art.180, art.181
Certificat atestare fiscala: privitor la indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat al statului
Certificat atestare fiscala : privind plata taxelor, impozitelor si altor venituri ale bugetului local
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat inregistrare persoana juridica
Certificat rezidenta fiscala persoana juridica straina
Certificat de inregistrare eliberat de O.R.C.
Certifica constatator emis de O.R.C.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile intocmitepentru exercitiul financiar 2006, 2007, 2008, si 30.09.2009
Cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani se impune ca: Cma =16600000 RON pentru executie, respectiv pentru proiectareCma= 990000 RON
Profit net conform ultimului bilant contabil anual trebuie sa fie pozitiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitate tehnica*Principalele lucrari in ultimi 5 ani :
-minim un contract executie finalizat imbunatatirii drumurii=6900000Ron
-minim un contract executie finalizatretele alimentare cu apa=210000 Ron
-minim un contract executie finalizatretele canalizare =400000 Ron
-minim un contract executie finalizatstructuri metalice =250000 Ron
-minim un contract executie finalizatcladiri functionalitate multipla =560000 Ron
*Principalele servicii de prestari proiectare in ultimi 3 ani :
-finalizarea a cel putin un contract proiectare intocmire documentatie de executie drum=415000 Ron
-finalizarea a cel putin un contract proiectare intocmire documentatie de executie retele de alimentare cu apa=9550 Ron
-finalizarea a cel putin un contract proiectare intocmire documentatie de executie retele de canalizare=20500 Ron
-finalizarea a cel putin un contract proiectare intocmire documentatie de executie structuri metalice =18000 Ron
-finalizarea a cel putin un contract proiectare intocmire documentatie de executie cladiri multifunctionale =33500 Ron
*Prezentare Certificate implementare :
-ISO 9001
-ISO 14001
-OHSAS 18001
*Informatii privind dotarea tehnica
*Prezentarea efectivelor medii anuale : personal angajat, personal conducere, personal responsabil indeplinire contract,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen Finalizare Contract
20%
Descriere:
3.
Planul Calitati Lucrari
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.12.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.01.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.01.2010 11:00
Locul: Primaria Comunei Barbatesti, Loc Barbatesti, Judetul Valcea,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii CRPDRP-4SV-Oltenia, reprezentantii UCVAP, reprezentantii ofertantilor pe baza de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FEADR-PNDR Masura 322-Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
VI.3) Alte informatii
Din motive tehnice parte a documentatiei se regaseste in SEAP, mai putin piesele desenate siStudiile de Fezeabilitate , ce vor fi puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta pe baza de imputernicire, respectiv copie BI/CI a persoanei desemnate.Proiectele tehnice ce se vor executa trebuie sa respecte solutiile tehnice specificate in Studiile de FezabilitateNerespectarea solutiilor tehnice specificatein Studiul de Fezeabilitate oferta va fi descalificataExecutantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrari inclusiv imprejurimile si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborari ofertei Executantul si-a suma riscul produceri unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea s-au ranirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea sau deteriorarea propietatiExecutantul va suporta orce eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitari amplasamentului lucrari.O VIZITA IN TERE VA FI ORGANIZATA DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTU TOTI OFERTANTI IN DATA DE 18.12.2009 ORA 10 Locatia COMUNA BARBATESTIToti ofertanti vor confirma in scris primirea procesului verbal de vizita in teren si il vor include in oferta lor , Vizita in teren nu este obligatorie , dar trebuie avut in vedere ca in cadrul vizitei in teren pot sa apara elemente care imbunatatesc ofertele depuse.In cazul in care la vizita in teren(organizata de autoritatea contractanta sau cea cele efectuate pe propia raspundere de catre ofertanti apar astfel de elemente autunci autoritatea contractanta va transmite in scris la toti ofertanti participantri la achizitie chiar daca termenul limita de depunerea ofertelor se prelungeste pentru a da timp suficient in vederea intocmiri de oferte fundamentate tehnic si financiar 9art 72 din OUG 34/2006)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala: : Str.Stravropoleus nr 6 Sect 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: : Str.Victoriei nr 22, ,Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248223828, Fax: 0248223828
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIACOMUNEI BARBATESTI
Adresa postala: Loc Barbatesti, judetul Valcea, Localitatea: Barbatesti, Cod postal: 247027, Romania, Tel.0250864716, Email: [email protected], Fax: 0250864629
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2009 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer