Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat Modernizare drumuri de interes local, Amenajarea infrastructurii pentru organizarea festivalului traditional ?Zilele Comunei Umbraresti?, Prima infiintare, crearea si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale tip after-school i


Anunt de participare numarul 113160/21.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Umbraresti (Primaria)
Adresa postala:  COM. UMBRARESTI, JUD. GALATI, ,Localitatea:  Umbraresti, Cod postal:  807310, Romania, Punct(e) de contact:  Iamandi Emilia, Tel. 0236 829400, In atentia:  Iamandi Emilia, Email:  [email protected], Fax:  0236 829400, Adresa internet (URL):  www.primaria-umbraresti.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate publica locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat Modernizare drumuri de interes local, Amenajarea infrastructurii pentru organizarea festivalului traditional ?Zilele Comunei Umbraresti?, Prima infiintare, crearea si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale tip after-school in Comuna Umbraresti, Judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Umbraresti, Jud. Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiect integrat Modernizare drumuri de interes local, Amenajarea infrastructurii pentru organizarea festivalului traditional ?Zilele Comunei Umbraresti?, Prima infiintare, crearea si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale tip after-school in Comuna Umbraresti, Judetul Galati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45112000-5-Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
45316000-5-Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2)
45317000-2-Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiect integrat Modernizare drumuri de interes local, Amenajarea infrastructurii pentru organizarea festivalului traditional ?Zilele Comunei Umbraresti?, Prima infiintare, crearea si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale tip after-school in Comuna Umbraresti, Judetul Galati
Valoarea estimata fara TVA: 9, 273, 160RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 150000 lei. Garantie de buna executie este in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara T.V.A .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR masura 322.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, Autoritatea Contractanta va solicita legalizarea asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea - neincadrare in art. 180Declaratie pe propria raspundere privind neicadrarea in sit. prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;
Certificate de atestare fiscala emise de DGFP valabile;
Certificate impozite si taxe locale valabile;
Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul de stat, valabile;
Certificat constatator ORC;
CUI;
Informatii despre ofertant;
Cazier fiscal;
Cazier judiciar al societatii;
Cazier judiciar al administratorului/administratorilor societatii;
Imputernicirea de semnatura pentru persoana autorizata sa semneze oferta, documentele ofertei si contractului;
Declaratia privind calitatea de participant la procedura;
Certificatul de inregistrare in scopuri TVA (CIF);
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta intocmita in conformitate cu Anexa la Ordin NR.314 din 12 octombrie 2010 emisa de ANRMAP;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile;
Contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (Autoritati competente).
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) sa fie de cel putin 18.000.000 lei, (pe total in cazul societatilor mixte/ consortiilor / asocierilor sau pentru o singura firma in cazul unui singur ofertant)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa anexeze obligatoriu unul sau mai multe documente, numai in original, emise de banca cu maxim 6 (sase) zile inainte de data limita a depunerii documentelor de calificare, prin care se confirma accesul la facilitatile de credit in suma de cel putin 2.000.000 lei pentru realizarea partiala a contractului care va fi incredintat in urma adjudecarii prezentei proceduri de achizitie.Fisa de informatii generaleOperatorul economic trebuie sa prezinte o declaratie de propria raspundere ca in cazul in care sunt desemnati castigatori ai procedurii, se obliga ca pana la semnarea contractului, sa incheie o polita de asigurare a proiectantului, in favoarea autoritatii contractante, valabila pe toata durata de prestare a serviciilor (conform ofertei depuse) si in suma egala cu valoarea serviciilor de proiectare (de minim 330.000 lei).Declaratie pe propria raspundere din care sa reiese ca ofertantii nu au datorii, debite rezultate din contracte anterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, completata conform cuFormularul nr. F9 din Sectiunea IV;
-Lista principalelor servicii realizate in ultimii 3 ani,
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Contractepentru serviciile de proiectare si executie lucrari.Procesele verbale de receptie la terminarea serviciilor de proiectare cat si procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor.
Recomandari semnate de beneficiar
Declaratie privind personalul propus pentru indeplinirea contractului
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani
Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind asociatii
Niveluri specifice minimenecesare:
1. Uncontract de proiectare drumuri care a avut ca obiect prestarea unor servicii similare -min. 287.350 lei fara TVA2. Un contract de executie lucrari de modernizare drumuri in valoare de 7.770.566 leifara TVA3. Un contract de proiectare pentru amenajare infrastructura pentru organizarea festivalului traditional care a avut ca obiect prestarea unor servicii similare (Proiect tehnic, detalii de executie), min. 32.220 leifara TVA
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
4. Un contract de executie lucrari care sa includa : amenajaripeisagistice, dotare cu mobilier urban, realizare spatii de joaca pentru copii, iluminat, cu ovaloare min.de1.000.000 lei fara TVAsi cu o complexitate similara.Experienta similara poate fi demonstrata si prin prezentarea unui singur contract care sa indeplineascacumulativ cerintele mentionate anterior.Toate documentele solicitate ca si dovada se vor prezenta in mod obligatoriu, in original sau copie legalizata .Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca detine urmatorul personal: Inginer Proiectant drumuriArhitect urbanistArhitect peisagistInginer proiectant instalatii electriceExpert financiarSef Santier drumuriSef santier amenajari spatii verziInginer horticolManager proiectminimun Atestat RTEpentru lucrari de drumuriminimun Atestat RTEpentru lucrari de instalatii electriceminimun Atestat CQSe vor atasa CV-uri, copii dupa diplome, atestate sau autorizatii, precum si copii ale contractelor de munca/colaborare. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca poate asigura verificarea tehnica a proiectului de catre verificatori tehnici atestati pentru toate domeniile aferente contractului.Cerinte minime: minim 2 buldoexcavatoareminim 2 echipamente de tip autograderminim 1 echipament finisare asfaltminim 2 basculante trasport materialminim 2 echipamente miniexcavatorminim 1 excavator cu senileminim 1 buldozerminim 1 cisternaminim 1 echipament pentru determinarea capacitatii portante, minim 1 echipament pentru determinarea planeitatiicel putin un laborator de gradul IIminim 3 Autoutilitare de transportminim 1 Nacela electrica lucru inaltimemin 12mminim 1 Masina de insamantatOfertantul va face dovada ca detine un atestat in termen de valabilitate emis de ANRE tip B, C1A si C2A pentru proiectarea si executia de retele electrice de joasa tensiune.Verificatorul de proiect nu va face parte din colectivul de elaborare al proiectului .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 20
Vor fi selectati operatorii economici calificati, prioritizati in ordinea descrescatoare a valorii contractelor de lucrari prezentate in "Formular nr. F 10
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunerea tehnica
50%
Descriere: Ponderea tehnica a ofertei
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14/14.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.01.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.01.2011 13:00
Locul: Sediul Primariei com. Umbraresti, Jud. Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Toti ofertantii au dreptul de a participa la deschiderea ofertelor, observatorii UCVAP si mandatatii CRPDRP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR Masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Studiile de Fezabilitate pot fi consultate la sediul primariei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala:  Str. Brailei, nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  806070, Romania, Tel. 0236460227, Email:  [email protected], Fax:  0236460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA UMBRARESTI
Adresa postala:  Str Principala nr 199, comuna Umbraresti, jud.Galati, ,Localitatea:  UMBRARESTI, Cod postal:  807310, Romania, Tel. 0236/829400, Email:  [email protected], Fax:  0236/829400, Adresa internet (URL):  www.primaria-umbraresti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2010 13:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer