Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT "RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI INFIINTARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI"


Anunt de participare numarul 69946/15.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ESELNITA (PRIMARIA COMUNEI ESELNITA)
Adresa postala: STR. TEILOR, NR. 542, Localitatea: Eselnita, Cod postal: 227195, Romania, Punct(e) de contact: IOAN CIURU, Tel.0252365070, Email: [email protected], Fax: 0252365143
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT "RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI INFIINTARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari aferente proiectului PROIECT INTEGRAT "RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI INFIINTARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI"finantat prin FEADR, Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate menajere si infiintare retele distributie apa.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 815, 927RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia pentru participare: de 78159 RON; Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari: 10% din valoarea contractului de lucrari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Aplicatea proiectelor finantate prin FEADR Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG nr.34/2006; Fisa de informatii generale; Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale; Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind cifra de afaceri, media anuala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului propus;
Bilantul contabil pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara; Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani cu o valoare de cel putin 350000 lei; Resurse tehnice; Resurse umane; Dovada finalizarii in ultimii 5 ani a unuia sau a mai multor contracte care a/au avut ca obiect de activitate lucrari in domeniul retelelor de alimentare cu apa/canalizare/statii de tratare si epurare a apei, pentru executant.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.01.2009 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia se achizitioneaza, ulterior solicitarii transmise prin fax la nr.+40252365143
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2009 10:00
Locul: strada Teilor, nr.542, comuna Eselnita, judetul Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii care au depus oferta sau reprezentantii imputerniciti ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FEADR, Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bld.N.Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418586
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Eselnita
Adresa postala: str.Teilor, nr.542, judetul Mehedinti, Localitatea: Eselnita, Cod postal: 227195, Romania, Tel.0252365070, Email: [email protected], Fax: 0252365143
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2008 12:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer