Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat:,,Extindere retea alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in Halmagiu; modernizare si reabilitare strazi in Halmagiu; conservarea obiceiurilor traditionale in comuna Halmagiu prin dotare cu tehnica de sonorizare si scena pentru


Anunt de participare numarul 96206/19.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Halmagiu (Primaria Comunei Halmagiu)
Adresa postala: Str. Primariei, Nr. 9, Jud. Arad, Localitatea: Halmagiu, Cod postal: 317160, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Toca, Tel.0744.621.993, Email: [email protected], Fax: 0257.319.244, Adresa internet (URL): http: //www.primariahalmagiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat: , ,Extindere retea alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in Halmagiu; modernizare si reabilitare strazi in Halmagiu; conservarea obiceiurilor traditionale in comuna Halmagiu prin dotare cu tehnica de sonorizare si scena pentru desfasurarea tirgului traditional de produse, servicii si folclor, judetul Arad"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Halmagiu, Judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiect integrat: , ,Extindere retea alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in Halmagiu; modernizare si reabilitare strazi in Halmagiu; conservarea obiceiurilor traditionale in comuna Halmagiu prin dotare cu tehnica de sonorizare si scena pentru desfasurarea tirgului traditional de produse, servicii si folclor, judetul Arad"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiect integrat: , ,Extindere retea alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in Halmagiu; modernizare si reabilitare strazi in Halmagiu; conservarea obiceiurilor traditionale in comuna Halmagiu prin dotare cu tehnica de sonorizare si scena pentru desfasurarea tirgului traditional de produse, servicii si folclor, judetul Arad"
Valoarea estimata fara TVA: 9, 013, 027RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare la licitatie 50000 leiGarantie de buna executie - 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR, PROGRAMUL PNDR , MASURA 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitatea.Declaratie neincadrarea in dispozitiile art 181 din OUG 34/2006.Declaratie calitatea de participant la procedura.Certificat fiscala emis de DGFP, plata la bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertei
Certificat fiscala emis de Primarie plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertei.
Persoanele juridice straine document similar autentificat, traducerea autorizata in limba romana.
Certificat inregistrare fiscala emis de Registrul Comertului in copie legalizata.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil 30 zile de la data emiterii, in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor, care sa confirme ca desfasoara autorizat domeniile activitate supuse licitatiei nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri.
Asigurare profesionala existenta la operatorului economic pentru serviciile de proiectare prin politei de asigurare profesionala valabila data deschiderii ofertei, in copie legalizata.
Pentru persoane juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica in confor cu prevederile legale din tara sa, precum si certificat de Rezidenta Fiscala valabil pentru anul in curs, in traducere legalizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste formulare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anii 2006, 2007, 2008 inregistrate la D.G.F.P cu profit net pe fiecare an conform bilantului contabil pozitiv.Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin 850.000 lei pentru proiectare, respectiv 17.000.000 lei pentru executie.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si se va specifica ratele utilizate in oferta depusa. Scrisoare de confirmare de fonduri emisa in lei in valoare de 25% din valoarea lucrarilor de constructii supuse licitatiei, valabila pe toata durata executarii contractului. Formular de identificare financiara completat de banca. In cazul unei asocieri fiecare asociat trebuie sa prezinte formularele, iar cerinta minima privind cifra medie de afaceri trebuie indeplinita cumulativ.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru executie: lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Executarea si finalizarea - 1 lucrare, similara din punct de vedere valoric 900.000 lei fara TVA, ca natura si complexitate, de alimentare cu apa- 1 lucrare similara, din punct de vedere valoric, 4.750.000 lei fara TVA, , de canalizare cu statie de epurare - 1 lucrare similara, din punct de vedere valoric 2.880.000 lei fara TVA, ca natura si complexitate, de lucrari de drumuri.
Pentru proiectare: prezentare lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - 1 serviciu similar, din punct de vedere valoric 56.000 lei fara TVA, ca natura si complexitate de alimentare cu apa - 1 serviciu similar, din punct de vedere valoric, 222.000 lei fara TVA, ca natura si complexitate, de canalizare cu statie de epurare; - 1 serviciu similar, din punct de vedere valoric 149.000 lei fara TVA, ca natura si complexitate, de lucrari de drumuri.min 7 experti cheie, personal angajat cu o vechime de minim 5 ani in executia de lucrari similare, astfel: Sef de santier - inginer constructii drumuri / constructii hidrotehnice; 1Loctiitor sef de santier - constructii drumuri / constructii hidrotehnice; Responsabil Tehnic cu Executia in domeniul constructii drumuri ; Responsabil Tehnic cu Executia in domeniul constructii hidrotehnice (lucrari hidroedilitare) ; Responsabil controlul calitatii in domeniul constructii drumuri; Responsabil controlul calitatii in domeniul constructii hidrotehnice (lucrari hidroedilitare) ; Inginertopograf.
Pentru proiectare experti cheie, min 8 experti cheie, cu o vechime in proiectare de minim 5 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.04.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.04.2010 11:00
Locul: COMUNA HALMAGIU, Sat Halmagiu, str.Primariei, nr.9, Comuna Halmagiu, judetul Arad, cod postal 317160
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ofertanti, comisia , reprezentanti CRPDRP, UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR masura 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.3) Alte informatii
Ofertantul este invitat(nu este obligat), sa viziteze si sa inspecteze amplasamentul lucrarii si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere, a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren.Cerintele minime de calificare sunt atasate la anuntul de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL TIMISOARA
Adresa postala: str. Piata Tepes Voda , nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256.498.054, Email: [email protected], Fax: 0256.498.092, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA HALMAGIU
Adresa postala: str. Primariei, nr. 9, Localitatea: Halmagiu, Cod postal: 317160, Romania, Tel.0257319111, Email: [email protected], Fax: 0257319244, Adresa internet (URL): www.primariahalmagiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2010 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer