Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat"Infiintare retea publica de apa, infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt


Anunt de participare numarul 69920/12.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SPINENI JUD. OLT
Adresa postala: Comuna Spineni, jud. Olt, Localitatea: Spineni, Cod postal: 237415, Romania, Punct(e) de contact: Ion Din, Tel.0249469609, Email: [email protected], Fax: 0249469609
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat"Infiintare retea publica de apa, infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare: -faza PT+DE-caiet de sarcini-asistenta tehnica din partea proiectantului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 383, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare de 5000 lei, scrisoare de garantie bancara sau numerar la casieria unitatii; Garantia de buna executie 10% din valoare contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare FEADR-MASURA 3.2.2.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 alin(2), din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; Declaratie privind calitate de participant la procedura; Certificat constatator emis de ORC valabil la data deschiderii ofertelor care sa cuprinda si structura actionariatului; Certificate constatatoare privind indeplinirea oblgatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale; Formular tip emis de organismele competente privind cazierul judiciar, cu valabilitate la data incheierii contractului.Persoanele juridice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale care sa cuprinda cifra de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani rezultata din activitatea de proiectare in domeniul alimentarilor cu apa si canalizare. Pentu a fi calificat ofertantul va trebui sa demanstreze ca inregistrat profit in anii 2005, 2006, 2007 si a iregistrat media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani cel putin 600000.0 lei. In caz de asociere situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tutror asociatilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii de proiectare in domeniul apei, prestate in ultimii 3 ani;Declaratie privind parte/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora; Certificat ISO 9001/2001, certificate specialitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In ultinii 3 ani experienta similara realizarea a cel putin 3 contracte de prestari servicii cu o valoare de cel putin 35000.0 EURO fara TVA pentru fiecar proiect(pentru apa: sursa, inmagazinare, pompare, distributie; pentru canalizare: statii de epurare si retele) - Inginer proiectant hidrotehnic cu experienta de peste 5 ani specializat pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.01.2009 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu OP in contul RO94TREZ51124510220XXXXX-TREZORERIA Scornicesti, jud. Olt sau in numerar la caseria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2009 15:00
Locul: Consiliul Local Spineni, jud. Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali, imputerniciti ai ofertantilor si observator al CRPDRP 4 SUD-VEST OLTENIA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu nr.2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251418560, Fax: 0251415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta a actului invocat ca nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Spineni, jud. Olt
Adresa postala: Com. Sineni, jud. Olt, Localitatea: Spineni, Cod postal: 237415, Romania, Tel.0249469609, Fax: 0249469609
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2008 16:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer