Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat:Prima infiintare a unui sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Varvoru de Jos, sat Gabru ;Realizarea unui sistem centralizat de canalizare si statie de epurare in comuna Varvoru de Jos ,sat Gabru; Modernizare drum DC 100( DJ552


Anunt de participare numarul 87509/29.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VIRVORU DE JOS (PRIMARIA COMUNEI VARVORU DE JOS DOLJ)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.133, Localitatea: Varvoru de Jos, Cod postal: 207615, Romania, Punct(e) de contact: VARVORU DE JOS, Tel.0251-360251, In atentia: BARONESCU SIMONA, Email: [email protected], Fax: 0251-360251, Adresa internet (URL): http: //www.varvorudejos.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.varvorudejos.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL LOCAL VIRVORU DE JOS
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR. 133, COMUNA VIRVORU DE JOS, DOLJ, Localitatea: VIRVORU DE JOS, Cod postal: 207615, Romania, Punct(e) de contact: CONSILIUL LOCAL VIRVORU DE JOS, Tel.0251 360251, In atentia: NICU TABACU, Email: [email protected], Fax: 0251 360251
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CONSILIUL LOCAL VIRVORU DE JOS
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR. 133, COM VIRVORU DE JOS, DOLJ, Localitatea: VIRVORU DE JOS, Cod postal: 207615, Romania, Punct(e) de contact: CONSILIUL LOCAL VIRVORU DE JOS, Tel.0251 360251, In atentia: NICU TABACU, Email: [email protected], Fax: 0251360251
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL LOCAL VIRVORU DE JOS
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR. 133, COM VIRVORU DE JOS, DOLJ, Localitatea: VIRVORU DE JOS, Cod postal: 207615, Romania, Punct(e) de contact: CONSILIUL LOCAL VIRVORU DE JOS, Tel.0251 360251, In atentia: NICU TABACU, Email: [email protected], Fax: 0251 360251
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat: Prima infiintare a unui sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Varvoru de Jos, sat Gabru ;Realizarea unui sistem centralizat de canalizare si statie de epurare in comuna Varvoru de Jos , sat Gabru; Modernizare drum DC 100( DJ552A) Varvoru de Jos Gabru, comuna Varvoru de Jos ;Gradinita sat Bujoru, comuna Varvoru de Jos ;Reabilitare si modernizare Camin Cultural in comuna Varvoru de Jos, judetul Dolj. "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare si executie de lucrari pe loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45214100-1-Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lotul Iproiect tehnic, detalii de executie, antemasuratori, liste de cantitati, caiet de sarcini pe specialitati, documentatii pt obtinerea avizelor si a autorizatiilor si executie de lucraripentru : Prima infiintare a unui sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Varvoru de Jos, sat Gabru ;Realizarea unui sistem centralizat de canalizare si statie de epurare in comuna Varvoru de Jos , sat Gabru; Modernizare drum DC 100( DJ552A) Varvoru de Jos Gabru, comuna Varvoru de Jos ;LOT IIElaborare proiect tehnic , detalii de executie , antemasuratori, liste de cantitati, caiete de sarcini pe specialitati, documentatii pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei deconstruire si
Executie lucrari pentru : Gradinita sat Bujoru, comuna Varvoru de Jos ;Reabilitare si modernizare Camin Cultural in comuna Varvoru de Jos, judetul Dolj
Valoarea estimata fara TVA: 8, 315, 170RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 83.152 lei din care LOTUL I: 64.633 lei si LOTUL II: 18.519 lei si garantie de buna executie in procent de 10% din valoarea acceptata a contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin PNDR masura 322"Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractant
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente; certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscal al unitatii teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, certificat constatator emis de oficiul Registrul comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, cerinta minima 16.630.340 lei din care LOTUL I: 12.926.566 lei si LOTUL II: 3.703.774 lei, copie certificata dupa bilanturile contabile 2006-2008 inregistrate la GDFP, scrisoare de bonitate, ofertantul sa nu fie inscris pe lista contractorilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru activitatea de proiectare, lista cu principalele contracte de proiectare similare finalizate in ultimii 3 ani; formularul 6, pentru activitatea de executie de lucrari lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, formularul 7
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.10.2009 12:00
Locul: Consiliul local Virvoru de Jos
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare; reprezentant CPDRP 4 SV Oltenia, observator UCVAP, ofertantii sau reprezentantii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin PNDR, masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea an valoare a mostenirii rurale".
VI.3) Alte informatii
Din motive tehnice, Memoriul tehnic, Caietele de sarcini, Listele de cantitati si piesele desenate se vor ridica de la sediul autoritatii contractante. Informatii la tel 0251/360251
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: BD. NICOLAE TITULESCU, NR.4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418586
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. UNIRII, NR. 19, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251/408213, Fax: 0251/408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.09.2009 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer