Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect NSIP 3HQ35001 ? Adaptarea facilitatilor pentru cartiruirea pe timp de pace a modului dislocabil de comunicatii NATO DCM


Anunt de participare numarul 143939/27.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI
Adresa postala: STR. SUBLOCOTENENT GODEANU CONSTANTIN NR. 121-129, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN DRAGOI, Tel. +40 0216672098, Email: [email protected], Fax: +40 216672098, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiect NSIP 3HQ35001 ? Adaptarea facilitatilor pentru cartiruirea pe timp de pace a modului dislocabil de comunicatii NATO DCM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Cazarma 1147 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pozitia de plan 2011.I.1147 Bucuresti - Proiect NSIP 3HQ35001 ? ?Adaptarea facilitatilor pentru cartiruirea pe timp de pace a modului dislocabil de comunicatii NATO DCM?Procedura presupune achizitionarea de servicii de proiectare, executie de lucrari, livrare, montare si punere in functiune utilaje, livrare si montare de mobilier, astfel: 1.Autoritatea contractanta a contractat in anul 2011 serviciul de proiectare pentru o parte din lucrarile care urmeaza a fi executate. Ofertantul declarat castigator urmeaza a executa aceste lucrari in baza proiectului deja existent;
2.Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru lucrarie care nu sunt proiectate;
3.Executie de lucrari pentru lucrarile nou proiectate si furnizare, transport si montaj utilaje in centrala temica, post trafo, statie de hidrofor, precum si alte utilaje si echipamente, conform caietului de sarcini; Valoarea estimata a acestora este cuprinsa in valoarea estimata a lucrarilor ce se vor executa dupa realizarea proiectului nou, lucrarile scoase la achizitie conform partenerului NATO sunt tip pachet (exemplu: punere in functiune centrala termica presupune executia de lucrari, precum si dotarea centralei).
4.Furnizare, transport si montaj mobilierValoarea lucrarilor ce urmeaza a se executa de ofertantul declarat castigator, pentru care autoritatea contractanta detine proiect de executie este 5.700.442, 54 lei, reprezentand 1.301.827, 56 euro, la cursul BNR din data de 16.04.2013, 1 euro = 4, 3788 lei.Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare este38.467, 33 lei, reprezentand 8.784, 90 euro, la cursul BNR din data de 16.04.2013, 1 euro = 4, 3788 lei.Valoarea estimata pentru lucrarile ce vor fi executate de ofertant dupa realizarea proiectului este 961.683, 46 lei, reprezentand 219.647, 68 euro, la cursul BNR din data de 16.04.2013, 1 euro = 4, 3788 lei. Aceasta valoare cuprinde si furnizarea, transportul si montajul utilajelor necesare punerii in functiune a centralei termice, postului trafo, etc. conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata a produselor de mobilier care urmeaza a fi livrate, montate si puse in functiune la beneficiar este 219.220 lei, reprezentand 50.063, 94 euro, la cursul BNR din data de 16.04.2013, 1 euro = 4, 3788 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
39100000-3-Mobilier (Rev.2)
45231221-0-Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71220000-6-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pozitia de plan 2011.I.1147 Bucuresti - Proiect NSIP 3HQ35001 ? ?Adaptarea facilitatilor pentru cartiruirea pe timp de pace a modului dislocabil de comunicatii NATO DCM?
Valoarea estimata fara TVA: 6, 919, 813.33RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare = 138.396, 26 lei. In cazul in care garantia de participare se va depune in valuta, se va utiliza echivalenta leu/valuta la cursul BNR la data publicarii Invitatiei de participare; Perioada de valabilitate a garantiei de participare = 90 de zile de la data limita stab.pt dep.ofert; Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. NU se permite depunerea in numerar la casieria unitatii. Contul in care se poate face viramentul este: RO 84 TREZ 7015005XXX000142, deschis la TREZORERIA STATULUI sector 1 Bucuresti. Garantia de participare se va retine de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute de art 278.1 din OUG 34/2006 cu modif si completarile ulterioare.Garantia pentru participare se exprima in LEI si se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare se va prezenta in original la sediul autoritatii contractante ? birou achizitii pana la data limita de depunere a ofertelor. Va fi insotit de traducerea autorizata in lb romana (daca este cazul). In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriul legat de garantia de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 7% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va putea constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si se va prezenta in maxim 3 zile de la data semnarii contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art 92 din Hotararea nr 925/2006. In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriul legat de garantia de buna executie si va constitui doar 5% din cuantumul garantiei. Nu se accepta constituirea garantiei prin retineri succesive.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri NATO si buget M.Ap.N
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii care se afla in situatiile prevazute la art. 180, art. 181 si 69.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 2
Vor fi exclusi din procedura operatorii economici inregistrati in alte tari decat:
Belgia, Bulgaria, Canada, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii in conformitate cu Directiva NATO Bi-SC 85-1 cap. 8.5.Cerinta nr. 3
Vor fi exclusi din procedura operatorii economici straini care nu detin certificatul de eligibilitate obtinut conform legislatiei tarii in care sunt inregistrati.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ? articolul 180 din O.U.G. nr. 34/2006, - Cazier fiscal
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 1813. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006.Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Col.ing. Cristian GAGEANU, lt.col.ing.Gheorghe Gabriel IONICA, Lt.col..ing. Constantin DUMITRESCU, Mr.ing. Liviu GHEORGHE, Mr.ing. Catalin-Ionut DRAGOI, Cpt.ing. Lucian PUIU, Cpt. ing. Ciprian PAUNESCU, P.C.C.ing. Alexandru-Radu BRUMA, P.C.C. ec. Corina ZAHARIA, P.C.C. Valeriu COSTEA, P.C.C. Vasile Daniela, P.C.C.ing. Veronica DIMULESCU, P.C.C. Elisabeta DULGHERU4. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusive cele locale, din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depuin ofertele.
5.Declaratie privind respectarea regulilor concurentei. In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 ofertantii au obligatia de a prezenta un ?CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA?.Operatorii economici straini vor prezenta un certificat de eligibilitate NATO eliberat de autoritatile abilitate din tara in care sunt inregistrati. Neprezentarea acestui certificat duce la descalificarea ofertantului. ACEASTA SOLICITARE ESTE IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA NATO PRIVIND STATELE MEMBRE.
Nota: Daca potentialii ofertanti vor prezenta oferta in una din urmatoarele forme: Oferta individuala + sustinere, Oferta individuala + subcontractare, oferta comuna, oferta comuna + sustinere, oferta comuna+ subcontractare, documentele se vor prezenta conform anexei nr. 2* din Ordinul ANRMAP 509/2011. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN (conform Ordinului 337/2007) din care sa reiasa ca aveti in obiectul de activitate executarea lucrarilor pe care le ofertati.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata in cazul in care acesta nu a fost depus intr-una din aceste forme.
2. Autorizare ANRE gradul IIA, pentru proiectarea de instalatii electrice cu orice putere instalata ethnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 KV
3.Autorizare ANRE pentru proiectare si executie de lucrari gaze naturale in teava OL si in teava PE
2.Autorizare ANRE gradul IIIB, pentru executarea de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 KV
3.Autorizare ISCIR pentru instalarea, montarea si punerea in functiune, autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica in utilizare, revizia, repararea si lucrarile de intretinere la cazanele pentru apa calda si cazanele pentru abur de joasa presiune ? conform PT C9 - 2010Documentele solicitate in aceasta sectiune pot fi depuse in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare de 103.797, 19 lei. Mentiune: In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (se va tine seama de anul infiintarii sau cand si-a inceput activitatea operatorul economic).
Bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe ultimii 3 ani, sau alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului
Fisa de informatii generale cu cifra de afaceri medie anuala pe anii 2010- 2012 (autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea) - Formularul V.3.2 din sectiunea Formulare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri medie globale pe ultimii 3 ani - Formularul V.3.2 din sectiunea FormulareBilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe anii 2010- 2012, avizate de catreorganele in drept ? (in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).Se pot depune oricare alte documente edificatoare care sa reflecte nivelul impus pentru cifra de afaceriOfertantul sa prezinte Fisa de informatii generale, semnata si stampilata de reprezentantul legal - Formularul V.3.2 din sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor furnizari de produse de mobilier in ultimii 3 ani, din care sa rezulte indeplinirea in ultimii 3 ani a minim unui contract care a avut ca obiect furnizarea de produsesimilare de cel putin 219.220 lei.
O lista a principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, din care sa rezulte indeplinirea in ultimii 3 ani a minim unui contract care a avut ca obiect prestarea de servicii similare de cel putin 38.467, 33 lei.
O lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte indeplinirea si finalizarea, in ultimii 5 ani a minim unui contract care a avut ca obiect executia unor lucrari similare de cel putin 5.700.442, 54 lei, insotita de cel putin un document din lista urmatoare, care sa confirme executarea de lucrari similare in cuantumul solicitat: Copie dupa informatiile relevante din contractul mentionat ca experienta similara, sau copie dupa procese verbale de receptie partiala sau copie dupa procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor care fac obiectul contractului mentionat mai sus, semnat si stampilat de catre beneficiarul lucrarilor sau o Recomandare/document constatator din partea beneficiarului/clientului emis in conformitate cu art.97 indice 1 din HG 925/2006. Pentru indeplinirea criteriului se pot cumula ca experienta similare doua contracte de executie de lucrari similare, sau se pot prezenta contracte care contin servicii de proiectare si lucrari precum si combinatii ale acestora
Pentru EXECUTIA DE LUCRARI, sa prezinte:
1.Manager de proiectVechime profesionala - minim 5 ani
2. Responsabil tehnic cu executia
3. Responsabil cu calitatea lucrarilor
- Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul constructiilor
4. Sef santier- Calificari: Studii superioare finalizate in domeniul constructiilor
5. Inginer rezistenta ? specialitatea constructiicivileindustriale
- vechime profesionala ? minim 5 ani
- experienta similara intr-un proiect similar
6. Inginer instalatii electrice- atestat ANRE
7. Inginer de drumuri
- vechime profesionala ? minim 5 ani
- experienta similara participarea intr-un proiect similar
8.Inginer instalatii sanitare/termice
- vechime profesionala ? minim 5 ani
- experienta similara participarea intr-un proiect
Pentru R.T.E ofertantul sa prezinte documentele ce atesta aceasta calitate, emise de un organism abilitat. Pentru responsabilul C.Q. este suficienta prezentarea deciziei de numire. Responsabilul tehnic cu executia nu poate fi aceeasi persoana cu responsabilul CQ .Pentru fiecare dintre expertii solicitati se vor prezenta: 1. CV-urile in format european, din care sa rezulte cu claritate pozitia pe care o va ocupa in cadrul contractului, pregatirea si experienta profesionala: contracte, etc. specifice pozitiei pe care o va ocupa in cadrul acestui contract ? original, datat si semnat de catre expert; 2. Diplome/Certificate de atestare din care sa rezulte pregatirea profesionala necesara pozitiei pe care o va ocupa in contract - copii conform cu originalul, semnate si stampilate de candidat; 3. Contractele de colaborare/individuale de munca/prestari lucrari pe care candidatul le are cu expertii solicitati - copii conform cu originalul, semnat si stampilat de catre candidat sau un angajament de participare in echipa de implementare - original, semnat de catre expert; Pentru R.T.E este suficienta prezentarea documentelor care atesta aceasta calitate, emise de un organism abilitat si a formei de angajare a acestuia conform pct.3 anterior (raportul de munca pe care il desfasoara cu potentialul ofertant ? angajat permanent, partial, colaborare, etc.)
Pentru SERVICIUL DE PROIECTARE, sa prezinte:
1.Arhitect
2.Inginer de rezistenta
3.Inginer de drumuri
4.Inginer de instalatii
5.Inginer topogeodezist
6.Inginer geotehnist
Pentru fiecare dintre expertii solicitati se vor prezenta: 1. CV-urile in format european, din care sa rezulte cu claritate pozitia pe care o va ocupa in cadrul contractului, pregatirea si experienta profesionala: contracte, etc. specifice pozitiei pe care o va ocupa in cadrul acestui contract ? original, datat si semnat de catre expert; 2. Diplome/Certificate de atestare din care sa rezulte pregatirea profesionala necesara pozitiei pe care o va ocupa in contract - copii conform cu originalul, semnate si stampilate de candidat; 3. Contractele de colaborare/individuale de munca/prestari lucrari pe care candidatul le are cu expertii solicitati - copii conform cu originalul, semnat si stampilat de catre candidat sau un angajament de participare in echipa de implementare - original, semnat de catre expert;
Pentru VERIFICAREA DE PROIECT, sa prezinte verificatori de proiecte atestati conform Ordinului 777/2003 publicat in M.Of. nr. 397/2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionaa a specialistilor cu activitate in constructii:
1.Verificator de proiecte cerinta esentiala A1/A2
2.Verificator de proiecte cerinta esentiala B1
3.Verificator de proiecte cerinta esentiala Ie
4.Verificator de proiecte cerinta esentiala Cc
Persoanele care vor efectua serviciul de verificare a proiectului pe specialitati vor fi altele decat cele care vor intocmi proiectul. In caz contrar oferta se respinge.Cerintele esentiale pentru verificatori de proiecte sunt prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
Certificate de conformitate pentru produsele si utilajele ofertate
Mostre de materiale pentru mobilierul ofertat
Certificate care atesta instruirea personalului in vederea asigurarii reparatiilor in perioada de garantie oferita produselor care necesita montaj, instalare, punere in functiune
Declaratie privind garantia oferita produselor care necesita montare, punere in functiune si service.
Declaratie pe proprie raspundere care contine informatii privind dotarile specifice, instalatiile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Informatii privind subcontractantii - daca este cazul
Pentru subcontractanti se vor prezenta urmatoarele:
- lista cuprinzand subcontractantii, insotita de o declaratie scrisa a ofertantului privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti ? exprimata/exprimate in procent - si specializarea acestora.Ofertantul va completa si va semna formularul cu subcontractantii si specializarea acestora, datele de identificare ale acestora precum si dovada inregistrarii lor intr-una din tarile: Belgia, Bulgaria, Canada, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii si va prezenta, daca este cazul, acordurile preliminare de subcontractare, in original.
In cazul in care subcontractantii sunt inregistrati in alte tari decat cele mentionate atunci participantul respectiv va fi exclus.
Autoritatea contractanta delegata va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante delegate, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
ATENTIE! Subcontractantii trebuie sa detina aviz de securitate in termen de valabilitate, eliberat de ORNIS sau de catre structura abilitata din cadrul M.Ap.N., in caz contrar ofertantul va fi respins.
Sa detina aviz de securitate pentru acces la informatii de tip secret de serviciu eliberat de ORNISS conform HG 585/2002 sau de organele abilitate din cadrul M.Ap.N
ATENTIE! Daca potentialii ofertanti vor prezenta oferta in una din urmatoarele forme: Oferta individuala + sustinere, Oferta individuala + subcontractare, oferta comuna, oferta comuna + sustinere, oferta comuna+ subcontractare, acestia au obligativitatea de a obtine aviz de securitate in termen de valabilitate, eliberat de ORNIS sau de catre structura abilitata din cadrul M.Ap.N. pentru toate societatile comerciale alaturi de care prezinta oferta, in caz contrar oferta depusa va fi respinsa.
Deoarece contractul care urmeaza a fi semnat este secret de serviciu, vor avea acces la cuprinsul caietului de sarcini doar operatorii economici care detin aviz de securitate de acest nivel.
Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime de asigurare a
calitatii, care sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe
seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme
cu seriile de standarde europene privind certificarea calitatii ? certificat SR
EN ISO 9001.Se accepta si alte probe/dovezi, in masura in care aceste
probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului
calitatii. respectarea de catre ofertant a unor standarde minime de asigurare
a calitatii, care sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe
seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme
cu seriile de standarde europene privind certificarea calitatii ? certificat SR
EN ISO 9001.Se accepta si alte probe/dovezi, in masura in care aceste
probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului
calitatii.
Sa detina certificat privind implementarea sistemului de management de
mediu SR EN ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme
cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale
privind certificarea. Se accepta si alte probe/dovezi, in masura in care
aceste probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
protectiei mediului.Se accepta si alte probe/dovezi, in masura in care aceste
probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei
mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
O lista a principalelor furnizari de produsein ultimii 3 ani - Formularul V.4.3, Formularul V.4.4, Formularul V.4.12, din sectiunea formulare. Cursul la care se va face echivalenta lei - euro este cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul in care a fost incheiat contractul prezentat ca experienta similaraO lista a principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - Formularul V.4.2.1, Formularul V.4.2.2., Formularul V.4.2.3, din sectiunea formulare. Cursul la care se va face echivalenta lei - euro este cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul in care a fost incheiat contractul prezentat ca experienta similara.O lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani - Formularul V.4.2.1, Formularul V.4.2.2., Formularul V.4.2.3, din sectiunea Formulare. Cursul la care se va face echivalenta lei - euro este cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul in care a fost incheiat contractul prezentat ca experienta similara.Sa prezinte: 1. Manager de proiect2. Responsabil tehnic cu executia3. Responsabil cu calitatea lucrarilor4. Sef santier5. Inginer rezistenta ? specialitatea constructiicivileindustriale6. Inginer instalatii electrice7. Inginer de drumuri8.Inginer instalatii sanitare/termiceFormularul V.4.7 din sectiunea Formulare.Sa prezinte: 1.Arhitect2.Inginer de rezistenta3.Inginer de drumuri4.Inginer de instalatii5.Inginer topogeodezist6.Inginer geotehnistSa prezinte: 1.Verificator de proiecte cerinta esentiala A1/A22.Verificator de proiecte cerinta esentiala B13.Verificator de proiecte cerinta esentiala Ie4.Verificator de proiecte cerinta esentiala CcCertificate de conformitate pentru produsele si utilajele ofertateMostre de materiale din care este confectionat mobilierul, pentru a putea stabili conformitatea cu produsele solicitate prin caietul de sarcini.Certificate care atesta instruirea personalului in vederea asigurarii reparatiilor in perioada de garantie oferita produselor care necesita montaj, instalare, punere in functiuneO declaratie pe propria raspundere privind garantia oferita produselor care necesita montare, punere in functiune si service, conform datelor furnizate de producator. De asemenea se precizeaza daca se ofera garantie suplimentara fata de cea oferita de producatorOfertantul sa prezinte o declaratie pe proprie raspunderesemnata si stampilata de reprezentantul legal, care contineinformatii privind dotarile specifice, instalatiile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul seangajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare acontractului de lucrari. Daca operatorul economic nu detine inproprietate un utila/echipament/statie/laborator etc. acesta vaprezenta un contract/precontract de inchiriere sau unangajament de punere la dispozitie- Formularul nr. V.4.11 dinsectiunea FormulareOfertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initialeSa depuna chestionarul de securitate, completat conform prevederilor legale, in vederea executarii verificarilor necesare, la data stabilita de autoritatea contractanta, pentru a se elibera Avizul de securitate de catre Directia Contrainformatii si Securitate Militara, in plic sigilat. Operatorul economic poate fi acceptat la procedura de atribuire si pe baza notificarii pe care o detine, prin care se atesta ca este avizat pentru relatii contractuale cu o alta autoritate contractanta din Ministerul Apararii Nationale, urmand ca avizul de securitate pentru contractul in cauza sa se elibereze ulterior.ATENTIE! Potentialul ofertant ESTE OBLIGAT sa depuna chestionare de securitate, completate conform prevederilor legale si pentru societatile comerciale alaturi de care prezinta oferta, respectiv subcontractanti, sustinatori, asociati, etc. IN CAZ CONTRAR OFERTA DEPUSA VA FI RESPINSA!Prezentarea unor certificate (in original copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul? ), emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatoruleconomicrespecta standardele de asigurare a calitatii corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor pe care le executa;Prezentarea unor certificate (in original copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ), emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de management de mediu corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor pe care le executa
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 2033
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.06.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2013 10:00
Locul: Sediul U.M. 02547 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici, care trebuie sa detina imputernicire din partea firmei.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Conform art. 11 alin 4 din H.G.R. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar declaratii pe propria raspundere pentru fiecare dintre puncte, semnate de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratiile vor fi insotite de anexe in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. 4, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.Corespondenta intre autoritatea contractanta si potentialii ofertanti in ceea ce priveste depunerea ofertelor, solicitarea de clarificari si raspunsurile la clarificari se va face prin fax si ulterior prin posta.Caietul de sarcini si modelul de contract va fi inmanat pe suport electronicoperatorilor economici dupa obtinerea avizului de securitate.ATENTIE! Nu este acceptat la procedura si nu va avea acces la caietul de sarcini si modelul de contract operatorul economic caruia nu i s-a elibarat aviz de securitate in acest sens.ATENTIE! Daca potentialii ofertanti vor prezenta oferta in una din urmatoarele forme: Oferta individuala + sustinere, Oferta individuala + subcontractare, oferta comuna, oferta comuna + sustinere, oferta comuna+ subcontractare, acestia au obligativitatea de a obtine aviz de securitate in termen de valabilitate, eliberat de ORNIS sau de catre structura abilitata din cadrul M.Ap.N. pentru toate societatile comerciale alaturi de care prezinta oferta, in caz contrar oferta depusa va fi respinsa.Contractul care urmeaza a se semna cu ofertantul declarat castigator este scutit la plata TVA.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: strada Slt.Godeanu Constantin nr. 121-129, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Tel. +40 216672098, Email: [email protected], Fax: +40 216672098
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2013 11:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer