Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect tehnic pentru lucrari de reparatii la Pod Rulant Smax=200/50/5 T-14 m CHE Beresti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.800 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOFOR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146195/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143844
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Sucursala de Hidrocentrale ?Bistrita? Piatra Neamt Str. Lt. Draghiescu, nr. 13, jud. Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii si Logistica, Tel. +40 233207141, In atentia: Titiana GAFTON, Email: [email protected], Fax: +40 233207130, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect tehnic pentru lucrari de reparatii la Pod Rulant Smax=200/50/5 T-14 m CHE Beresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului, sediul achizitorului, CHE Beresti-localitatea Sascut, jud. Bacau
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va intocmi proiectul tehnic, conform cerintelor din Tema de proiectare, pentru lucrarile de reparatii la Podul Rulant Smax=200/50/5 T-14 m de la CHE Beresti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 800.47RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
61484
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 59 Denumirea: PT pt lucrari de reparatii la pod rulant Smax=200/50/5 T-14m CHE Beresti
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOFOR S.R.L.
Adresa postala: STR.ION LUCA CARAGIALE, NR 1, BL.1, SC.D, AP.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600058, Romania, Tel. 0234545683, Email: [email protected], Fax: 0234562410, Adresa internet (URL): www.energofor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3800.47 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
I. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc in clasament au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara. Reofertarea se va prezenta in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Datele de depunere a noilor propuneri financiare si a sedintei de deschidere a acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.II. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).III. Conditii speciale aplicabile I.M.M.-urilor conform art. 16, alin.(2) din Legea nr.346/2004: "Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii?.a) Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul), respectiv, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: - numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
- cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans.b) Dovada calitatii de IMM se va realiza prin Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.c) In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca, in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.IV. Candidatul/Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, conf. art. 46, alin. (1) din OUG 34/2006: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.V. Nu va fi admisa la evaluare : - Oferta care nu este insotita de dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si cu perioada de valabilitate solicitate in Fisa de date;
- Oferta care a fost depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale.- Oferta prezentata cu intarziere (depunere la alta adresa/depunere dupa data /ora limita precizate in Fisa de date a achizitiei).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str.Republicii nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233212294, Fax: +40 233235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.P.E.E.H.HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale ?Bistrita? Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu, nr. 13, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233207141, Email: [email protected], Fax: +40 233207130
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer