Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE - Faza P.T. (proiect tehnic) +D.D.E. (detalii de executie)+ D.T.A.C. (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire) + asistenta tehnica acordata de proiectant, la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spital


Anunt de participare numarul 109971/23.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
Adresa postala:  str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010446, Romania, Punct(e) de contact:  Gabriel Constantin, Tel. 2127534, 2125693, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  2127534, 2125699, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE - Faza P.T. (proiect tehnic) +D.D.E.(detalii de executie)+ D.T.A.C. (documentatie tehnicapentru obtinerea autorizatiei de construire) +asistenta tehnica acordata de proiectant, la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov", Servicii de management de proiect-Implementare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECTARE - Faza P.T. (proiect tehnic) +D.D.E.(detalii de executie)+ D.T.A.C. (documentatie tehnicapentru obtinerea autorizatiei de construire) +asistenta tehnica acordata de proiectant, la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov", Servicii de management de proiect-Implementare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-PROIECTARE - Faza P.T. (proiect tehnic) +D.D.E.(detalii de executie)+ D.T.A.C. (documentatie tehnicapentru obtinerea autorizatiei de construire) +asistenta tehnica acordata de proiectant, la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov", Servicii de management de proiect-Implementare.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 296, 313RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 40.000 lei, garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Propriu + Fonduri structurale in cadrul Programului Operational Regional 2007 ? 2013, Axa Prioritara 3, Domeniul de interventie 3
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neancadrareain prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, Certificat de atestare fiscala, eliberat de DGFP, care sa ateste ca societatea nu are datorii, valabil la data depunerii ofertelor, Certificat privindtaxelesiimpozitele locale, care sa ateste ca societatea inclusiv toate punctele de lucru nu are datorii, valabil la data depunerii ofertelor, Declaratie privindcalitatea de participant la procedura, Certificat de inregistrare (CUI), Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/Autorizatie de functionare/altele echivalente, eliberate cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor. Ofertantii au obligatia sa prezinte documentele solicitate in original, in copielegalizata sau copie semnata ?i ?tampilata de societate ?conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de , ,informatii generale, ,2.Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani, ob?inutadin prestarea de servicii de proiectarepentru cladiri publice pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) sa fie egala sau mai mare decat 5.000.000lei.
3.bilantul de verificare contabil: 2007, 2008, 2009
4.Asigurare de raspundere profesionala civila. Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca detine o asigurare de raspundere profesionala civila in valoare de minim 2.000.000 RON fara TVA, valabila pe intrega perioada de prestare a serviciului.
Ofertantii au obligatia sa prezinte documentele solicitate in original, in copielegalizata sau copie semnata ?i ?tampilata de societate ?conform cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Obli.contra. dc exista in desfasurare fata de alti beneficiari, Lista princip. prestari de ser.din ultimii 3 ani, un contract similar?proiectare th. pentru reabi/moderni. de cladiri publice, in valoare de minim 2.811.313 lei, f TVA, un contract similar-management de proiectimpleme. in val. de minim 415.000 lei f TVA.- recomandari, cu calificativ F.B, copie legalizata sau copiesemnata si stampilata de societate ?conform cu originalul?, dupa procesele ? verbale de receptie la terminarea lucrarilor, aferente celor 2 contracte, prezentate la experienta similara.
- declaratie refe. la personalul/organismul tehnic de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de servicii, Se va face dovada asigurarii personalului de specialitate, necesar indeplinirii contractului:
- Expertul cheie 1 ? Manager de Proiect
- Expertul cheie 2 ? arhitect coordonator
- Expertul cheie 3 ? Expert rezistenta
- Expertul cheie 4 ? Expert instalatii-Expert 1-Arhitect-Expert 2 ? Inginer de structura-Expert 3 ? Inginer instalatii sanitare-Expert 4 ? Inginer instalatii termice si ventilatii-Expert 5 ? Inginer instalatii electrice-Expert 6 ? Economist devize-Expert 7 ? Auditor energetic-Expert 8 ? Expert fonduri europene-Expert 9 ? Specialist echipamente medicale-verificator tehnic a proiectului de catre verificatoritehnici atestati conform legii pentru urmato.speci: A1, B1, C, D, E, F, Is, It, Ie.informatii privind subcontractanti si specializarea acestora.
-ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, - Decl. ref. la conditiile de munca, Declaratie pe propria raspundere referitoare la istoricul litigiilor din ultimii 5 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
data limitade depunere 23.03.2011, a documentatiei complete, aferenta Proiectului tehnic, aferent Cererii de Finantare nr.BI/21/3/3.1/215/18.02.2010, la ADRB-Ilfov.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Cifra de afaceri pe ultimi 3 ani-50 pct; ex.similara-un contract proiectare cladiri publice- 25 pct;ex. similara-un contract management de proiect-implementare-25 pct.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de prestare a serviciului
5%
Descriere:
3.
Prezentarea solutiei tehnice
20%
Descriere:
4.
Asigurarea managementuluide proiect
10%
Descriere:
5.
Gradul de intelegere a obiectivelor proiectului si a rezultatelor asteptate de la ofertant
10%
Descriere:
6.
Strategia de lucru propusa
10%
Descriere:
7.
Organizarea?i planificareain timp a activitatilor , in vederea incadrarii in termenul de prestare ofertat
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9250/11.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.11.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2010 11:00
Locul: Consiliul Judetean Ilfov, Str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti, alte persoane autorizate in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stravopoleus, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti, sectia VIII-a Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  B-dul Unirii, nr.37, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030822, Romania, Tel. 021/4083700, Email:  [email protected], Fax:  021/4083700
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, de catre contestatordespre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Ilfov, Serviciul Juridic, Avizare Legalitate Acte
Adresa postala:  Str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010446, Romania, Tel. 021/212.56.97, Fax:  021/212.75.34
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.10.2010 16:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer