Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 45520000 | 4603 | 46583 | 4701339 | 475 400 | 4799 | 48000000 | 48160000-7 | 48321000 | 48325 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE - FORAJUL, PROBELE DE PRODUCTIE SI LUCRARI PREGATITOARE (DRUM DE ACCES SI CAREU SONDA) LA SONDELE 50 BUZA SI 192 ZAU DE CAMPIE


Anunt de participare (utilitati) numarul 149259/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Alexandra Dobre, Tel. +40 265402177, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PROIECTARE - FORAJUL, PROBELE DE PRODUCTIE SI LUCRARI PREGATITOARE (DRUM DE ACCES SI CAREU SONDA) LA SONDELE 50 BUZA SI 192 ZAU DE CAMPIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sonda 50 Buza are caracter de exploatare-evaluare, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivul Badenian X; sonda are o adancime proiectata de 1460 m, traiect vertical.
Sonda 192 Zau de Campie are caracter de exploatare, cu scopul de a continua exploatarea gazelor de la obiectivul Badenian VIII; sonda are o adancime proiectata de 920 m, traiect vertical.
Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0%, adica 0 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PROIECTARE ? FORAJUL, PROBELE DE PRODUCTIE SI LUCRARI PREGATITOARE (DRUM DE ACCES, CAREU SONDA) LA SONDELE 50 BUZA SI 192 ZAU DE CAMPIE- 2 sonde
Valoarea estimata fara TVA: 161, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 3220 lei. Pentru echivalenta in alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertei.Garantia este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art. 86 (1) si (6) din HG 925/2006.Contul pentru virarea garantiei de participare este: RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca TransilvaniaRO 14056826Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari va fi de 10 % din valoarea fara TVA a contractului de prestari servicii .b) Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? forma la zi , dupa cum urmeaza : -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.si alin.(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata prin HG 1045/2011Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii;Plata facturilor se face in maxim 30 de zile de la primirea facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- se va completa Formularul 2.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006. - se va completaFormularul 3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 care modifica si completeazaOUG 34/2006- persoane ce detin functii de decizie in cadrulautoritatii contractante:
dl. Pantelimon Avram ? director SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
dna. Caraivan Viorica ? director economic
dl. Mircea Lucian Barsan ? Director Departament Tehnic ? Achizitii SNGN Romgaz SA Medias
dl. Claudiu Dan Ilinca ? consilier juridic
dl. Matei Gheorghe ? presedinte comisie
dl. Ovidiu Ioan Ciurca - membru
dna. Camelia Doina Pop ? membru
dna. Rodica Maria Saseanu - membru
dna. Gabriela Alecu ? membru
dl. Calin Baraian ? membru
dra. Alexandra Ingrid Dobre - membru
- se va completa Formularul 4
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010 - se va completa Formularul 5 Persoane juridice/fizice romane - Cerinta obligatorie: Certificat constator emis de ONRC (original/copie legalizata/copie lizibila)din care sa reiasa obiectele de activitate. Informatiile cuprinse in acest certificat vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine - Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional .
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.Certificate de atestare ANRM (sau echivalent) pentru persoana juridica si persoana fizica, conform: ORDIN nr. 122 din 14 iunie 2006 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.
Conform art. 4 din ordin nr. 122/2006 pentru persoanele juridice care intocmesc documentatii cu caracter tehnico-geologic si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si pentru persoanele fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare care intra sub incidenta Legii nr. 238/2004 si a Legii nr. 85/2003 cu modificarile ulterioare, atestarea este obligatorie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatiaeconomico-financiara
Media anuala a cifrei de afaceri globale ? nivel minim impus :322.000 lei. Ofertantul va prezenta media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).
Se va prezenta orice document disponibil care sa demonstreze cerinta solicitata.
Pentru calculul in alta valuta se va folosi cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 6
Bilantul contabil vizat si inregistrat de Ministerul Finantelor Publice
Modalitatea de indeplinire
Ultimul bilant contabil (2012) vizat si inregistrat de Ministerul Finantelor Publice sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Se solicita bilantul contabil complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7
Se va completa o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Lista va prezenta 1 (un) contract prin care s-au prestat servicii similare in valoare de 80.500 lei. Pentru echivalenta in alta valuta se va folosi cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 8
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
Se va prezenta obligatoriu: a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze, cu mentionarea naturii acestora.c)datele de recunoastere ale subcontractantilor.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 9.
Informatii privind asocierea(daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Se solicita, la incheierea contractului, acordul de asociere legalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociere prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se va organiza prin intermediul SEAP intr-o singura runda.Durata rundei este de 1(una)zi.Pentru a participa la LE op. econ. trebuie sa detina certif. digital valid, tehnica de calcul si conexiune internet.Obiectul procesului repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Informatii puse la dispozitia op. econ. odata cu publicarea anuntului privind LE sunt: ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, nr. de participanti inscrisi, pasul minim de licitare (1% din valoarea contractului ce urmeaza sa fie atribuit), ofertarea se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.Ofertantul castigator al LE are obligatia sa transmita AC formularul de oferta si oferta refacuta in original in cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 11:30
Locul: Str. Salcamilor Nr. 23 Targu Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc , comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va prezenta formularul de contract insusit si semnat de reprezentantii legali ai ofertantului, cu amendamentele la clauzele specifice(daca exista).Se pot formula observatii /amendamente doar la clauzele specifice.Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati, pana de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.Acesta se va depune odata cu oferta pana la data limita de depunere a acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de executare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte SNGN ROMGAZ SA - Sucursala Targu Mures
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402177, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer