Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare - Prelungire bulevardul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Radulescu de la intersectia cu strada Ostroveni pina la intersectia cu DN 67


Anunt de participare numarul 90084/03.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Cristescu, Tel.0250731016 int.126, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare - Prelungire bulevardul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Radulescu de la intersectia cu strada Ostroveni pina la intersectia cu DN 67
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Rm. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Prelungirea bulevardului Tineretului spre sud cu bulevardul Dem Radulescu se desfasoara in Zona Ostroveni sud din municipiul Rimnicu Vilcea.
Acest proiect este realizat cu scopul dea inlatura dezechilibrele care se manifesta in Zona Ostroveni datorita lipsei legaturilor rutiere facile cu restul orasului, respective Zona Centrala, Calea lui Tarain Sud si Ostroveni Sud iesirea la DN 67 spre Bucuresti si Craiova / Tg.Jiu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Faze de proiectare
- Documentatii avize si PAC- Proiect tehnic, detalii de executie, antemasuratori, liste de cantitati, caiete de sarcini (prezentate in format electronic CD si suport hartie in 8 exemplare)
- Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului tehnic de bransament apa potabila si racord canalizare, conform Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, aprobat prin Ordinul nr. 88/2007 al ANRSC.
- Asigurare asistentatehnicapeintreagadurata de executie a lucrarii.
Documentatiilede mai sus se vor intocmi respectand HG28/2008, ORD. 863/2008, Ghidul Solicitantului pentruProgramul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1, sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere;
-domeniul de interventie 1.1;
-planuri integrate de dezvoltare urbana;
- domeniul poli de dezvoltare urbana, emis de MDRL
Valoarea estimata fara TVA: 451, 378RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
50 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 9027 lei. Garantia de buna executie a contractului5%din valoarea fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local;Buget de stat; Fonduri europene - Programul Operational (POR 2007-2013).Plata se face prinOP .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratii privind eligibilitatea;Formulare de : D.G.F.P.: plata taxelor si impozitelor catre bugetul consolidat al statului (in original sau copie legalizata) D.G.E.F.: plata taxelor si impozitelor locale ( in original sau copie legalizata);Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in original; Statutul societatii;Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie / Autorizatie de functionare;Dovada atestarii personalului pentru prestarea serviciului deproiectare.Persoane juridice /fizice straine-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.Declaratie privind incadrarea ofertantului in categoria I.M.M.-urilor sau orice alt document emis de autoritatile competente prin care se atesta calitatea de I.M.M., conform prevederilor Legii nr. 346/2004. (Daca este cazul);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formular C "Informatii generale" din sectiunea IV
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani;In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
3. Bilantul contabil la 31.12.2008.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani :925000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formular C2 din sectiunea IV "Lista principalelor servicii in ultimii 3 ani";Recomandari din partea altor;beneficiari/clienti cel putin doua recomandari;Experienta similara;Informatii referitoare la personalul de specialitateOfertantul sa detina certificare ISO 9001, ISO 14001. Daca este cazul, completarea formularului D din sectiunea IV, cu subcontractantii si specializarea acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
experienta similara - copii a unui contract similarin valoare de 451000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.11.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2009 12:00
Locul: Primaria municipiului Rm. Vacea, str. G-ral Praporgrscu , nr. 14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Sa prezinte imputernicire in vederea participarii , semnata si stampilata de catre o persoana autorizata din cadrul firmei
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Programul Operational (POR 2007-20013) Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub domeniul Poli de dezvoltare urbana.
VI.3) Alte informatii
documentatia este postata pe SEAP, orice completare privind documentatia de atribuire va fi postata pe SEAP .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Str. Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248624940, Fax: : 0248211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stravopoleos, sector , nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Fax: 021/3104641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic contencios
Adresa postala: Primaria mun. Rm. Valcea, str.G-ral. Praporgescu, nr.14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240595, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2009 14:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer