Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE ? LUCRARI PREGATITOARE , FORAJUL SI PROBELE DE PRODUCTIE LA 7 SONDE: 35 CARAGELE BALTENI, 43 CARAGELE FAUREI NORD, 2 FULGA , 14 BOTENI, 2 CONDURATU VEST, 4 SALCII SI 5 SALCII


Anunt de participare (utilitati) numarul 149138/03.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor, nr. 23, Localitatea: Tg..Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florina Fratila, Tel. +40 2652800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PROIECTARE ? LUCRARI PREGATITOARE , FORAJUL SI PROBELE DE PRODUCTIE LA 7 SONDE: 35 CARAGELE BALTENI, 43 CARAGELE FAUREI NORD, 2 FULGA , 14 BOTENI, 2 CONDURATU VEST, 4SALCII SI 5 SALCII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Locatiile precizate in caietul de sarcini .
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECTARE ? LUCRARI PREGATITOARE , FORAJUL SI PROBELE DE PRODUCTIE LA 7 SONDE: 35 CARAGELE BALTENI, 43 CARAGELE FAUREI NORD, 2 FULGA , 14 BOTENI, 2 CONDURATU VEST, 4SALCII SI 5 SALCIISonda 35 Caragele Balteni are caracter de explorare-prospectiune, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Sarmatian si Badenian, sonda are o adincime proiectata de 3600 m, traiect vertical.Sonda 43 Caragele Faurei Nord are caracter de explorare ?deschidere, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivul Sarmatian Inferior, sonda are o adancime proiectata de 3500 m, avand conditia de talpa 700 m/40s la 3000 m.Sonda 2 Fulga are caracter de ezplorare-deschidere, cu scopul de a evalua resursa geologica de la obiectivul Meotian si Sarmatian, sonda are o adancime proiectata de 4000 m, avand conditia de talpa 800 m/240s la 3300 m.Sonda 14 Boteni are caracter de explorarare-prospectiune, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Meotian, sonda are o adancime proiectata de 2300 m , traiect vertical.Sonda 2 Conduratu Vest are caracter de explorare-prospectiune, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Meotian si Sarmatian, sonda are o adancime proiectata de 4700 m, traiect vertical.Sonda 4 Salcii are caracter de explorare-deschiderem cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Sarmatian, Badenian Cretacic , Albian si Jurasic, sonda are o adincime proiectata de 4000 m, avand conditia de talpa 600 m/90s pana la 2800 m.Sonda 5 Salcii are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Sarmatian, Badenian Cretacic si Albian, sonda are o adancime proiectata de 3950 m, avand conditia de talpa 400 m/170s pana la 2800 m.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PROIECTARE ? LUCRARI PREGATITOARE , FORAJUL SI PROBELE DE PRODUCTIE LA 7 SONDE: 35 CARAGELE BALTENI, 43 CARAGELE FAUREI NORD, 2 FULGA , 14 BOTENI, 2 CONDURATU VEST, 4SALCII SI 5 SALCIISonda 35 Caragele Balteni are caracter de explorare-prospectiune, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Sarmatian si Badenian, sonda are o adincime proiectata de 3600 m, traiect vertical.Sonda 43 Caragele Faurei Nord are caracter de explorare ?deschidere, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivul Sarmatian Inferior, sonda are o adancime proiectata de 3500 m, avand conditia de talpa 700 m/40s la 3000 m.Sonda 2 Fulga are caracter de ezplorare-deschidere, cu scopul de a evalua resursa geologica de la obiectivul Meotian si Sarmatian, sonda are o adancime proiectata de 4000 m, avand conditia de talpa 800 m/240s la 3300 m.Sonda 14 Boteni are caracter de explorarare-prospectiune, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Meotian, sonda are o adancime proiectata de 2300 m , traiect vertical.Sonda 2 Conduratu Vest are caracter de explorare-prospectiune, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Meotian si Sarmatian, sonda are o adancime proiectata de 4700 m, traiect vertical.Sonda 4 Salcii are caracter de explorare-deschiderem cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Sarmatian, Badenian Cretacic , Albian si Jurasic, sonda are o adincime proiectata de 4000 m, avand conditia de talpa 600 m/90s pana la 2800 m.Sonda 5 Salcii are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a explora resursa geologica de la obiectivele Sarmatian, Badenian Cretacic si Albian, sonda are o adancime proiectata de 3950 m, avand conditia de talpa 400 m/170s pana la 2800 m.
Valoarea estimata fara TVA: 650, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 13.000 leiAceastagarantie este valabila 90 zile de ladata limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursulcomunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare se constituie conform art. 86(1) si (6) din HG 925/2006. Contul pentru virarea garantiei de participare ?RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca Transilvania; RO 14056826.In caz de contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie ca nefondata sau contestatorul a renuntat la contestatie in masura in care renuntarea nu este ca urmare a adoptarii de catre AC a masurilor de remediere necesare, AC va retine contestatorului din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278^1 alin.(1) din OUG 34/2006 actualizata. Cuantumul acestei retineri este :4.429, 99 lei. Cuantumul garantiei de buna executieva fi de 10 % din valoarea fara TVA a contractului de servicii.b) Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art.90 alin. (1)din H.G. 925/2006 ? forma la zi, dupa cum urmeaza - se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii; plata se face in maxim 30 zile de la primirea facturii de la prestator
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Se va completa Formularul nr.1 A
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat - Se va completa Formularul nr. 1 B
Declaratie pe proprie raspundereprivind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare ? persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : Mircea Lucian Barsan, Pantelimon Avram, Caraivan Viorica, Claudiu Ilinca, Gheorghe Matei, Ovidiu Ioan Ciurca, Camelia Doina Pop, Rodica Maria Saseanu, Gabriela Alecu, Calin Baraian, Florina Ioana Fratila - Se va completa Formularul nr. 1 C
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010 - Se va completa Formularul nr.1 D Persoane fizice /juridice romane - Certificat constator emis de ONRC (copie cu specificatia ?conform cu originalul?)din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din Certificatul constator.Informatiile cuprinse in acest certificat vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator sau echivalentin original sau copie legalizata.
Atestate si avize de specialitate - Societatile ofertante vor prezenta Certificate de atestare ANRM (sau echivalent) pentru persoana juridica si persoana fizica, conform Ordin nr. 122 din 14 iunie 2006 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de explorare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.Conform art. 4 din Ordin nr. 122/2006 pentru persoanele juridice care intocmesc documentatii cu caracter tehnico-geologic si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si pentru persoanele fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare care intra sub incidenta Legii nr. 238/2004 si a Legii nr. 85/2003, cu modificarile ulterioare, atestarea este obligatorie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Se va completa Formularul nr.2.
Media cifrei de afaceri globalepe ultimii 3 ani( 2011, 2012, 2013 ).Conversia leu/alta valuta se va realiza lacursul mediu anualstabilit de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivelul minim impus: 1.300.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara Formularul 3.Se va prezenta o lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Ofertantul va face dovada prestarii de servicii similareobiectului contractului prin cel putin 1 contract in valoare de cel putin 300.000 lei.Conversia lei/alta valuta se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
se va completa Formularul 3.
Se va prezenta obligatoriuFormularul nr.5
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta obligatoriuFormularul nr.5
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Se solicita la incheierea contractului, acordul de asocierelegalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociereprezentattrebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind asocierea
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se va organiza prin intermediul SEAP intr-o singura runda.Durata rundei este de 1(una)zi.Pentru a participa la LE op. econ. trebuie sa detina certif. digital valid, tehnica de calcul si conexiune internet.Obiectul procesului repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Informatii puse la dispozitia op. econ. odata cu publicarea anuntului privind LE sunt: ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, nr. de participanti inscrisi, pasul minim de licitare, ofertarea se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.Ofertantul castigator al LE are obligatia sa transmita AC formularul de oferta si oferta refacuta in original in cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES , STR. SALCAMILOR, NR. 23, SERVICIUL CONTRACTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In urma procesului de reofertare electronica, in situatia in care doi sau mai multi ofertanticlasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant, cu eventualele amendamente, daca exista odata cu depunerea ofertei. Amendamentele se vor referi la clauzele contractuale specifice, clauzele contractuale obligatorii putand fi modificate si aduse la cunostiinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES, Serviciul contracte
Adresa postala: str. Salcamilor, nr. 23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer