Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE CALE DE ACCES, CAREU, FORAJ SI PROBE DE PRODUCTIE LA 9 SONDE


Anunt de participare (utilitati) numarul 133342/27.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor , nr. 23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florina Fratila, Tel. +40 0265402173, Email: [email protected], Fax: +40 0265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PROIECTARE CALE DE ACCES, CAREU, FORAJ SI PROBE DE PRODUCTIE LA 9 SONDE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: locatiile precizate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECTARE CALE DE ACCES, CAREU , FORAJ SI PROBE DE PRODUCTIE LA 9 SONDE: 4 MECEA, 1 SINCAI VEST, 16 CARAGELE EST, 17 CARAGELE, 19 CARAGELE FAUREI , 20 CARAGELE EST, 21 CARAGELE EST, 22 CARAGELE EST, 27 CARAGELE CILIBIA
Sonda 4 Mecea are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Sarmatian; sonda are o adancime proiectata de 2100 m, traiect vertical.Sonda 1 Sincai Vest are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivele geologice Sarmatian, Buglovian, Badenian; sonda are o adancime proiectata de 2650 m, traiect vertical.
Sonda 16 Caragele Est are caracter de explorare-evaluare, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Pontian; sonda are o adancime proiectata de 2100 m, traiect vertical.
Sonda 17 Caragele are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Meotian; sonda are o adancime proiectata de 2600 m, traiect vertical.
Sonda 19 Caragele Faurei are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Sarmatian; sonda are o adancime proiectata de 3200 m, dirijata: 350m / 245 grade la 2400m si verticala: 2400 ? 3200 m.Sonda 20 Caragele Est are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Sarmatian; sonda are o adancime proiectata de 3150 m, traiect vertical.
Sonda 21 Caragele Est are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Sarmatian; sonda are o adancime proiectata de 3400 m, traiect vertical.
Sonda 22 Caragele Est are caracter de explorare-prospectiune, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivele geologice Cretacic si Jurasic; sonda are o adancime proiectata de 4700 m, traiect vertical.Sonda 27 Caragele Cilibia are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Pontian; sonda are o adancime proiectata de 2300 m, traiect vertical.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PROIECTARE CALE DE ACCES, CAREU , FORAJ SI PROBE DE PRODUCTIE LA 9 SONDE: 4 MECEA, 1 SINCAI VEST, 16 CARAGELE EST, 17 CARAGELE, 19 CARAGELE FAUREI , 20 CARAGELE EST, 21 CARAGELE EST, 22 CARAGELE EST, 27 CARAGELE CILIBIA
Sonda 4 Mecea are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Sarmatian; sonda are o adancime proiectata de 2100 m, traiect vertical.Sonda 1 Sincai Vest are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivele geologice Sarmatian, Buglovian, Badenian; sonda are o adancime proiectata de 2650 m, traiect vertical.
Sonda 16 Caragele Est are caracter de explorare-evaluare, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Pontian; sonda are o adancime proiectata de 2100 m, traiect vertical.
Sonda 17 Caragele are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Meotian; sonda are o adancime proiectata de 2600 m, traiect vertical.
Sonda 19 Caragele Faurei are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Sarmatian; sonda are o adancime proiectata de 3200 m, dirijata: 350m / 245 grade la 2400m si verticala: 2400 ? 3200 m.Sonda 20 Caragele Est are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Sarmatian; sonda are o adancime proiectata de 3150 m, traiect vertical.
Sonda 21 Caragele Est are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Sarmatian; sonda are o adancime proiectata de 3400 m, traiect vertical.
Sonda 22 Caragele Est are caracter de explorare-prospectiune, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivele geologice Cretacic si Jurasic; sonda are o adancime proiectata de 4700 m, traiect vertical.
Sonda 27 Caragele Cilibia are caracter de explorare-deschidere, cu scopul de a pune in evidenta acumulari gazeifere din obiectivul geologic Pontian; sonda are o adancime proiectata de 2300 m, traiect vertical.
Valoarea estimata fara TVA: 950, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant.gar.de part.: 9.500lei( art.86 din HG925/2006).Per.de valabil.a garan.pt.part.: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.;Mod.de constit.a gar.de partic.: se va prezenta, la deschid. sedintei, va fi exprim.in lei si poate fi constit. in urmat.forme: - Scris. de gar.bancara in fav.autorit.contractan.(conform Formular9).Scris. de gar.bancara vor fi elab. de regula de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainat., de pref. cu corespond.in Romania.-Instrum. de garant.emis in condit.legii de o societ. bancara sau de o societ. de asig.-OP vizat de banca in contul autorit. contract.OP va fi completat cu denum. licit.;RO60BTRL02701202167346XX-Banca Transilvania Tg.Mures;RO14056826;FF.important!Docum.(1)care atesta constit.garant.de partic.(in copie), va fi anexat ext.plicului care contine oferta si va fi inregis.la secretariat odata cu aceasta.In int. plic. mare netransp. va fi pusa dovada in orig., daca este scris. de garan.bancara.In cazul in care garan.de partic. este platita jumatate se face dovada ca operat. econ.este IMM(se pune deasemenea copie(2) la vedere).Lipsa(1)si2(unde este cazul)de pe plicul ext. duce la resping. ofertelor in conf. cu art.33 alin3 din HG925/2006.Autorit. contract. are dreptul de a vira garant. pT. part. in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constit., atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmat.situatii: a)isi retrage oferta in per. de valabil. a acesteia; b)oferta sa fiind stabil. castig., nu constituie garant.de buna executie in per. de valabil. a ofertei;c)oferta sa fiind stabil.castig., refuza sa semneze contractul de achizitie publica in per. de valab. a ofertei;d) in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contest., autorit.contract.va retine contestator.din garant.de part.in raport cu val.estim.a contractului o suma in conf.cu preved.art.278┬╣alin(1) din OUG34/2006 actualizata, modif.si complet.de OUG 76/30.06.2010, in cazul nostru 4.730 lei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul contractului, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului de prestari servicii se constituie conform art.90 din H.G. 925/2006 ? actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii; plata facturilor se face in maxim 30 de zile de la primirea facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- se va completa Formularul 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006-se va completaFormularul 3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 care modifica si completeazaOUG 34/2006- persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Marcel Budan, Pantelimon Avram- se va completa Formularul 4
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010- se va completa Formularul 5 Persoane juridice/fizice romane- Certificat emis de ONRC ( copie conform cu originalul din care sa reiasa obiectele de activitate.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straine- Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Se va completa Formularul 6
Bilantul contabil la data de 31.12.2010 vizat si inregistrat de organismul competent.Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani.Ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie anuala de afaceri peultimii 3 ani de minim: 1.900.000 lei .Pentru calculul Cifrei medii de afaceri in euro se va folosi cursul mediu publicat de BNR : - 2008 -3, 6827 lei pentru 1 euro- 2009 ? 4, 2373 lei pentru 1 euro- 2010 ? 4, 1285 lei pentru 1 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa Formularul 7
Se va prezenta o lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se impune ca cerinta minima pentru experienta similara, in ultimii 3 ani a unui contract de prestari servicii similare care are o valoare egala sau mai mare decat 475.000lei echivalent109.110 euro.
( 1 euro =4, 3534 lei curs BNR la data de 6.12.2011 )Pentru sustinerea fisei de experienta similara se solicita o copie dupa partile relevante din contractul respectiv.Subcontractantul nu poate sustine cerinta privind experienta similara.
Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu un document care sa ateste indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant ( ex. Document constatator conf. Art.97^1 din HG 925/2006)din partea unui/unor beneficiari privind prestarea de servicii similare celor supuse prezentei achizitii.
Se va prezenta obligatoriu: a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze, cu mentionarea naturii acestora.c)datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se va completa Formularul 10.
Se solicita la incheierea contractului, acordurile de contractare incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Se solicita, la incheierea contractului, acordul de asociere legalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociere prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2012 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES, str. Salcamilor , nr. 23 , TG.Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator a actului autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul contracte SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES
Adresa postala: str. Salcamilor, nr. 23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 0265402173, Email: [email protected], Fax: +40 0265306340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2012 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer