Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare, executie asfaltare(1,5 km) si reparatii Pod pe DC 55 Cernica-Balaceanca, km.2+600


Anunt de participare numarul 90074/03.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Constantin, Tel.2127534, 2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 2127534, 2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare, executie asfaltare(1, 5 km) si reparatii Pod pe DC 55 Cernica-Balaceanca, km.2+600
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: drumul comunal DC 55
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie asfaltare(1, 5 km) si reparatii Pod pe DC 55 Cernica-Balaceanca, km.2+600
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45221111-3-Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
71322300-4-Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1, 5 km de drum comunal si pod la km. 2+600
Valoarea estimata fara TVA: 5, 602, 051.23RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare-110.000 lei, Garantie de buna executie - 5% din valoarea lucrarilor fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de pietruire si/sau asfaltare a drumurilor comunale, aprobat prin HG 1256/2005 de modificare si completare a HG 577/2001
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea, decl. privind neincadrarea art.181, certif. de atestare fiscala, certif. privind taxe si impozite(buget de stat si local), certif. emis ORC, certif. de inregistrare, istoricul litigiilor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil ultimii 3 ani
cifra medie de afacerilichiditate generala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2006, 2007, 200811.000.000 lei100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista princ. lucrari executate in ultimii 5 ani, fisa de inf.gen., obligatii contractuale in desf. daca exista, fisa de experienta similara(minim 3 contracte lucrari poduri si minim 3 contr. lucrari drumuri in ultimii 5 ani), PV de receptie la terminarea lucrarilor si finala acolo unde este cazul, recomandare pt toate contractele prezentate, pt proiectare minim 3 contracte in ultimii 3 ani, decl. privind efectivele medii anuale ale personalului angajat pt servicii si lucrari in ultimii 3 ani, lista personalului cheie, CVuri, decl. de disponibilitate, carte de munca, decl. privind dotarile specifice(titlu de detinere, licenete de transport, aviz de functionare), pt proiectare: echipamente ptmasuratori defectometrice, produse software licentiate, laborator topografic, geotehnic, program de calcul al structurilor, imprimante si plottere, laborator minim gradul 2, ISO 9001, ISO 14001, OH SAS 18001, decl. privind subcontractanti,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
un contract pt lucrari de pod in valoare de 3.400.000 lei, un contract de lucrari pt drumuri in valoare de 1.500.000 leiMINIM: 2 ingineri/subingineri cu specialitatea constructii cai ferate, drumuri si poduriun manager al sistemelor de management al calitatiiun manager al sistemelor de mediu2 CQ cu atestat2 RTE cu atestatpt. proiectare: un inginer CFDP experienta minim 5 ani2 ingineri CFDP cu vechime in domeniul priectarii minim 3 anidotari minim: statie de asfalt>150 t cu aviz de mediufabrica de betoane cu o capacit de minim 50mc/hechipament pt sapaturi - 2 buccompactor mixturi asfaltice-2 bucautobasculante > 16t - 10 bucfreza mixturi asfaltice - 2 bucincarcator frontal-2 bucrepartizator asfalt-2 bucmacara cu putere minima de ridicare 30 tf/min-1 buc.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarii
15%
Descriere:
3.
Programul calitatii pt executia lucrarilor
10%
Descriere:
4.
Termen de predare a documentatiei tehnice
5%
Descriere:
5.
Masuri de protectie a aerului la emisiile auto de noxe
5%
Descriere: conform fisa de date
6.
Termen de garantie pentru lucrare
10%
Descriere: subcriterii conform fisa de date
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.11.2009 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2009 11:00
Locul: Consiliul Judetean Ilfov, Directia Lucrari Publice, et 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti, alte persoane autorizate in acest sens
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia este atasata pe SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/210.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: sos. Oltenitei, nr. 70-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021/3195183, Fax: 021/3191688
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la luarea la cunostiinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Ilfov, Serviciul Juridic Contencios Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: str. Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel.021/2125692, Fax: 021/2127534
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2009 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer