Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE (fazele PT,CS, DTAC, DE), SERVICII CONEXE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)


Anunt de participare numarul 127637/03.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala:  Str.Reactorului nr.30, loc.Magurele, jud.Ilfov, Localitatea:  Magurele, Cod postal:  077125, Romania, Punct(e) de contact:  CRISTINA SIMA, Tel. 021.404.23.18, Email:  [email protected], Fax:  021.404.23.93, Adresa internet (URL):  www.nipne.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut de cercetare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE (fazele PT, CS, DTAC, DE), SERVICII CONEXE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Str. Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va asigura elaborarea documentatiilor tehnice si prestarea serviciilor de asistenta tehnica, in conditiile prevazute de actele normative, normativele, reglementarile tehnice in vigoare si de caietul de sarcini, in vederea realizarii infrastructurii de cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics).
Se vor elabora documentatii tehnice (fazele PT, CS, DTAC, DE) pentru constructiile care fac parte din infrastructura de cercetare ELI-NP
In cadrul serviciilor conexe se vor asigura si urmatoarele servicii:
1) intocmirea documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, depunerea si sustinerea documentatiilor la institutiile care emit avizele respective, ridicarea avizelor emise si transmiterea acestora catre autoritatea contractanta. Taxele legale pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor sunt in sarcina autoritatii contractante.
2) depunerea si sustinerea documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de construire la institutia publica cu competente in emiterea acesteia, ridicarea autorizatiei si a documentelor conexe si transmiterea acestora catre autoritatea contractanta.
3) actualizarea devizului general al investitiei ori de cate ori va fi necesar, cu respectarea prevederilor legale
4) asistenta tehnica se va desfasura pe toata durata de executie a lucrarilor pana la punerea in functiune a obiectivului de investitii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71321200-6-Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)
71325000-2-Servicii de proiectare a fundatiilor (Rev.2)
71327000-6-Servicii de proiectare a structurilor portante (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 950, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
63 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie pentru participare 190 000, 00 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri bugetare/plata cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181; Certificate de atestare fiscala; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat de participare cu oferta independenta; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69(1); Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Certificat de inregistrare; Licenta de functionare pentru sistemul de alarmare impotriva efractiei; Polita de asigurare de raspundere civila profesionala in valoare de cel putin 5 000 000 lei (document ce va fi prezentat obligatoriu la data semnarii contractului de catre ofertantul desemnat castigator). La data depunerii ofertelor va fi prezentata doar o declaratie pe propria raspundere din partea operatorilor economici prin care se angajeaza sa incheie polita de asigurare in cazul in care va fi declarat castigator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturile contabile la aferente exercitiilor financiare din anii 2008, 2009 si 2010
cifra de afaceri 19 000 000, 00 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
19 000 000, 00 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Exp.similara: unul sau mai multe contracte care au avut ca obiect proiectarea: unei cladiri cu pod rulant montat in int. cladirii, avand capac. de ridicare de cel putin 10tf; unei cladiri cu functiune complexa care sa permita amplasarea de echip. de cercetare; unei cladiri a carei structuri este supusa la microvibratii; proiectarea de camere curate; unui sistem HVAC cu pompe de caldura, cu putere de cel putin 0, 5MW.
Doc.: Contracte; PV de predare; recomandari calificativul cel putin ?bine?; orice alte documente justif.
II. Minim dotari: software specifice; un echip. pt. determinarea conductivitatii termice a solului.
III. Specialisti: cel putin 1 coordonator de proiect complex, cu experienta de cel putin 10 ani in coordonarea activitatii de proiectare care a derulat cel putin un proiect de complexitate similara proiectului care face obiectul viitorului contract (proiectul sa fi continut cel putin trei specialitati din urmatoarele: proiectare de cladiri cu pod rulant de cel putin 10tf, proiectare de cladiri cu functiune complexa care sa permita montarea de echipamente de cercetare, proiectarea cel putin a unei cladiri a carei structuri este supusa la microvibratii, proiectarea de camere curate, proiectarea unui sistem HVAC cu pompe de caldura cu putere de cel putin 0, 5MW); cel putin 4 arhitecti, cu experienta de cel putin 5 ani; cel putin 4 ing.proiectanti, cu experienta de cel putin 5 ani in proiectare a structurilor de rezistenta; cel putin 1 spec. in microvibratii; cel putin 2 ing.proiectanti inst. sanitare; cel putin 2 ing.proiectanti in inst. electrice (curenti tari); cel putin 2 ing. proiectanti in instalatii electrice int.(curenti slabi); cel putin 2 ing. proiectanti in sisteme HVAC, din care unul sa fie specialist in pompe de caldura; cel putin 1 ing.proiectant inst.termice; cel putin 1 ing. proiectant drumuri; cel putin 1 ing.proiectant retele ext. de alimentare cu apa; cel putin 1 ing.proiectant retele ext. de canalizare;
cel putin 1 spec. pt. intoc. doc. obt. avizului de mediu.
Documente: diploma de studii, CV, atestate, certificate, declaratie de disponibilitate.
ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
9 000 000 lei valoare cumulata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de predare
40%
Descriere: Termenul de predare a DTAC inclusiv avize si a DE
3.
Nr. max. de zile pt elab. doc. la AT
10%
Descriere: elaborarea documentatiilor tehnice specifice
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
D67
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2011 12:30
Locul: sediul IFIN-HH, Str.Reactorului nr.30, Magurele, Ilfov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire cu fisierele anexate pot fi ridicate pe suport electronic si de la sediul Autoritatii Contractante, str. Reactorului nr. 30, Magurele, Ilfov
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independenteinr. 5, sectorul 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319 51 76, Email:  [email protected], Fax:  021 319 51 76
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic - IFIN-HH
Adresa postala:  Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov, Localitatea:  Magurele, Cod postal:  077125, Romania, Tel. 021 404 23 00/4617/4627, Fax:  021 447 44 40, Adresa internet (URL):  www.nipne.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2011 18:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer