Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii forestiere ? Construirea si modernizarea drumurilor forestiere din bazinul Muresului Inferior ( GHEDUS) si Crisului Alb (ZUGAU-CAPTALANU)


Anunt de participare numarul 135816/22.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Artad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Punct(e) de contact: DS Arad, Tel. +40 257280261, In atentia: Ing. Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Artad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Punct(e) de contact: DS Arad, Tel. +40 257280261, In atentia: Ing. Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Artad
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Punct(e) de contact: DS Arad, Tel. +40 257280261, In atentia: Ing. Cuzman Avram, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii forestiere ? Construirea si modernizarea drumurilor forestiere din bazinul Muresului Inferior ( GHEDUS) si Crisului Alb (ZUGAU-CAPTALANU)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul Directiei Silvice Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea a doua drumuri forestiere , in lungime de 3.64 km - Ghedus, respectiv 14.59 km - Zugau-Captalanu si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3.64 km - Drum forestier Ghedus, respectiv 14.59 km - drum forestier Zugau-Captalanu
Valoarea estimata fara TVA: 220, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
4000 lei.Garantia se constitue prin depunere in numerar la casseria DS Arad/prin virament bancar in contul DS Arad deschis la Trezoreria Arad cu numarul RO 57 TREZ 0215069XXX008354/printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari.Valabilitatea 60 zile de la data limita de depunere a ofertei.Documentul de garantare va fi depus in original.In cazul contestatiei si respingerii acesteia de catre CNSC, se va retine suma de 2200 lei din cuantumul garantiei. 10% din valoarea , fara TVA, a contractului.Garantia se constitue prin depunere in numerar la casseria DS Arad/prin virament bancar in contul DS Arad deschis la Trezoreria Arad cu numarul RO 57 TREZ 0215069XXX008354/printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari.Valabilitatea 24 luni, pina la receptia la terminarea lucrarilor .Documentul de garantie se depune in original, la AC in termen de 10 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - Masura 125 B - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii forestiere
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006;3.Declaratie privind participarea cu oferta independenta;4.Declaratie privind neincadrarea in art.69^1 din OUG 34/2006 ? persoane cu responsabilitati in derularea procedurilor de achizitie : Meches Mircea, Bradean Florica, Trifon Daniel, Pascalau Mircea, Mustata Dan, Cuzman Avram, Toader Emil;5.Atestat fiscal privind situatia datoriilor la bugetul de stat ? in luna antarioara depunerii ofertei;6.Certificat fiscal privind obligatiile de plata la bugetele locale ? in luna anterioara depunerii ofertei. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la pct.5 si 6 sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Certificat constatator emis de ORC, cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertei.Ofertantii straini vor dovedi o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.Fiecare ofertant/subcontractant/asociat va prezenta aceste dovezi ale capacitatii de exercitare a profesiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale;Cifra medie de afaceri in domeniul aferent contractului, pe ultimii 3 ani - min. 400 000 lei
Declaratie pe proprie raspundere ca in cazul in care va fi declarat cistigator va prezenta Asigurarea de risc profesional in valoare de 220000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;Prezentarea cel putin a unui documente/contract/p.v.receptie din care sa rezulte ca ofertantul a prestat in ultimii 3 ani servicii similare(proiectare drumuri forestiere)in val. de min. 60000 lei
Licenta de program informatic pt.proiectare drumuri
Personalul responsabil de indeplinirea contractului sa fie constituit din :
Inginer/subinginer, absolvent al unei unitati de invatamint superior in domeniul constructiilor cai ferate, drumuri si poduri, cu experienta in domeniu, dovedita prin participarea la cel putin un contract similar, atestat conform OM 576/2009;
Inginer/subinginer, studii superioare autorizat in domeniul topografie-cadastru;
Inginer/subinginer, studii superioare specialist in intocmirea devizelor, participant la cel putin un proiect similar ;
ISO 9001
ISO 14001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara.Cel mai mic pret obtine 70 puncte.O alta oferta obtine un punctaj dupa fomula: pret minim/pret ofertat x 70
2.
Termen de executie
30%
Descriere: Durata, in zile, de depunere a documentatiilor.Termenul maxim este de 4 luni, termen peste care oferta este declarata neconforma.Termenul minim sub care nu se acorda punctaj suplimentar este de o luna.Termenul minim ofertat primeste 30 puncte.Alt termen va fi punctat dupa formula : termen minim/termen ofertat x 30
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.06.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2012 10:00
Locul: Sediul Directiei Silvice Arad, Str.Episcopiei, nr.48, Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administratorul operatorului economic sau imputernicitul acestuia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Proiect finantat prin FEADR, Masura 125 B, fonduri nerambursabile.In cazul in cae vor fi mai multe oferte clasate pe primul loc, la egalitate de puncte, se va declara cistigatoare oferta cu cel mai scurt termen de depunere a documentatiilor(PT, DE, etc).Daca exista egalitate si la termenul de executie se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis.Oferta se va depune la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile, incepind cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a vreunui act, considerat ilegal, emis de autoritatea contractanta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartment achizitii
Adresa postala: Arad, Str.Episcopiei, nr.48, Localitatea: Arad, Cod postal: 310084, Romania, Tel. +40 257280261, Email: [email protected], Fax: +40 257280361
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2012 08:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer