Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare la linii electrice aeriene de inalta tensiune (LEA IT), 6 loturi


Anunt de participare (utilitati) numarul 148053/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: punct E.ON care desfasoara procedura de achizitie- Pta Trandafirilor nr. 17, Tg. Mures, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Veronica Baier, Tel. +40 265403681, Email: [email protected], Fax: +40 265403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate cu capital majoritat privat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare la linii electrice aeriene de inalta tensiune (LEA IT), 6 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: raza de activitate a E.ON Moldova Distributie
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 272, 412 si 974, 730RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: frecventa estimata anuala a ctrctelor subsecv.pt fiecare categorie sau grup de instalatii. Reof. se va face pt fiecare proiect in parte. Un proiect poate fi compus din unul/ mai multe activit.de proiectare mentionate in anexa atasata. Factorul de evaluare pt atribuirea contractelor subsecvente -pretul.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare la linii electrice aeriene de inalta tensiune (LEA IT), 6 loturi
LOT 1 Proiectare LEA IT COR Bacau
valorile estimate contin procentul de 5% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute cofm art 28 (6) din OG 34/2006
Val estimata max/min acord cadru= max 162.455/min 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=7.736/2.162 lei
Val. estimata cel mai mare contract subsecvent = 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=2.162 lei
Val estimata cel mai mic contract subsecvent=22.701 lei fara TVA
Ch div.si neprev=1.081 leiLOT 2 Proiectare LEA IT COR Botosani
valorile estimate contin procentul de 5% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute cofm art 28 (6) din OG 34/2006
Val estimata max/min acord cadru= max 162.455/min 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=7.736/2.162 lei
Val. estimata cel mai mare contract subsecvent = 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=2.162 lei
Val estimata cel mai mic contract subsecvent=22.701 lei fara TVA
Ch div.si neprev=1.081 leiLOT 3 ProiectareLEA IT COR Iasi
valorile estimate contin procentul de 5% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute cofm art 28 (6) din OG 34/2006
Val estimata max/min acord cadru= max 162.455/min 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=7.736/2.162 lei
Val. estimata cel mai mare contract subsecvent = 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=2.162 lei
Val estimata cel mai mic contract subsecvent=22.701 lei fara TVA
Ch div.si neprev=1.081 leiLOT 4 Proiectare LEA IT COR Neamt
valorile estimate contin procentul de 5% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute cofm art 28 (6) din OG 34/2006
Val estimata max/min acord cadru= max 162.455/min 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=7.736/2.162 lei
Val. estimata cel mai mare contract subsecvent = 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=2.162 lei
Val estimata cel mai mic contract subsecvent=22.701 lei fara TVA
Ch div.si neprev=1.081 leiLOT 5 Proiectare LEA IT COR Suceava
valorile estimate contin procentul de 5% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute cofm art 28 (6) din OG 34/2006
Val estimata max/min acord cadru= max 162.455/min 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=7.736/2.162 lei
Val. estimata cel mai mare contract subsecvent = 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=2.162 lei
Val estimata cel mai mic contract subsecvent=22.701 lei fara TVA
Ch div.si neprev=1.081 leiLOT 6 Proiectare LEA IT COR Vaslui
valorile estimate contin procentul de 5% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute cofm art 28 (6) din OG 34/2006
Val estimata max/min acord cadru= max 162.455/min 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=7.736/2.162 lei
Val. estimata cel mai mare contract subsecvent = 45.402 lei fara TVA
Ch div.si neprev=2.162 lei
Val estimata cel mai mic contract subsecvent=22.701 lei fara TVA
Ch div.si neprev=1.081 leicantitatile minime/maxime ale acordului cadru/unui contract subsecvent pt fiecare lot se gasesc atasate la la sectiunea "Documentatie".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare la linii electrice aeriene de joasa si medie tensiune (LEA IT), 6 loturi: LOT 1 Proiectare LEA IT COR BacauLOT 2 Proiectare LEA IT COR BotosaniLOT 3 Proiectare LEA IT COR IasiLOT 4 Proiectare LEA IT COR NeamtLOT 5 Proiectare LEA IT COR SuceavaLOT 6 Proiectare LEA IT COR VasluiCantitatile min/max care ar putea face obiectul intregului acord-cadru sunt precizate in documentul "Anexe Acord Cadru" atasat in cadrul sectiunii "Documentatie".
Valoarea estimata fara TVA: intre 272, 412 si 974, 730RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lot 1 = 3.094lei(pt IMM 1.547lei); Lot 2 = 3.094lei(pt IMM 1.547lei); Lot 3 = 3.094lei(pt IMM 1.547lei); Lot 4 = 3.094lei(pt IMM 1.547lei); Lot 5 = 3.094lei(pt IMM 1.547lei); Lot 6 = 3.094lei(pt IMM 1.547lei). Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a candidaturilor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la data limita stabilita pt depunerea candidaturilor.Candidaturile neinsotite de dovada constituirii garantiei pt.participare, in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a candidaturilor.Conform L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate.Garantia de participare se constituie prin virament bancar(ordinul de plata trebuie vizat de catre banca emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pt perioada prevazuta in Fisa de date a achizitiei cfm art. 86/HGR nr.925/2006. Cont RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau. Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la caseria unitatii.Nu se accepta ordine de plata care nu sunt vizate de banca in original.Incadrarea in art 87 din HGR 925/2006 da dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare. Incadrarea in art 278 indice 1 din OUG 34/2006 duce la retinerea garantiei de particip conform prevederilor legale Garantia de buna executie in cuantum de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract subsecvent, exclusiv TVA. Modul de constituire: ? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie se constituie conform art 90 din HGR 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta)Cerinta minima : completare declaratie pe proprie raspundere conform Formular atasat (vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul)2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta Cerinta minima : completare formular atasat. Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul)3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Se va completa Formularul atasat4. Certificat de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independent-Cerinta obligatorie: In conformitate cu Ordinul 314/oct. 2010 se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta .Completare formular atasat5. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 69 ยน din OUG 34/2006. -Completare formular atasat(se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator daca este cazul)Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Frank Hajdinjak -Director General
Petre Radu - Director General Adjunct
Livioara Sujdea - Director General AdjunctPersoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Bogdan Cirstea; Codruta Schwartz; Maria Fisca; Veronica Baier; Angela Vasile; Buliga Stelian; Ungureanu Laurentiu; Brinza Constantin; Gavriloaie Sergiu; Lucoiu Paula; Melinte Gheorghe; Darie Niculina;Mirela Savin; Ioana Stupcanu; Tamara Hostiuc; Ofelia Modiga, Alin Urcan.
Informatii privind asociatii (daca este cazul) datele referitoare la situatia personala a ofertantului/candidatului vor fi prezentate de fiecare asociat in parte. Pt Persoane Juridice Romane: - 1. Certificat constatator (cuprinzand info actuale/reale la data limita depunerii candidaturii), in original/copielegalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.Pt persoanele fizice autorizate: documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.Pt Persoanele Fizice/Juridice Straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedereprofesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs.Se solicita autorizatii valabile cel putin pana la data limita de depunere a candidaturilor, emise de ANRE pentru proiectarea categoriilor de instalatii care fac obiectul Pth+DTAC precizat in tema de proiectare atasata minim C1B, conform Ordinului ANRE 23/2013. Art 12 lit. i
Info privind asociatii(daca e cazul): Cerinta privind Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv autorizarea ANRE, este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute/presteze integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra afaceri-Media globala pe ultimii 3 ani. Se vor furniza informatii referitoare la media cifrei de afaceri globala/ ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Daca e cazul, pentru echivalenta (leu/valuta) se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
Completare formular aferent. Privind situatia cifrei de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita o lista a serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt Autoritati contractante sau clienti privati.Lista va fi insotita de cel putin un document prin care sa se confirme prestarea serviciilor in valoare de minim: 21.620 lei fara TVA pentru lot 1; 21.620 lei fara TVA pentru lot 2; 21.620 lei fara TVA pentru lot 3; 21.620 lei fara TVA pentru lot 4; 21.620 lei fara TVA pentru lot 5; 21.620 lei fara TVA pentru lot 6. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (contracte si/sau parti din contracte si/sau procese verbale de receptie si/sau recomandari si/sau alte documente relevante). Pentru echivalenta (leu/valuta) se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular aferent completat insotit de documentele doveditoare (contracte si/sau parti din contracte si/sau procese verbale de receptie si/sau recomandari si/sau alte documente relevante).
Ofertantul va prezenta o declaratie privind capacitatea profesionala respectiv, informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Se vor depune in candidatura copiile legitimatiilor/certificatelor/ atestatelor valabile la data limita de depunere a canidaturilor pentru personalul de specialitate. Lista cu personalul care este atestat pentru proiectare, cu copii dupa aceste atestate astfel: a) Conducator tehnic- 1 persoana, autorizata gradul IV A ( cfm.Ordin ANRE nr. 11/13.03.2013), autorizata din punctul de vedere al securitatii muncii (cfm HG 1146/2006); b) Responsabil cu managementul calitatii- 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita in domeniul calitatii ? poate fi prin cumul de functii; c) Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, S.U. si protectia mediului - 1 persoana instruita periodic in aceste domenii, cfmprevederilor legale, cu studii superioare/ medii , autorizata din punctul de vedere al securitatii muncii (cfm HG 1146/2006), poate fi prin cumul de functii/prin contract; d) Proiectanti ? min 2autorizate gradul IVA (cfm Ordin ANRE nr. 11/13.03.2013), autorizate din punctul de vedere al securitatii muncii (HG 1146/2006), poate fi prin cumul de functii/prin contract; e) Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente-1 persoana-topometru - poate fi prin cumul de functii/prin contract. Candidatul trebuie sa aiba capacitatea tehnica si organizatorica pentru elaborarea simultana a mai multordocumentatii de proiectare pe centrul de retea pentru care candideaza
Modalitatea de indeplinire
Candidatul va depune o declaratie proprie privind capacitatea sa profesionala si informatii referitoare la personal/organismul tehnic de specialitate si cu privire la capacitatea tehnica si organizatorica pentru elaborarea simultana a mai multordocumentatii de proiectare pe centrul de retea pentru care candideaza. Se va prezenta lista cu personalul care este atestat pentru proiectare, cu copii dupa aceste atestate.Se vor depune in candidatura copiile legitimatiilor/certificatelor/ atestatelor valabile cel putin la data limita depunerii candidaturii.
Informatii privind asociatii (daca este cazul) Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardele de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia ec-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Candidatul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare aferente completate
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In situatia in care candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de servicii, are obligatia de a preciza: 1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul serviciilor 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/ contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare aferente completate
Info privind sustinere economica/financiara/ tehnica din partea tertilor (dc e cazul). Se vor respecta prevederile legale conform art. 186 si art 190 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune formularele aferente. Se va prezenta angajamentul ferm privind sustinerea conform art 186 si art 190 din OUG 34/2006
Standarde de asigurare a calitatii cfm art 191 din OUG 34/2006: Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii. In cazul asocierii, standardul de asigurare a calitatii se va indeplini individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune Certificat ISO 9001 valabil sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie valabile cel putin la data limita de depunere a candidaturilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 10:10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Conform punctului IV.1.2 din prezenta fisa de date, numarul preconizat al agentilor economici este 5. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici pe care doreste sa ii califice in etapa a II. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a a procedurii.In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile.Daca dupa etapa de negociere doua sau mai multe oferte clasate pe locul 5 au acelasi pret, se solicita oferta imbunatatita in plic inchis(fara a depasi valoarea ofertei de pe locul 4). Ofertele se departajeaza/evalueaza conform informatiilor de la IV.4.2.Acordul cadru se va incheia cu operatorii economici de pe primele 5 locuri in clasamentul ofertelor.La nivelul propunerii financiare, op.ec. va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute(comunicat de autoritatea contractanta conform celor precizate la II.1.5) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21, B63, Localitatea: TG Mures, Cod postal: 540067, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 08:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer