Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare lucrari pregatitoare provizorii, forajul si probele de productie la 6 sonde: 24 CARAGELE EST, 25 CARAGELE EST, 26 CARAGELE FAUREI, 66 VISANI, 77 ROSETTI, 11 CARAGELE EST


Anunt de participare (utilitati) numarul 146984/03.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Simona Catana, Tel. +40 265402176, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare lucrari pregatitoare provizorii, forajul si probele de productie la 6 sonde: 24 CARAGELE EST, 25 CARAGELE EST, 26 CARAGELE FAUREI, 66 VISANI, 77 ROSETTI, 11 CARAGELE EST
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SNGN ROMGAZ SA
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare lucrari pregatitoare provizorii, forajul si probele de productie la 6 sonde: 24 CARAGELE EST, 25 CARAGELE EST, 26 CARAGELE FAUREI, 66 VISANI, 77 ROSETTI, 11 CARAGELE EST.
Procentul de cheltuieli diverse si neprevazute este de 0%, respectiv 0 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare lucrari pregatitoare provizorii, forajul si probele de productie la 6 sonde: 24 CARAGELE EST, 25 CARAGELE EST, 26 CARAGELE FAUREI, 66 VISANI, 77 ROSETTI, 11 CARAGELE EST
Valoarea estimata fara TVA: 609, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :6.090 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR valabil in data: cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zilePerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. 1 si 6 din HG 925/2006. Contul pentru virarea garantiei de participare este RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Targu Mures, RO 14056826. Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare. In masura in care CNSC respinge o contestatie ca fiind nefondata, AC va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in conformitate cu prevederile art. 2781 alin. 1 si alin. 2 din OUG 34/2006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/2010 si L279/2011 ? cuantumul acestei retineri este de: 4.389lei. Pentru echivalenta in euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10 % din pretul contractului, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului de prestari servicii se constituie conform art.90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza: garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator;si alin. (3) din H.G. 925/2006- actualizata, dupa dum urmeaza: daca partile convin , garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata facturilor se face in max. 30 zile de la rpimirea facturii cu O.P.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr. 2), Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (formular nr. 3), Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006 (Formular nr. 4 Pantelimon Avram ? directorSNGN Romgaz SA Sucursala Tirgu Mures, Caraivan Viorica- director economic, Mircea Lucian Barsan - Director Departament Tehnic ? Achizitii SNGN Romgaz SA Medias, Claudiu Dan Ilinca ? Sef birou juridic, Gheorghe Matei - presedinte comisie evaluare, Ovidiu Ioan Ciurca - membru, Camelia Doina Pop - membru, Rodica Saseanu ? membru
Gabriela Alecu - membru, Calin Baraian ? membru, Simona Laura Catana- membru), , Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010 (Formular nr. 5). Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor (copie cu specificatia ?conform cu originalul?)din care sa reiasa obiectele de activitate. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine: Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Pentru ofertantul clasat pe primul loc se va solicita certificatul constatator in original/copie legalizata.
Autorizatii
Certificate de atestare ANRM (sau echivalent) pentru persoana fizica, conform: ORDIN nr.122 din 14 iunie 2006 privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil ?bilant contabil din anul 2012 vizat si inregistrat de organismul competent sau orice alt document prin care ofertantul isi poate indeplini capacitatea economico-financiara
Modalitatea de indeplinire
Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor sau orice alt document prin care ofertantul isi poate indeplini capacitatea economico-financiara
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 aniOfertantul trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea dinultimii 3 ani de minim: 1.218.000 lei. Pentru calculul cifrei medii de afaceri in valuta se va folosi cursul mediu anual publicat de BNR
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr. 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara
Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar, prin care se confirma prestarea a cel putin unui contract de servicii similare cu o valoare de minim 304.500 lei.
Pentru sustinerea fisei de experienta similara se vor prezenta certificari/documente care sa indice valoarea, perioada de prestare, beneficiari si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 7
Se va prezenta o lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 8
Informatii privind personalulDeclaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani, informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si al persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 9.
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
Se va prezenta obligatoriu:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze, cu mentionarea naturii acestora.c)datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului, acordurile de contractare incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.11
Informatii privind asocierea(daca este cazul)
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze , de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita, la incheierea contractului, acordul de asociere legalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociere prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 27.01.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2013 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA suc. Tg. Mures , str. Salcamilor nr. 23 Serviciul Contracte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fara TVA, a fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului in baza caruia se stabileste oferta castigatoare. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, pentru ofertele situate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere. Se va prezenta formularul de contract insusit si semnat de reprezentantii legali ai ofertantului, cu amendamentele (daca exista). Acesta se va depune odata cu oferta pana la data limita de depunere a acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atacsunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA SUC. TG. MURES Serviciul Contracte
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, ,Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 0265402800, Fax: +40 0265306340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2013 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer