Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare mansardare inclusiv compartimentare corp A si amenajari interioare sediu existent


Anunt de participare (utilitati) numarul 139480/08.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: DUNGAN COSMIN, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare mansardare inclusiv compartimentare corp A si amenajariinterioare sediu existent
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr.1-15
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare in vederea mansardarii corpuluiA a sediului Sucursalei Divizia Miniera , Tg-Jiustr.Tudor Vladimirescu nr.1-15
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Elaborare Proiect Tehnic parte scrisa (lucrari de constructii de arhitectura si rezistenta, lucrari de instalatii termice , lucrari de instalatii sanitare , lucrari de instalatii electrice, lucrari de refacere finisaje interioare sediu)
2.Elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3.Elaborare caiet de sarcini
4.Elaborare documentatii cerute prin certificatul de urbanism
5.Verificare proiect de catre verificator autorizat
Valoarea estimata fara TVA: 30, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 500 lei.Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR-Agentia Gorj.Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor).Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau-depunere in numerar la casieria autoritatii contractante.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii).Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata, in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 90 de zile de la inreg. fact. laSuc. Div. Min. Tg-Jiu:
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare ? formular model;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?formular model;
-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - formular model;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala Divizia Miniera - Ogarlaci Vasile, Director Adjunct - Burlan Daniel, Director Strategie Dezvoltare - Trotea Tiberiu, Director Economic - Viasu Nicolae, Director Tehnic - Davitoiu Gheorghe, Director Adjunct Achizitii Publice - Rebedea Ion, Director Personal - Tanasoiu Aristica, Ing Sef Investitii - Popescu Nicolae, Sef Birou Atribuire Contracte Lucrari - Ghioc Stefan, Sef Birou Investitii - Seimeanu Nicolae, Sef Birou Legislatie Comerciala si Contecios - Mihaela Lazar Andrei, Biroul Legislatie Comerciala si Contecios - Popescu Bejat Mihaela, Birou Atribuire Contracte Lucrari - Dungan Cosmin, formular model. Pentru persoane juridice/fizice romane: -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (emis cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea ontractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
-Autorizatia de functionare in domeniul lucrarilor ce urmeaza a se executa.Pentru persoane juridice/fizice straine: -Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale, inclusiv cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie cel putin egala cu 50.000 lei- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, cifra de afaceri trebuie sa fiecel putin egala cu plafonul impus.Cifra de afaceri se ia in considerare prin cumul.Nivelul cursuluivalutarmediu de schimb(BNR) pentru echivalenta este: 4, 2379RON/euro pentru anul2011;*4, 2099RON/europentru anul 2010;* 4, 2373 RON/euro pentru anul 2009;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta similara - - Se va prezenta o lista a principalelor serv. prestate in ultimii 3ani -formularul model continand valori, durata de exec. beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarea de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente(de ex. certificate/ doc. constatatoare care contin Informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractanti eliberate de catre autoritatile contractante in temeiul HG 925/2006, art. 971), emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrareaprestarea de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operat ec. - Se vor prezenta fise de informatii privind experienta similara-form model.
Cerinta nr. 1 (continuare)- Experienta similara se va dovedi prin maxim trei contracte princaresase confirme executia de servicii duse la bun sfarsit si receptionate la sfarsitulexecutiei, in ultimii 3 ani.Acestea adunate trebuiesa confirme prestarea de servicii similare in valoare de cel putin :30.000lei, fara TVA.Documentele/contractele/procesele-verbale redactate in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Nivelul cursuluivalutarmediu de schimb(BNR) pentru echivalenta este: *4, 2379RON/euro pentru anul2011;*4, 2099RON/europentru anul 2010;* 4, 2373 RON/europentru anul 2009;
Cerinta nr. 2 - Recomandari in original din partea altor beneficiari/clienti. Se va prezenta cel putin o recomandare, semnata de directorii beneficiarilor servicilor prestate .Recomandarea trebuie sa precizeze cel putin: a) modul de indeplinire a oblig.contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
b) daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate:
-neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari;
-cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului;
-receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.
Cerinta nr. 3 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa
caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de
acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din
contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a
subcontractantilor propusi. Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci
cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare,
semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Cerinta nr. 4 - Informatii privind personalul. Ofertantul trebuie sa dispuna deresurse umane , considerate de Autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experti )
Cerinta nr. 5 - Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara. MOD DE INDEPLINIRE-Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management
al calitatii ISO 9001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate si se vor prezenta in copie certificata ?conform
cu originalul?.
cerinta nr.6 informatii privind protectia mediului.Se vor prezenta doc. de certif. a sist. de management de mediu, conform cer. stand.ISO 14001, sau echiv, pentru categ. de lucrari care urmeaza a fi ofertate ; Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere priv. la faptul ca personalul executant este instruit lunar cu privire la reglementarile refe la Protectia Mediului. Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei ca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 - pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului si Legii nr.27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor.(art.5, alin.2, art.19, alin.1, lit.a, art.21, alin.1) in legatura cu urmarirea si interzicerea accesului oricaror persoane ce vizeaza depozitarea deseurilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2012 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI PERSOANELE IMPUTERNICITE ALE OFERTANTILOR.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se vasolicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv pana la data si ora limita pentru depunerea ofertei, asa cum e stabilita in anuntul de participare. Ulterior acestei date , obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2012 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer