Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare-Modernizare instalatii de incalzile, centrala termica si anexe tehnice la Statia de Comprimare Band


Anunt de participare (utilitati) numarul 145688/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcimilor, nr. 23, Localitatea: Tirgu Mures, jud. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Cotoara Cornel, Tel. +40 265402172, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare-Modernizare instalatii de incalzile, centrala termica si anexe tehnice la Statia de Comprimare Band
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul isi propune prestarea serviciului de proiectare in vederea modernizarii instalatiilor de incalzire, centrala termica si modernizarea anexelor tehnice de la statia de comprimare Band. Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute: 0 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extractia gazelor naturale
Valoarea estimata fara TVA: 120, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei pentru participare: 2.400 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Aceastagarantie este valabila 90 zile de ladata limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se constituie conform art.86(1)si (6) din HG 925/2006.Contul pentru virarea garantiei de participare-RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca Transilvania; RO 14056826.Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, AC va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278¹ alin(1) din OUG 34/20006 actualizata.Cuantumul acestei retineri este de 0 lei. Retinerea in conditiile art.278¹ alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010 se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de10, 00 % din valoarea fara TVA a contractului.b) Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.90 alin. (1)din H.G. 925/2006 ? forma la ziGarantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.Conform art.90 alin.(3) din H.G. 925/2006 ? forma la zi, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- surse proprii; plata se face in maxim 30 zile de la primirea facturii de la contractant.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se va completa Formularul nr.1ADeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr.1B
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 care modifica si completeazaOUG 34/2006- persoane ce detin functii de decizie in cadrulautoritatii contractante:
Pantelimon Avram ? director SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Caraivan Viorica ? director economic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Birsan Lucian ? director departament tehnic-achizitii SNGN Romgaz SA Medias
Claudiu Ilinca ? consilier juridic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Gheorghe MATEI - presedinte comisie
Ovidiu CIURCA - membru
Camelia POP - membru
Rodica SASEANU - membru
Bandi Jozsef- membru
Cornel COTOARA - membru
Calin BARAIAN - membruSe va completa Formularul nr. 1C
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010 Se va completa Formularul nr.1DIn cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind , ,Situatia personala a condidatului/ofertantului?? trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte. Persoane fizice /juridice romane
Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de ONRC (copie cu specificatia ?conform cu originalul?) din care sa reiasa obiectele de activitate. Informatiile cuprinse in acest certificat vor fi reale/valabile la data limita de depunerea a ofertelor.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator sau echivalent in original sau copie legalizata.Autorizatii de specialitate:
Societatile ofertante vor prezenta copii dupa autorizatii: ? pentru proiectare instalatii electrice : autorizatie ANRE tip B - conform Ordinului nr.23/2013 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, si verifica instalatii electrice
? pentru proiectare instalatii gaz : autorizatie ANRE tip PP - conform prevederitor din Regulamentul pentru autorizare si verificare operatori economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr.89/12.11.2009
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta obligatoriu media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 (trei) ani. Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 240.000 lei. Pentru calculul in valuta se va folosi cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Ofertantul va prezenta ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de Ministerul Finantelor Publice sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara pe ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, prin care se confirma prestarea a cel putin un contract de prestare servicii similare cu o valoare de minim 60.000 lei. Pentru calculul in valuta se va folosi cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru sustinerea fisei de experienta similara se vor prezenta certificari/documente care sa indice valoarea, perioada de prestare, beneficiari si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 3.
Se va prezenta o lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 4.
Informatii privind subcontractantii:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
se va completa Formularul 5
Mai multi operatori economici au dreptul de a asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in sociatie pe intreaga durata a contractului
Modalitatea de indeplinire
Se solicita la incheierea contractului, acordul de asocierelegalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociereprezentattrebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se va organiza prin intermediul SEAP intr-o singura runda.Durata rundei este de 1(una)zi. Pentru a participa la LE op. econ. trebuie sa detina certif. digital valid, tehnica de calcul si conexiune internet. Obiectul procesului repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Informatii puse la dispozitia op. econ. odata cu publicarea anuntului privind LE sunt: ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, nr. de participanti inscrisi, pasul minim de licitare, ofertarea se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului. Ofertantul castigator al LE are obligatia sa transmita AC formularul de oferta si oferta refacuta in original in cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2013 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg Mures, str. Salcamilor nr 23, Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membri comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilorfara TVA ale fiecarei oferte admisibile in parte si prinintocmireain ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.In urma procesului de reofertare electronica, in situatia in care doi sau mai multi ofertanticlasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant, cu eventualele amendamente, daca exista.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Tirgu Mures Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402172, Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer