Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare PT+DAC si executie Cresterea capacitatii de distributie PTA Ogrezea, com.Stalpeni, jud.Arges


Anunt de participare (utilitati) numarul 99302/03.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Padureanu, Tel.0372523242, Email: [email protected], Fax: 0372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare PT+DAC si executie Cresterea capacitatii de distributie PTA Ogrezea, com.Stalpeni, jud.Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Stalpeni, jud.Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-inlocuirea conductorului clasic subdimensionat, ce prezinta multe inadiri, cu conductor torsadat, TYIR 50 Ol-Al 3x95+2x25 mmp si TYIR 50 Ol-Al 3x70+2x25 mmp;
-inlocuirea stalpilor deteriorati cu stalpi de beton tip SE10(intindere si terminali) si SE4(de sustinere);
-indreptarea stalpilor inclinati;
-inlocuirea cutiei de distributie CD1-2 existenta cu o cutie de distributie din policarbonat CD1-4, complet echipata, inclusiv coloanele de alimentare si distributie;
-montare cutie automata de alimentare a iluminatului public.
Plecarea 2
-se va inlocui conductorul existent cu conductor torsadat TYIR 50 Ol-Al 3x95AL+2x25AL pe axul principal, asigurand alimentarea consumatorilor de pe tronsoanele PTA-A, A-D, D-G, D-H;
-se va inlocui conductorul existent cu conductorul torsadat TYIR 50 Ol-AL 3x70AL+1x25Al, pe derivatia A-C, asigurand alimentarea consumatorilor;
-se va indrepta stalpul nr.23 de pe tronsonul A-D;
-se vor inlocui stalpii nr.7, 9, 10, 14, 15, 16 de pe tronsonul PTA-A cu stalpii SE10;
-se vor inlocui stalpii nr.44, 52 de pe tronsonul A-C cu stalpi SE10;
-se vor inlocui stalpii nr.17, 18 de pe tronsonul A-D cu stalpi SE10 si se va inlocui stalpul nr.24 cu SE4;
-se va inlocui stalpul nr.39 de pe tronsonul D-H cu SE4;
-se monteaza conectoare de punere la pamant si in scurtcircuit la iesirile proiectate din PTA si capete de retea;
-se monteaza descarcatoare de joasa tensiune pe fiecare circuit LEA jt din postul de transformare, pentru protejarea atat a PT cat si a LEA jt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare PT+DAC si executie Cresterea capacitatii de distributie PTA Ogrezea, com.Stalpeni, jud.Arges
Valoarea estimata fara TVA: 126, 659.55RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia pentru participare: 1200 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se va face din fonduri proprii, prin virament bancar
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare: declaratie de eligibilitate, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind plata la bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar administrator societate, certificat constatator
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani: 190000 ron fara TVAOfertantul va prezenta bilantul contabil pentru anul 2008, vizat si inregistrat la Administratia Financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara se va referi la lucrari in retele electrice de distributie si va rezulta din insumarea a maxim 3 contracte incheiate si indeplinite in ultimii cinci ani, ale caror obiecte a fost executia unor lucrari similare cu o valoare egala sau mai mare decat: 60000 ron
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.05.2010 20:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2010 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2010 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Fax: 0251415601
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU NR. 187, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel.0248523242, Fax: 0248523810
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.05.2010 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer