Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare (PT+DDE) si executie reabilitare drum judetean DJ 159 A


Anunt de participare numarul 38960/12.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Popica Nelu, Tel.0235361095, Email: [email protected], Fax: 0235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare (PT+DDE) si executie reabilitare drum judetean DJ 159 A
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Amplasamentul drumului judetean DJ 159 A, km 10+720 - 18+720.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a proiectului de autorizatie de construire si executia lucrarilor pentru proiectul "Reabilitare drum judetean DJ 159 A: Bacesti (DJ 159 km 0+000)- Girceni - Pungesti(DJ 159), km 10+720 - 18+720", judetul vaslui.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiect tehnic, detalii de executie, proiect de autorizatie de construire si executia lucrarilor de reabilitare pe 8, 00 km de drum judetean.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 398, 106RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-garantie de participare in valoare de 27.000 RON-garantie de buna executie: 3% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat si bugetele locale, documente certificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit (pentru Romania, Certificat Constatator de la Oficiul registrului comertului)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile pe anii 2005 si 2006 vizate si inregistrate de organele de specialitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 3.000.000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, declaratii privind nivelul mediu anual al personalului, declaratie privind personalul minim obligatoriu solicitat prin caietul de sarcini, experienta similara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indeplinirii in ultimii 5 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiect proiectarea si executia unor lucrari similare ca natura si complexitate pentru obiective de infrastructura rutiera (se accepta si 2 contracte separate unul de proiectare si unul de executie de lucrari)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Doc. atrib. se obtine prin solicitare scrisa, in maxim 4 zile de la solicitare.Plata cash la casieria autoritatii contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.12.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.12.2007 13:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.041232260600, Email: [email protected], Fax: 041232255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel mare nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2007 14:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer