Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban strada Cireasov, Prelungirea Tunari, AICuza (Sistematizare pe verticala cartier cuprins intre SC Minatex, strada Crisan si SC Comrem)


Anunt de participare numarul 85416/29.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel.0249/439377;407002, Email: [email protected], Fax: 0249/431708;439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban strada Cireasov, Prelungirea Tunari, AICuza (Sistematizare pe verticala cartier cuprins intre SC Minatex, strada Crisan si SC Comrem)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Cartierulcuprins intre SC Minatex, strada Crisan si SC Comrem, municipiul Slatina, judetul Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul acestui contract il reprezinta elaborarea proiectului tehnic privind modernizarea/reabilitarea cartierului cuprins intre SC Minatex, strada Crisan si SC Comrem. Reabilitarea cartierului consta in modernizarea strazilor, a aleilor carosabile si pietonale, precum si a zonelor verzi pe care le include.Se va realiza studiul de trafic aferent zonei supuse sistematizarii pe verticala, precum si obtinerea avizelor.Detaliile tehnice privind elaborarea proiectului tehnic se regasesc in studiul de fezabilitate din cadrul caietului de sarcini care este parte integranta a documentatiei de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborarea proiectului tehnic privind modernizarea/reabilitarea cartierului cuprins intre SC Minatex, strada Crisan si SC Comrem. Se va avea in vedere realizarea studiului de trafic aferent zonei supuse sistematizarii pe verticala, precum si obtinerea avizelor. Se va realiza proiectarea sistemului de semnalizare pe verticala si pe orizontala. De asemenea se va asigura obtinerea autorizatiei de construire. Ofertantul declarat castigator va acorda asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului.
Valoarea estimata fara TVA: 560, 070RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 5600 lei, garantia de buna executie a contractului 10% din valoarea contractului fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea contractului se face din bugetul local al Primariei municipiului Slatina.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Nu se cere legalizarea asocierii grupului de ofertanti, ci numai acceptul scris al lor
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea si neincadrarea in prevederile art. 181.Certificat constatator privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplatacatre bugetul de stat si catre bugetul local.
Certificat de cazier judiciar, Cazier fiscalDeclaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la 31.12.2008 vizat si inregistrat de organele competente, fisa de informatii generale, Declaratie privind cifra medie de afaceripe ultimii 3 ani,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
realizarea unei cifre medii de afaceri in ultimii 3 anide cel putin 1.100.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista prestatii in ultimii 3 aniDeclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
Operatorul economic va trebui sa faca dovada detinerii de:
- solutii software adaptate domeniului de modelare informationala a constructiilor, platformei de lucru in ingineria civila privind elaborarea, previzionarea si executarea proiectelor de amenajare a teritoriului, transporturi.
- produs software dedicat domeniilor topo, cadastru, proiectare drumuri.
- aplicatia de simulare trafic rutier prin macromodelare
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducereFormular cu personalul repartizat pentru prestarea serviciuluiOperatorul economic trebuie sa faca dovada ca detine urmatoarele categorii de personal:
- un manager de calitate, - cel putin un inginer proiectant CFDP, - un arhitect urbanist, - un inginer constructii, - un inginer specializarea imbunatatiri funciare si ingineria mediului, - un inginer cunoscator in utilizarea programelor software dedicate privind elaborarea devizelor
- un topometrist, - un arhitect specializarea arhitectura peisagistica, care se va ocupa de proiectarea tridimensionala asistata de computer a spatiilor verzi.- personal specializat in proiectarea unor baze de date in vederea fluidizarii traficului pe artere majore de trafic rutier.
2 fise de informatii privind experienta similara. Certificat ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, SA 800
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoareaunui contractprezentat ca experienta similara trebuie sa fie de minim 220.000lei sau a trei contracte cumulate de 330.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.10.2009 13:00
Locul: sediul Primariei municipiului Slatina, Compartimentul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare oferte si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila pe SEAP la adresa url www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: strada Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected], Fax: 0251415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel.0249407002
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2009 15:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer