Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si achizitie ,,Sistem de automatizare,, pentru 24 puncte termice Pitesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 7044/24.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Termoficare 2000 S.A.
Adresa postala: Strada Calea Bucuresti, bl U4, mezanin, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110134, Romania, Punct(e) de contact: Felicia Dacinoi, Tel.0248222956, Email: [email protected], Fax: 0248222965, Adresa internet (URL): http: //www.sepitesti.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C.TERMOFICARE 2000 S.A.Pitesti
Adresa postala: Str.Calea Bucuresti, Punct termic nr.404-spate Bl.U2, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110134, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Reparatii, Tel.0248212409, In atentia: Sef Serv.Reparatii-Ing.Gh.Luca, Email: [email protected], Fax: 0248222965, Adresa internet (URL): www.sepitesti.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C.TERMOFICARE 2000 S.A.Pitesti
Adresa postala: Str.Calea Bucuresti, Punct termic nr.404-spate Bl.U2, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110134, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Reparatii, Tel.0248212409, In atentia: Sef Serv.Reparatii-Ing.Gh.Luca, Email: [email protected], Fax: 0248222965, Adresa internet (URL): www.sepitesti.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C.TERMOFICARE 2000 S.A.Pitesti
Adresa postala: Str.Calea Bucuresti, Bl U4, parter, Registratura, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110134, Romania, Punct(e) de contact: Director General, Tel.0248222956, In atentia: -Ing.Iulian Richiteanu, Email: [email protected], Fax: 0248222965, Adresa internet (URL): www.sepitesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si achizitie , ,Sistem de automatizare, , pentru 24 puncte termice Pitesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Pitesti-Magazia CET Gavana-S.C. Termoficare 2000 Pitesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentele instalate in punctele termice vor cuprinde statia de automatizare, soft-ul de control, comunicatia, tabloul de automatizare, echipament de camp, ventile de control, senzori, sistem umplere, etc.Serviciile solicitate vor fi de configurare, instalare si instruire personal .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30259100-0 - Sisteme de automatizare (Rev.1)
74840000-9-Servicii de proiectare specializata (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si achizitie sisteme de automatizare -24 ansamble pentru 24 de puncte termice (P.T.).
Valoarea estimata fara TVA: intre 700, 000 si 850, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- se solicita garantia de participare la licitatie in valoare de 4400 RON cu TVA si garantia de buna executie in procent de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- sume defalcate din taxa pe valoare adaugata repartizateprin H.G. nr.172/20.02.2007 pentru judetul Arges
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea sa fie legalizatanumai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- se va prezenta declaratie privind eligibilitatea- formularA; -declaratie privind neicadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de Urgenta privind achizitiile publice nr.34/2006- formular B; - se vor prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor , taxelor si a contributiei de asigurari sociale; - se vor prezenta copii de pe certificatul de inregistrare si certificatul constatator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Se va prezenta bilantul contabil la data de 30.12.2006; - se va prezenta declaratie privind cifra de afaceri ce vizeaza activitati aferente contractului in urma cu cel mult 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani -formular C1 si anexa , - declaratie cu personalul angajat si cadrele de conducere, in ultimii 3 ani - formular F , - declaratie cu echip. tehnice pentru realizarea ctr. formular E si anexa; - inf .privind proportia in care ctr.de furnizare urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti-formulad D si anexa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
1893/20.03.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.04.2007 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 40 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria beneficiarului sau ordin de plata in cont RO 83RNCB 0022047238210001 deschis la banca BCR Pitesti.Pretul este cu TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2007 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2007 11:00
Locul: SC.Termoficare 2000 SA.Pitesti sediu central -Etaj 1-Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Directorii societatilor sau imputerniciti acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C TERMOFICARE 2000 S.A.Pitesti- Compartinentul Juridic
Adresa postala: Calea Bucuresti , Bl.U4 Mezanin, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110134, Romania, Tel.0248212409, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2007 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer