Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si asistenta tehnica proiectant, pentru proiectul Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului jud. de Urgente Vaslui


Anunt de participare numarul 90337/07.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Popica Nelu, Tel.0235361095, In atentia: Chircu Mihaela, Email: [email protected], Fax: 0235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si asistenta tehnica proiectant, pentru proiectul Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului jud. de Urgente Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul contractantului
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit, este prestarea de servicii pentru proiectarea si asistenta tehnica proiectant pentru, proiectul Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va intocmi PT, DDE, PAC, documentatii avize si acorduri pentrureabilitarea, modernizarea si echiparea corpul A, B si C ale Spitalului Judetean de Urgente Vaslui
Valoarea estimata fara TVA: 707, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 10.000 lei. Garantie de buna executie: 5% din valoarea fara TVA acontractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si Fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUGnr. 34/2006; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Certificat de inregistrare, Certificat de atestare pentru proiectare sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu eliberat de Ministerul de Interne si Reformei Administrative, conform OMIRA nr. 252/2007. Documente care
dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional persoanejuridicestraine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale,
-Copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani incheiati (2006, 2007, 2008), vizate si inregistrate de organele competente;
-Scrisoare de bonitate sau Raport de audit financiar;
-Documente privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati trebuie sa fie egala sau mai marede 1.100.000 lei (RON) sau pe perioada de la infiintare, daca aceasta este mai mica de 3 ani.Lichiditatea la 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008 mai mare de 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor servicii prestate;
-Experienta similara
-Copii legalizate pentru Contractelepentru serviciile prezentate ca similare;
-Procesul verbal de predare al documentatiilor;
-Recomanadri din partea beneficiarilor;
-Contract de finantare sau Notificare din partea AMPOR/OI privind acceptarea proiectului pentru etapa de contractare, pentru investitia care face obiectul contractului de servicii prezentat ca similar;
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
-Declaratie privind asigurarea cu personal responsabil direct de indeplinirea contractului de servicii;
-CV-urile persoanelor nominalizate ca responsabile cu indeplinirea contractului, datate si semnate in
original
-Declaratiile de disponibilitate ale persoanelor nominalizate ca responsabile cu indeplinirea contractului, datate si semnate in original.
-Copii dupa diplomele care atesta competentele profesionale invocate in CV-urile persoanelornominalizate ca responsabile cu indeplinirea contractului;
-Copii dupa atestatele profesionale ale persoanelor nominalizate ca responsabile cu indeplinireacontractului;
-Copii dupa contractele in care au participat sau declaratii pe propria raspundere cu privire lacorectitudinea datelor declarate in CV, cu mentiunea Declar pe propria raspundere , cunoscand prevederileCodului penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii
-Copii dupa contracte de finatare;
-Copii dupa decizii de numire;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Indeplinirea in ultimii 3 ani cel putin a 3 contr. de serv.similare , din care cel putin 1 contr. de prestari serv. de pr. cu o val. de cel putin700.000 leipt. o inv. in infr. publ. promovata spre finantare in cadrul progr. cu fin. europeana, a carei finantare a fost aprobata. Personal: Manager de proiect; arh. cu drept de semnatura , care a participat la cel putin 5 pr. din care 3 pr. sa fie de consolidare, refunctionalizare, extinderi de cladiri, in cel putin 1 sa fi fost sef de pr. pt. realizarea unui obiectiv similar ; 3 arh. cu drept de semnatura, care sa fi participat le cel putin 3 pr. din care cel putin 2 sa presupuna activitati de consolidare, refunctionalizare, extindere cladiri existente, cel putin 1 din cei 3 sa fi participat in calitate de sef de pr. la proiectarea de lucrari de reabilitare de obiective similare ; expert in constructii atestat pt. exigentele A1 si A2; verificator pr. atestat MDLPL, atesta pt. exigentele B, C, D, E, F.; ing. de structura; Verificator de pr. atestat pt. exigentele A1 si A2; ing. inst. san.; verificator pr. inst. sanitare atestat; ing. inst. termice ; verificator pr.inst. termice, atestat It; ing. inst. electrice, atestat ANRE; verificator pr.inst. electrice, atestat pentru exigenta Ie; ing. inst.gaze, atestat ANRE grad I pentru proiectare inst. gaz; verificator pr.inst. gaz atestat pentru exigenta Ig; economist devize; verificator securitate la incendiu, atestat MDLPL pt. exigenta C; specialist securitatea si sanatatea muncii pe santierele de constructii coordonator, certificat pt. Inspector Protectia Muncii, specializare Coordonator SSM.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de elaborare
40%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.12.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.12.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.12.2009 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDURI STRUCTURALE ale UE - Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR), Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa 3, Domeniul de interventie 3.1 Reabilitarea/modernozarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600, Email: [email protected], Fax: 0232255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui Compartimentul juridic-contencios
Adresa postala: str. Stefan cel mare nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel.0235361089, Email: [email protected], Fax: 0235361090
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2009 15:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer