Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul ?Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle - Orsova?


Anunt de participare (utilitati) numarul 147584/29.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Craiova, bdl. Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice, Elmira Mihart, Ec. Birou Achizitii Publice, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul ?Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle - Orsova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sucursala CREIR CF Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Linia magistrala Videle ? Orsova traverseaza DJ 504 Alexandria ? Pitesti prin intermediul podului metalic cu deschiderea de 17.000 m, situat la km 74+557.
Infrastructura podului alcatuita din fundatii directe din beton armat, a fost construita pentru calea ferata dubla in anul 1942 cand s-a dat in functie linia cf firul I.
Suprastructura podului este compusa din doua tabliere metalice grinzi cu inima plina cale jos. Tablierul de pe firul I este nituit si corespunde convoiului N german, iar cel de pe firul II este sudat, corespunde convoiului T8, 5 si a fost dat in functie in anul 1969.
La revizia periodica efectuata de Atelierul Regional de Poduri, la tablierul metalic de pe firul II au fost descoperite defecte la elementele de rezistenta ale structurii metalice.
Datorita starii tehnice precare a structurii de rezistenta a fost introdusa restrictie de viteza de 30 km/h.Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 0 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322300-4 - Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciul de proiectare va cuprinde:
- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii(D.A.L.I.);
- Studii geotehnice avizate Af;
- Studii topo, avizate O.C.P.I;
- Proiect tehnic intocmit conform recomandarilor expertizei, detalii de executie si documentatie tehnico-economica, pentru lucrarea de baza - podul CF, avizate de verificator si expert tehnic atestat si lucrari conexe (SCB, TTR, ELF, LC, etc) daca este cazul;
- Caiet de sarcini, pentru lucrarea de baza si lucrari conexe, avizate AFER;
- Documentatie pentru organizare de santier;
- Documentatii tehnice pentru obtinere acorduri, avize si autorizatii necesare.
Valoarea estimata fara TVA: 35, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 700 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru situatia in care garantia de participare se constituie in alta moneda, se va avea in vedere cursul de reconversie afisat de BNR valabil la data publicarii anuntuluide participare in SEAP.Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioaresau- prin depunerea la casieria Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova a sumei in numerarNota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006 Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: - prin scrisoarede garantie bancara emisa in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune in original.
2.Declaratie privind neincadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune in original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioaratermenului limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a excludeoperatorii care se afla in una din situatiileprevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3. Declaratie privind neincadrarea la art. 69 indice1 din OUG 34/2006. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune in original.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti ? Suc. ?CREIR CF? Craiova urmatorii: Director ? Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef ? Florica Osain, Sef Divizia Tehnica ? Dorel Ciuca , Sef Serviciu Investitii ? Gheorghe Borontea, Ing. Serviciu Investitii ? Adela Nicolae, Sef Oficiu Juridic ? Ilie Roman, Consilier juridic ? Cristiana Vizitiu, Consilier juridic ? Irina Tudoran, Consilier juridic ? Cosmin Neamtu, Sef Serviciu PDFC-C ? Daniel Sinescu, Sef Serviciu Contabilitate ? Lidia Leoveanu, Sef Serviciu Financiar - Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice ? Viorel Radut.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat) Ofertantul /ofertantul asociat va depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul B6 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat)? se depune in original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentaAvand in vedere prevederileOrdinului presedintelui ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentain conformitate cu Formularul 14 ? se depune in original. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC ?in original sau copie legalizata.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru proiectare, expertizare in domeniul infrastructurii feroviareOfertantii trebuie sa detinaAutorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care, ofertantul este declarat castigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci cand este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare. Se va completa Formular IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.a)Fisa de informatii generale, din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului.b)Bilantulcontabil pe anul 2012.Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul G? formularul se depune in original si bilantulcontabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente ? copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara se demonstreaza prin executarea a maxim 3 contractein ultimii 3 ani, de catre ofertant de natura si complexitate similara serviciilor ce fac obiectul contractului a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 35.000 lei fara TVAValorile minime se refera numai la partea prestata de catre operatorul economic ofertant, in cazul in care oferta depusa a fost alta decat oferta individuala.Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document prin care sa se confirme ca serviciile au fost prestate si duse la bun sfarsit, demonstrandu-se in acelasi timp si indeplinirea pragului valoric de mai sus.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/valuta mediu comunicat de BNR pentru anii respectivi.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul F - in original - fisa de experienta similara pentru fiecare contract al carui obiect a fost prestarea de servicii similare.
2. Informatii privind subcontractarea
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze: se va completa Formularul D ?in original ?Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora. In cazul in care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea ? nu este cazul?.
3. Informatii privind asocierea, daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind asocierea: Operatorul economic reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere intocmit conform Formular 9?in original.Acordurile / contractele de subcontractare pot fi incheiate sub conditia atribuirii contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.
4. Informatii privind capacitatea profesionala
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va demonstra capacitatea profesionala a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de servicii prin prezentarea urmatoarelor informatii/documente:
-Declaratie care contine informatii privind numarul mediu anual in ultimii trei ani al personalului angajat si al personalului de conducere (Formularul I)- in original .-La declaratie se vor anexa CV-urile in copie, a personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
5. Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul
Modalitatea de indeplinire
a). In cazul in care operatorul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul ferm va fi depus in original.Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d si art. 69 1 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a), c1) si d)in original .
b). Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la pct a).
1. Certificat ISO 9001:2008 managementul calitatii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
93/848/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, cam. 204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iarcontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun in original. Model de declaratie ? Formularul 15.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer