Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie : Modernizare DC97- din DJ 243 spre Calimanesti; Aductiune de apa potabila in loc. Puiesti; Statie de epurare si colectare canalizare menajera in loc. Puiesti;Constructie cresa copii-localitatea Puiesti; Renovare si modernizare c


Anunt de participare numarul 93918/08.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PUIESTI (PRIMARIA COMUNEI PUIESTI VASLUI)
Adresa postala: Loc. Puiesti, Comuna Puiesti, Jud. Vaslui, Localitatea: Puiesti, Cod postal: 731165, Romania, Punct(e) de contact: Stanciu Ghiorghita, Tel.0235 /427630, Email: [email protected], Fax: 0235 /427630
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie : Modernizare DC97- din DJ 243 spre Calimanesti; Aductiune de apa potabila in loc. Puiesti; Statie de epurare si colectare canalizare menajera in loc. Puiesti;Constructie cresa copii-localitatea Puiesti; Renovare si modernizare camin cultural-Puiesti , Com Puiesti , Jud. Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Com. Puiesti, Jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie : Modernizare DC97- din DJ 243 spre Calimanesti; Aductiune de apa potabila in loc. Puiesti; Statie de epurare si colectare canalizare menajera in loc. Puiesti;Constructie cresa copii-localitatea Puiesti; Renovare si modernizare camin cultural-Puiesti, Com Puiesti , jud. Vaslui
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 7, 719, 795RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 150000 leiGarantia de buna executie se constituie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea contractului 80% fonduri comunitare si 20% guvrenul Romaniei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea ;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;Declaratie privind calitatea de participant la procedura ;
Certificate de atestare a platii impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetul local;
Cazier fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice
Certificat de inregistrare;
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ce contin si declaratie/lista cu cifra de afaceri;
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani, (servicii de proiectare tehnica, executia de lucrari), trebuie sa fie egala sau mai mare de 15400000;
Copii dupa bilanturicontabilela 31.12.2006 ; 31.12.2007 ; 31.12.2008 cu viza institutiilorabilitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privindLista principalelor prestari de servicii de proiectare executate in ultimii 3 ani;
Declaratie privindLista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;
Experienta similara (servicii de proiectare tehnica, executia de lucrari);
Se solicita prezentarea asigurarii de cash-flow pentru sustinerea financiara a lucrarii in cuantum de minim 1.500.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere: Componenta financiara
2.
Programul calitati
35%
Descriere:
3.
Termen predare/executie (Tp/e)
14%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.03.2010 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.03.2010 13:30
Locul: Primaria Comunei Puiesti, Jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa persoane juridice/fizice imputernicite de ofertanti, si alte persoane juridice/fizice ce indeplinesc calitatea de invitati sau observatori din partea APDRP, Experti cooptati.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul FEADR
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se ridica de la sediulautoritati contractante GRATUIT pe baza unei solicitari, transmisa cu 24 ore inainte.Din motive tehnice Documentatia de Atribuire nu se poate atasa electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel IASI Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 /260600, Fax: 0232/255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006 cu toate modificarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI PUIESTI
Adresa postala: Comuna Puiesti, Localiatatea Puiesti, Judetul Vaslui - Serviciul Achizitii Publice., Localitatea: Puiesti, Cod postal: 731165, Romania, Tel.0235427630, Email: [email protected], Fax: 0235427630
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2010 08:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer