Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT, CANALIZARE APA UZATA SI STATIE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT, MODERNIZARE ULITE SATESTI, CONSTRUIRE GRADINITA CU TREI SALI DE CLASA SI PROTEJARE UNOR ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL IN COMUN


Anunt de participare numarul 90132/03.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA OBOGA (PRIMARIA COMUNEI OBOGA)
Adresa postala: comuna Oboga, jud. Olt, Localitatea: Oboga, Cod postal: 237290, Romania, Punct(e) de contact: Tudor Matei, Tel.0249450129, Email: [email protected], Fax: 0249450129, Adresa internet (URL): Comuna Oboga, jud. Olt, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT, CANALIZARE APA UZATA SI STATIE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT, MODERNIZARE ULITE SATESTI, CONSTRUIRE GRADINITA CU TREI SALI DE CLASA SI PROTEJARE UNOR ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL IN COMUNA OBOGA, JUDETUL OLT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Com. Oboga, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare faza PT+DE, verificarea tehnica a proiectului si asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru proiectul integrat ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT, CANALIZARE APA UZATA SI STATIE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT, MODERNIZARE ULITE SATESTI, CONSTRUIRE GRADINITA CU TREI SALI DE CLASA SI PROTEJARE UNOR ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL IN COMUNA OBOGA, JUDETUL OLT.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare proiect tehnic si detalii de executie in conformitate cu Ordinul 863/2008, liste de cantitati, caiete de sarcini pe specialitati, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executia lucrarilor pentru proiectul integrat ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT, CANALIZARE APA UZATA SI STATIE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT, MODERNIZARE ULITE SATESTI, CONSTRUIRE GRADINITA CU TREI SALI DE CLASA SI PROTEJARE UNOR ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL IN COMUNA OBOGA, JUDETUL OLT.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 400, 431RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare = 100000 lei;Garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR masura 3.2.2. renovarea si dezvoltarea satelor si fonduri de la bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata , Cazier fiscal eliberat de DGFP, Cazier judiciar/certificate echivalent, Copie legalizata dupa Certificatul de inregistrare, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie bancara;2)Informatii privind cifra de afaceri;
3)Bilant contabil;4)Lichiditate generala.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2)Cifra de afaceri medie in ultimii 3 ani > 535000 lei pentru proiectare si 16250000 lei pentru executie;3)Ultimele bilanturi contabile(2006, 2007, 2008), vizate si inregistrate de organele competente din care sa rezulte un rezultat financiar pozitiv, in copie lizibila;4)Nivel minim solicitat 100% la 31.12.2008.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale prestari de servicii/lucrari in ultimii 3/5 ani;
Lista de experienta similara;
Recomandari de la beneficiari;Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii; Informatii privind subcontractantii, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, SA 8000/2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat in ultimii 3 ani trei contracte similare pentru drumuricare insumate au valoarea de 500.000 lei, din care cel putin un contract are valoarea minim 200.000 lei. Trebuie sa faca dovada ca au incheiat si finalizat in ultimii 3 ani cel putin cate un contract de servicii de alimentari cu apa, retele de canalizare, si constructii civile.Pentru executie ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat, in ultimii 5 ani, contracte de lucrari de drumuri cu obiectul contractului supus licitatiei in valoare de 8.000.000 lei, din care un contract in valoare de minim 4.700.000 lei.Pentru lucrari de alimentare cu apa trebuie sa prezinte un contract in valoare de minim 1.150.000 lei, pentru retele de canalizare si statie de epurare un contract de minim 1.250.000 lei si pentru lucrari de constructii civile un contract de minim 1.000.000 lei.Completarea Formularului 12H(sectiunea IV), echipamentele si utilajele necesare indeplinirii sarcinilor. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotare: calculatoare; program proiectare pentru drumuri cu licenta.Pentru executie completarea Formularului 12H (sectiunea IV), echipamentele si utilajele necesare indeplinirii sarcinilor.Ofertantul va trebui sa faca dovada ca detine in proprietate sau leasing dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe disponibilizate pentru indeplinirea contractului.Cerinta minima obligatorie: Statie producere mixturi asfaltice cu cap.min 80 to/h;Statie de betoane;Compactoare pneuri;Compactoare rulouri netede;Pompabeton;Repartizator, finisor mixtura asfaltica;Incarcator escavator; Autobasculante Euro 3 si Euro 4;Autobetoniere 2 buc;Vibrator beton intern;Laborator de gradul IIAutogudronator; Autogreder; Buldozer.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
35%
Descriere: Componenta financiara
2.
durata de predare a proiectului
35%
Descriere:
3.
Durata executiei
20%
Descriere:
4.
Solotia tehnica propusa
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2009 12:00
Locul: Sediul Primariei com. Oboga, jud. Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentant/obseravtor UCVAP si reprezentant/observator CRPDRP SV Oltenia.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR Masura 322
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIULUI NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310 4641, Email: [email protected], Fax: 021 / 310 4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Olt
Adresa postala: Str. Manastirii, nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania, Tel.0249414989, Email: [email protected], Fax: 0249435782
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Oboga, jud. Olt
Adresa postala: Comuna Oboga, jud. Olt, Localitatea: Oboga, Cod postal: 237290, Romania, Tel.0249450129, Email: [email protected], Fax: 0249450129
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.11.2009 11:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer