Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, Loturile 1 si 2.


Anunt de participare numarul 112792/10.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  CNADNR SA ? Directia Licitatii Contractare si Servicii Suport, Tel. 021.264.32.99, In atentia:  Dl. Horia NICOLAE, Director Licitatii Contractare si Servicii Suport, Email:  [email protected], Fax:  021.264.32.98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, Loturile 1 si 2.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, Judetul Arad
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
22, 218 km - Lotul 1 - ?Proiectare si executie autostrada Nadlac ? Arad si Drum de legatura km 0+000 ? 22+218?;16, 664 km - Lotul 2 - ?Proiectare si executie autostrada Nadlac ? Arad si Drum de legatura km 22+218 ? 38+882?.A se vedea informatiile cuprinse in Documentatia de Atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 993, 608, 114RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
54 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: Lot1:9000000 Lei / 2142857Euro;Lot2:10000000 Lei / 2380952Euro .Garantie de buna executie ? 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri de Coeziune in procent de 85% si de Guvernul Romaniei in procent de 15%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul atribuirii contractului, Acordul de Asociere va fi legalizat in conformitate cu prevederile art. 44 alin 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal, ca nu se afla in niciuna din sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006 utilizand Form.1 din Sec.2 a DA; Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal, ca nu se afla in niciuna din sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006 utilizand Form. 2 din Sec.2 a DA; Certif.de atestare fiscala privind indep.oblig.de plata a imp.si taxelor locale si alte venituri ale bug.local, si a imp, taxelor si contrib.de asig.soc la bug.general consolidat(ANAF)la data de 31.12.2010?a se vedea pct. 5.1.2.din Fisa de Date a Achizitiei.Capacit.de exerc. a activ.prof. (inreg): Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal utilizand Form. 3 din Sec.2 din DA; certif.de inreg.(C.U.I.)emis de ORC de pe langa Tribunalul teritorial, in copie legaliz; Certif.Const. emis de ORC de pe langa Trib. teritorial care sa ateste ca ofertantul desf.activitati care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplic. Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in orig(in copie legalizata numai in cond. in care in cuprinsul Certif.Const. se specifica faptul ca acesta este valabil si in copie legaliz) valabil la data prezentarii lui, in conformitate cu legisl. in vigoare. Pentru pers.jur/fizice straine este necesara prez.doc.edificatoare care dovedesc o forma de inreg.si, dupa caz, de atestare ori apart.din pdv prof.in conf.cu prev.legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Media rezultatului exercitiilor financiare nete (profit net/pierdere) ale ofertantului trebuie sa fie pozitiva pe ultimii (3) trei ani (2007, 2008, 2009);? Media cifrei de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier* pe ultimii (3) trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie mai mare de:
Pt. Lot1 - 480000000Lei
Pt. Lot2 - 500000000Lei
? Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-o singura declaratie bancara, in original, ca dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de minim: Pt. Lot1 - 120000000Lei
Pt. Lot2 - 125000000 Lei
sau echivalent pentru o perioada de 6 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.? Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului Lichiditate Generala (LG) pentru exercitiul financiar aferent anului 2009: Pt. Lot1 - de minim 100%;
Pt. Lot2 - de minim 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofert. a final. cu succes in ultimii 5 ani**) cel mult doua proiecte/contracte de lucrari de constr. in domeniul infrastructurii de transport rutier* (ITR)in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare totala cumulata de minim : - Lotul 1 ? 450.000.000 Lei, fara TVA; -Lotul 2 ? 450.000.000 Lei, fara TVA, din care cel putin un proiect/contract trebuie sa fie de constructie noua autostrada/drum national/ drum expres.
2. Ofert. are drept de folosinta sau detine: - pentru Lotul 1 / Lotul 2 -minim 2 statii de asfalt care nu vor avea vechime mai mare de 6 ani, avand capacitatea totala de productie deminim 600 tone/ora, care pot fi disponibilizate pentru acest contract, din care cel putin o statie este obligatoriu sa fie dotata cu instalatie pentru bitum modificat;3. Ofert. are drept de folosinta sau detine: - pentru Lotul 1 / Lotul 2-instalatii de forat coloane de Ø1180 mm si instalatii de forat coloane de Ø1500 mm, instalatii care pot fi disponibilizate pentru acest contract;4. Ofert. a executat in ultimii 5 ani**) lucrari de terasamente in domeniul ITR: - pentru Lotul 1 / Lotul 2-in cantitate de minim 1.500.000 mc;5. Ofertantul a pus in opera in ultimii 5 ani**): - pentru lotul 1 : a) mixturi asfaltice pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitatede minim 250.000 tone; b) strat de uzura pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitatede minim 300.000 mp;
- pentru lotul 2 : a) mixturi asfaltice pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitatede minim 250.000 tone; b) strat de uzura pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitatede minim 300.000 mp.
6. Ofertantul are drept de folosinta sau detine: - pentru lotul 1 / Lotul 2 -laborator autorizat (de minim gradul II) cu profile corespunzatoare (G.T.F;M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.)pentru lucrarile de ITR ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
7 . Ofertantul a finalizat cu succes lucrari de constructii/ reabilitari /modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor, in ultimii 5 ani**), in valoare de: -pentru Lotul 1 - 25.000.000 Lei, fara TVA; - pentru Lotul 2 ? 50.000.000 Lei, fara TVA.8. Ofertantul a finalizat cu succes in ultimii 5 ani**), maxim 3 proiecte/contracte deelaborare Proiect tehnic si detalii de executie pentru lucrari de constructii/ reabilitari /modernizari drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, in lungime totala de minim: - pentru Lotul 1 / Lotul 2 -40 km din care un proiect/contract pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie pentru constructie noua de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi in lungime totala de minim 10 km;9. Ofertantul detine sau are drept de folosinta: - pentru Lotul 1 / Lotul 2 -asupra unui numar minim de echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului;10.- Pentru lotul 1 / Lotul 2- Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a utilizat in cadrul unui proiect/contract de executie de lucrari de ITR, in ultimii 5 ani, tehnologia de bitum modificat/componente alternative.Capacitatea profesionala: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experi cheie: A. Pentru activitatea de proiectare: I. Inginer de Drumuri ? Sef Echipa proiectare.B. Pentru activitatea de lucrari: I. Coordonator de Proiect (Reprezentantul Antreprenorului);II. Coordonator de Proiect Adjunct: (Adjunctul Reprezentantului Antreprenorului);III. Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii;IV. Sef de Santier.Cerintele minime (studii, limba, exp. prof. gen. si specifica) privind cei 5 exp. cheie sunt mentionate la pct. 5.4.1 - inf. privind capacit. prof. din FDA (Vol 1 sect. 1 din Doc. atrib.).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunere tehnica
70%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2011 14:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2011 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 16.05.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.02.2011 10:00
Locul: CNADNR SA, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelorreprezentantiiimputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte, in baza unei imputerniciri.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS-T - Constructia autostrazilor Nadlac- Arad, Orastie ? Sibiu si Lugoj ? Deva ? Fondul de Coeziune Transport.Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri de Coeziune in procent de 85% si de Guvernul Romaniei in procent de 15%.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
a) Din motive tehnice, Volumul 3 ? Caietul de sarcini, si Volumul 4 ? ANEXE, parte componenta aDocumentatiei de Atribuire, nu pot fi publicate la adresa de internet: www.e-licitatie.ro, Documentatia de Atribuire va fi disponibila gratuit in format electronic pe site-ul www.cnadnr.ro ;b) Moneda in care trebuie intocmita oferta ? LEI;c) Prezentul contract intra sub incidenta acordului OMC.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  30081, Romania, Tel. +4 (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +4 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  http: // www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Splaiul Independentei nr.5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. +4 (021) 319.51.80, +40(021)319.51.81 +40(021)319.51.83, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  +4 (021) 319.51.76, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=2
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA.
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021.264.34.07, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2010 13:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer