Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie autostrada Nadlac-Arad si drum de legatura, Lot 1 - km.0+000 - km.22+218


Anunt de participare numarul 143005/09.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Stefan Scorus, Director Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie autostrada Nadlac-Arad si drum de legatura, Lot 1 - km.0+000 - km.22+218
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bucuresti
judetul Arad
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie autostrada Nadlac-Arad si drum de legatura, Lot 1 - km.0+000 - km.22+218 conform Conditiilor de Contract FIDIC - Cartea Galbena, editia 1999.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
22, 218 km - Lotul 1 - ?Proiectare si executie autostrada Nadlac ? Arad si Drum de legatura km 0+000 ? 22+218?Valoarea estimata a contractului de 304.015.340, 26 RON fara TVA include si suma de 30.401.534, 03 RON fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% din valoarea estimata.Nota 1: Autoritatea contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari/servicii similare in conformitate cu prevederile art. 122 lit j din OUG 34/2006 de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de: 60.803.068, 05 Lei fara TVA. Valoarea Estimata Totala (incluzand si lucrarile/serviciile similare) :364.818.408, 31 Lei fara TVA Nota 2: Ofertantul isi va intocmi Propunerea Financiara raportandu-se la Valoarea estimata a contractului si nu la Valoarea Estimata Totala care include si eventualele lucrari/servicii similare ce pot aparea pe parcursul implementarii contractului Nota 3: Eventualele lucrari/servicii similare care pot fi solicitate pe parcursul implementarii contractului de catre Autoritatea Contractanta se vor realiza la preturile unitare/activitatile ofertate de catre contractor in Propunerea Financiara depusa in cadrul acestei proceduri de achizitie. Nota 4: Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.1 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.1 reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 304, 015, 340.26 si 364, 818, 408.31RON
II.2.2) Optiuni
Da
Val.estimata: 304015340, 26 Lei fara TVA.Achiz.ulter.de lucr/serv similare de: 30401534, 03 Lei fara TVA
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de 5.400.000 Lei. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in cuantum de 1.231.527, 09 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent lunii februarie 2013, de1 Euro = 4, 3848 Lei. Garantia de participare poate fi eliberata si in alte valute. Pentru alte monede decat Euro, cuantumul garantiei se calculeaza utilizandu-se cursurile medii pentru luna februarie 2013, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se va utiliza cursul mediu afisat de BNR, aferent lunii februarie 2013, de 1 Euro = 4, 3848 Lei. II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. III. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IV. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa dupa caz Formularul 14A/14B.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate atat cu prevederile art. 90, alin (1) ? (3) din HG 925/2006 cat si cu prevederile clauzelor contractuale si completata conform Formularului nr. 27A/ Formularului nr. 27B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Fonduri Europene Nerambursabile (FC) din cadrul POST si din Bugetul de stat al Romaniei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta: Ofertantul va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. (Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. (Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleNota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/ profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAPc. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Ofertantul/Ofertantul asociat la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 (Formularul A, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Director General Interimar ?dl Mircea Pop, Director General Adjunct proiecte cu Finantare Externa ? dl. Andronic Radu Victor
Director DirectiaAchizitii cu Finantare Externa ? dl. Stefan Scorus, Director Adjunct DirectiaAchizitii cu Finantare Externa- dl. Horia Nicolae, Sef Serviciu Licitatii Coeziune/ IFI- dl. Curculescu Marius, Marin Andreescu, Claudia Marin, Alin Ilie, Mihai Berdei, Mihaela Otvos, Cristina Rache, Adela Zaharneanu ? salariati in cadrul Serviciului Licitatii Coeziune/IFISef Serviciu Contractare Fonduri Externe- dna.Anca Bobalca,
Anca Gaitan, Cecilia Gheorghe, Andreea Wisosenschi, Florentina Mihai, Eduard Constantin, Nicoleta Rusu ? salariati in cadrul Serviciului Contractare Fonduri Externe.Director Directia Legislatie Contencios si Contracte - dl. Andrei Filipescu
Mihaela Hliboceanu ? Serviciul Contracte cu Finantare Externa
Laura Cambosie, Cristian Codreanu ? salariati in cadrul Serviciului Contracte cu Finantare ExternaDirector General Adjunct Economic - dl. Ionut Masaladl. Dan Givan ? Sef Serviciul CFP si Avizare contracte
Catalin Ticu ? Serviciul CFP si Avizare contracteEmil Rusoiu ? Director Autostrazi Fonduri Externe
Unitatea de Implementare Proiecte Autostrazi Coeziune 3 ? Dna. Daniela Epure ? Sef Proiect
Stefania Andronoiu, Dumitru Nitu, Gabriel Lica, Mirela Floarea, Luiza Dinu, Cristian Lazar, Cristina Balan, Elena David - salariati
in cadrul Unitatii de Implementare Proiecte Autostrazi Coeziune 3Daniela Vovec ? Director Directia Proiecte Fonduri Externe Nerambursabile Drumuri Nationale
Unitatea de Implementare Proiecte FEDR 1 ? Dna Otilia Nae ? Sef ProiectSimona Seghete, Claudia Ciuca, Ruxandra Ercusi, Ana Maria Masaru, Florentina Dima, Sorin Dicu, Dragos Popescu, Remus Cristian Dumitru Mocanu - salariati in cadrul UIP FEDR 1Membrii Organelor decizionale ale Autoritatii Contractante
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 al AGA din 20.02.2008, membrii Consiliului de Administrarie nu au competente de aprobare a Documentatiei de atribuire si a semnarii contracteloraferente acelor contracte incluse inMemoradumurile de Finantare/ Contractelor de Finantare.Persoanele juridice responsabile cu introcmirea documentatiilor tehnico ? economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea PROIECTANTULUI si/sau supervizorului si/sauconsultantului, dupa caz) ? S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A.Persoanele juridice carora li s-au incredintat supervizarea lucrarilor (denumirea antreprenorului) ? Asocierea S.C. VIA DESIGN S.R.L. ? OMICRON-AMEPRO S.A. ? S.C. CONSITRANS S.R.L.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ?ofertantul/ofertantul asociat/subcontractorul/tertul sustinator are relatii cu Antreprenorul (daca este desemnat) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/consultantului in derularea contractului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/organul de conducere, parti sociale, parti de interes, actiuni, actionari, actionari persoane fizice)?Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionaleModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, , in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru verificarea existentei unui posibil conflict de interese, Subcontractantii/Tertii Sustinatori vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (de exemplu: executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2010 si 2011 trebuie sa fie in valoare de minim300.000.000 Lei.
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa demonstreze ca va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de societati bancare/ societati finantatoare/ institutii finantatoare in valoare de minim: 91.200.000 Lei sau echivalent, suma suficienta pentru a realiza cash-flowul de executie a contractului pentru o perioada 4 luni.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinator1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11.1 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea financiara (Formularul nr. 28A din Volumul 1, Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.3.1 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si sustinere, cerinta nr.1 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.
3.2 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta comuna si sustinere, indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr.1 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.
3.3 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si sustinere, cerinta nr. 2 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).
3.4 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta comuna si sustinere, cerinta nr. 2 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratie privind cifra de afaceri globala (Formularul nr. 3A din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturile contabile pentru ani 2010 si 2011 inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.Nota 1: Raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011) va fi prezentat numai de catre acei operatorii economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale: pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Nota 2: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.Nota 3: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 6: a).Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010 - 1 Euro = 4, 2099 lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei).b).Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Ofertantul va prezenta ?Scrisoarea de Recomandare? (Formularul nr. 3Bdin Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) ce va fi emisa de catre o societate bancara/ societate finantatoare/ institutie finantatoare in original.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta poate fi indeplinita si de catre un singur membru al asocierii in numele asocierii.Nota 3: In situatia in care ofertantul este o asociere, indeplinirea acestei cerinte poate fi demonstrata si prin prezentarea unei scrisori de recomandare din partea fiecarui membru al asocierii, a caror valoare cumulata sa fie de minim valoarea solicitata.Nota 4: Suma solicitata la cerinta 2 poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare.Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru luna februarie 2013 respectiv 1 euro = 4, 3848 lei.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru luna februarie 2013, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinatorOfertantul va prezenta ?Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? (Formularul nr. 10 Anexa 2 aferenta acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Angajamentul ferm privind sustinerea financiara (Formularul nr. 28A din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) incheiat in forma autentica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea Tehnica - Cerinta 1Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat (a dus la bun sfarsit) in ultimii 3 ani* cel putin 1 contract de elaborare Proiect Tehnic pentru lucrari** de constructii noi/ reabilitari /modernizari/ largiri de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi si/ sau drumuri judetene, in lungime totala de minim 20 km.*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii.**)Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sauautostrazilor
Capacitatea Tehnica - Cerinta 2Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani* cel putin 1 contract de lucrari** de constructie noua/ modernizare/ reabilitare/ largire de drumuri nationale/ autostrazi/ drumuri expres/ drumuri judetene in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare de minim :270.000.000 Lei fara TVA.*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari recep?ionate par?ial care sunt inso?ite de proces-verbal de recep?ie par?iala SAU lucrari recep?ionate inso?ite de proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU lucrari recep?ionate inso?ite de proces-verbal de recep?ie finala**)Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sauautostrazilor
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Angajamentul ferm privind Capacitatea tehnica (Formularul nr. 28B din Volumul 1, Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.3. Cerinta nr. 1, va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: (*)
- Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.
- In cazul in care ofertantul prezinta oferta individula si sustinere, cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.
4. Cerinta nr. 2 va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: (*)
- Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr. 2 va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.
- In cazul in care ofertantul prezinta oferta individula si sustinere, cerinta nr. 2 va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.
- (*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie : I. Coordonator proiect.CERINTE: a) minim 3 ani experienta profesionala in contracte/ proiecte de lucrari** de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drumuri judetene si/sau autostradab) experienta profesionala in pozitia de Coordonator proiect/ Director proiect/ Manager proiect/ Adjunct director proiect/ Adjunct manager proiect intr-un contract/ proiect de lucrari.**Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sauautostrazilor.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie: II. Inginer asigurarea calitatii- Responsabil calitateCERINTE: a) detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/ sau poduri si/ sau tuneleb)minim 3 ani experienta profesionala in contracte/ proiecte de lucrari**/ supervizare* de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drumuri judetene si/sau autostrada intr-o pozitie de Responsabil control calitate/ Responsabil tehnic cu calitatea/ Responsabil cu asigurarea calitatii/ Inginer calitate.* In sensul prezentelor cerin?e, prin ?Supervizarea lucrarilor? se in?elege activitatea desfa?urata in cadrul unei firme/echipe de consultan?a angajata de catre Beneficiar/Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/verificarea lucrarilor executate de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformita?ii calitative ?i cantitative a acestora cu contractul, documenta?ia de execu?ie ?i reglementarile tehnice ?i legislative in vigoare. Evaluarea indeplinirii cerin?elor minime privind experien?a profesionala in supervizare a exper?ilor propu?i, se va face in baza prezentei defini?ii. Nu vor fi considerate acele proiecte/perioade in care supervizarea a vizat activitatea de proiectare desfasurata de catre Antreprenor.** Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sauautostrazilor.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 3Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie: III. Sef de santierCERINTE: a) minim 3 ani experienta profesionala in contracte/ proiecte de lucrari** de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drumuri judetene si/sau autostradab) experienta profesionala in pozitia de Sef de santier/ Adjunct sef santier intr-un contract/ proiect de lucrari.** Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sauautostrazilor.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 4Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie: IV. Sef echipa proiectareCERINTE: a) experienta profesionala in pozitia de Sef echipa proiectare/ Director echipa proiectare/ Sef proiectare pentru realizarea unui Studiu de fezabilitate si/ sau Proiect tehnic pentru lucrari
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinator1. Capacitatea profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Angajamentul ferm privind Capacitatea profesionala (Formularul nr. 28B din Volumul 1, Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele profesionale invocate.3.Cerintele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTIIIn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Formularul nr. 9A din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele privind protectia mediului, respectiv detine certificare ISO 14001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Formularul nr. 9B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor privind protectia mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Capacitatea Tehnica - Cerinta nr. 1Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 insotit de Anexa 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) reprezentand lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste Cerinta nr. 1 de la Capacitatea Tehnica.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Documente emise de Beneficiarul serviciilor/ Procese verbale de receptie finala a serviciilor prestate/ Procese verbale de receptie partiala a serviciilor prestate, din care sa reiasa receptia la sfarsitul prestatiei sau receptia partiala a serviciilor, precum si toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii Cerintei nr. 1 de la Capacitatea Tehnica.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota: 2 Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 impreuna cu Anexa 1) va fi completat in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei nr.1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 impreuna cu Anexa 1) va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei nr. 1, ofertantul poate prezenta, pentru acelasi contract, fie un singur fie mai multe procese verbal/e de receptie partiala a serviciilor prestate prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 1 de la Capacitatea tehnica.Nota 4: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro=4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei, 2013 - 1 Euro=4, 3821 Lei) Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost prestate serviciile.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Capacitatea Tehnica - Cerinta nr. 2Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 insotit de Anexa 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) reprezentand lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste Cerinta nr.2 de la Capacitatea Tehnica.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Documente emise de Beneficiarul lucrarilor/ Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de receptie partiala a lucrarilor/ Procese verbale de receptie finala, din care sa reiasa receptia la sfarsitul executiei lucrarilor sau receptia partiala a lucrarilor executate precum si toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii Cerintei nr. 2 de la Capacitatea Tehnica.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota: 2 Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 impreuna cu Anexa 2) va fi completat in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei nr. 2. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 4 impreuna cu Anexa 2) va fi semnat si stampilat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei nr. 2, ofertantul poate prezenta, pentru acelasi contract, fie un singur fie mai multe procese verbal/e de receptie partiala a lucrarilor prin care sa se demonstreze valoarea lucrarilor executate.Nota 4: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2008 ? 1 Euro = 3, 682 Lei, 2009 ? 1 Euro = 4, 237 Lei, 2010 - 1 Euro=4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei, 2013 - 1 Euro=4, 3821 Lei) Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost finalizate lucrarile.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinatorOfertantul va prezenta ?Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? Formularul nr. 10 si anexele 1 si 2 aferenta acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Angajamentul ferm privind Capacitatea tehnica (Formularul nr. 28B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) incheiat in forma autentica.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 6 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a)?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c.c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masurain care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 6 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a)?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute simentionate in Curriculum Vitae si ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c)c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.NOTA: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masurain care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 6 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a)?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c.c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masurain care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 5 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 6 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a)?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c.c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masurain care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinatorOfertantul va prezenta ?Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? (Formularul nr. 10 si anexele 1 si 2 aferenta acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Angajamentul ferm privind Capacitatea profesionala (Formularul nr. 28B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) incheiat in forma autentica.In vederea respectarii prevederilor art. 692 din OUG nr. 34/2006, ofertantul va prezenta ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? (Formularul nr. 10 si anexele 1 si 2 aferente acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractorul/rii va/vor prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691(Formularul A din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Nota 1: In conditiile in care oferantul nu va subcontracta o parte din acest contract , acesta are totusi obligatia de a prezenta ?Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? (Formularul nr. 10)mentionandu-se in anexele aferente acestuia ?Nu este cazul?, in vederea respectarii prevederilor art. 692 din OUG nr. 34/2006.Nota 2: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, capacitatea tehnica, standarde privind asigurarea calitatii nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractori.Nota 3: Cerintele privind resursele materiale si umane se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 11 ?Informatii privind asocierea? din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Formularul nr. 12 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Nota 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 11 si Formularul nr. 12 mentionandu-se ?Nu este cazul?.Nota 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii : Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 9A din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii : Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 9B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Nota 2: Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S242-369679din14.12.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2013 15:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2013 11:00
Locul: CNADNR SA - Registratura Poarta A - Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri in acest sens insotita de o copie a actului de identitate, observatori UCVAP, alte persoane imputernicite din partea Autoritatii Contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FC in cofinantare cu Bugetul de Stat
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
I. In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare. II. Durata contractului este de 60luni incepand de la data ordinului de incepere a lucrarilor (12 luni pentru proiectare si executie +48 luni perioada de garantie). III. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a ac
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer