Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si Executie autostrada Sebes - Turda, Loturile 1, 2, 3 si 4


Anunt de participare numarul 145100/20.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Stefan Scorus, Director Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii Coeziune / IFI
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Stefan Scorus, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii Coeziune / IFI
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Stefan Scorus, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA - CESTRIN
Adresa postala: Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010000, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Stefan Scorus, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si Executie autostrada Sebes - Turda, Loturile 1, 2, 3 si 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, judetul Alba, judetul Cluj
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si Executie autostrada Sebes - Turda, Loturile 1, 2, 3 si 4 conform Conditiilor de Contract FIDIC - Cartea Galbena, editia 1999.Lot 1: Proiectare si Executie Autostrada Sebes - Turda, Lot 1. Cuantumul sumei aferente cheltuielilor "Diverse si neprevazute" este de 57.028.404, 32 Lei, reprezentand 10% din Valoarea estimata a contractului.Lot 2: Proiectare si Executie Autostrada Sebes - Turda, Lot 2. Cuantumul sumei aferente cheltuielilor "Diverse si neprevazute" este de 66.912.617, 40 Lei, reprezentand 10% din Valoarea estimata a contractului.
Lot 3: Proiectare si Executie Autostrada Sebes - Turda, Lot 3. Cuantumul sumei aferente cheltuielilor "Diverse si neprevazute" este de 48.372.359.02 Lei, reprezentand 10% din Valoarea estimata a contractului.Lot 4: Proiectare si Executie Autostrada Sebes - Turda, Lot 4. Cuantumul sumei aferente cheltuielilor "Diverse si neprevazute" este de 53.248.017, 97 Lei, reprezentand 10% din Valoarea estimata a contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare Si Executie Autostrada Sebes - Turda, Loturile 1, 2, 3 si 4.
Total: 70 km.
Lotul 1:17, 000 Km - KM0+000 ? KM 17+000
Lotul 2:24, 250 Km - KM 17+000 ? KM 41+250
Lotul 3:12, 450 Km - KM 41+250 ? KM 53+700
Lotul 4:16, 300 Km - KM 53+700 ? KM 70+000Valoarea estimata a contractului include si procentul de 10 % reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 481, 175, 385.81RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
70 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea Contractanta solicita GP eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari, in cuantum de: 12.500.000 Lei pentru Lotul 1, 14.680.000 Lei pentru Lotul 2, 10.595.000 Lei pentru Lotul 3 si 11.670.000 Lei pentru Lotul 4. GP poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in cuantum de 2.792.360, 10 Euro pentru Lotul 1, 3.279.347, 70 Euro pentru Lotul 2, 2.366.804, 42 Euro pentru Lotul 3 si 2.606.947, 39 Euro pentru Lotul 4, calculate la un curs mediu afisat de BNR, aferent lunii iunie 2013, de 1 Euro =4, 4765 Lei.I. GP poate fi eliberata si in alte valute. Pentru calculul valorii GP, in cazul in care ofertantul doreste sa prezinte garantia de participare in alta moneda decat euro se va utiliza cursul aferent lunii mai 2013 publicat pe http: //ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.III. GP trebuie sa fie irevocabila.IV. GP trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa, dupa caz, Formularul 14A/14B.V. Ofertele care nu sunt insotite de GP, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Referitor la GP se vor aplica prevederile art. 278 ind 1/OUG34/2006. Informatii suplimentare privind GP se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei.VI. Pt. GP constituita prin virament bancar, conturile CNADNR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA sunt: RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 LEI sau RO13 RNCB 0082 0080 9408 0003 EUR Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate atat cu prevederile art. 90, alin (1) ? (3) din HG 925/2006 cat si cu prevederile clauzelor contractuale si completata conform Formularului nr. 28A/ Formularului nr. 28B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din Fondul de Coeziune (85%) in cofinantare cu Bugetul de Stat (15%).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta: Ofertantul va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. (Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. (Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, sau ulterior in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011.
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/ profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) semnata de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)Nota 6: Certificatele de atestare fiscala vor fi prezentate numai pentru sediul principal al fiecarui operator economic.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAPc. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Ofertantul/Ofertantul asociat la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 (Formularul A, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Director General ? dl Mircea Pop, Director General Adjunct proiecte cu Finantare Externa ? dl. Andronic Radu VictorDirector Directia Achizitii cu Finantare Externa ? dl. Stefan Scorus, Director Adjunct Directia Achizitii cu Finantare Externa - dl. Horia Nicolae, Sef Serviciu Licitatii Coeziune/ IFI - dl. Curculescu Marius, Marin Andreescu, Claudia Marin, Alin Ilie, Mihai Berdei, Mihaela Otvos, Cristina Rache, Adela Zaharneanu ? salariati in cadrul Serviciului Licitatii Coeziune/IFISef Serviciu Contractare Fonduri Externe - dna.Anca Bobalca, Anca Gaitan, Cecilia Gheorghe, Andreea Wisosenschi, Florentina Mihai, Eduard Constantin, Nicoleta Rusu ? salariati in cadrul Serviciului Contractare Fonduri Externe.Director Directia Legislatie Contencios si Contracte - dl. Andrei FilipescuMihaela Hliboceanu ? Serviciul Contracte cu Finantare ExternaLaura Cambosie, Cristian Codreanu ? salariati in cadrul Serviciului Contracte cu Finantare ExternaDirector General Adjunct Economic - dl. Ionut Masaladl. Dan Givan ? Sef Serviciul CFP si Avizare contracteCatalin Ticu ? Serviciul CFP si Avizare contracteEmil Rusoiu ? Director Autostrazi Fonduri ExterneUnitatea de Implementare Proiecte Autostrazi Coeziune 3 ? Dna. Daniela Epure ? Sef ProiectStefania Andronoiu, Dumitru Nitu, Gabriel Lica, Mirela Floarea, Luiza Dinu, Cristian Lazar, Cristina Balan, Elena David - salariatiin cadrul Unitatii de Implementare Proiecte Autostrazi Coeziune 3Membrii Organelor decizionale ale Autoritatii ContractanteIn conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 al AGA din 20.02.2008, membrii Consiliului de Administrarie nu au competente de aprobare a Documentatiei de atribuire si a semnarii contractelor aferente acelor contracte incluse in Memoradumurile de Finantare/ Contractelor de Finantare.Persoanele juridice responsabile cu introcmirea documentatiilor tehnico ? economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea PROIECTANTULUI si/sau supervizorului si/sau consultantului, dupa caz) ? Asocierea SC Search Corporation SRL - ConsugalPersoanele juridice carora li s-au incredintat supervizarea lucrarilor (denumirea antreprenorului) ?Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ?ofertantul/ofertantul asociat/subcontractorul/tertul sustinator are relatii cu Antreprenorul (daca este desemnat) de natura sa afecteze impartialitatea supervizorului/consultantului in derularea contractului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/organul de conducere, parti sociale, parti de interes, actiuni, actionari, actionari persoane fizice)?Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionaleModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, , in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru verificarea existentei unui posibil conflict de interese, Subcontractantii/Tertii Sustinatori vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (de exemplu: executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2010, 2011 si 2012 trebuie sa fie in valoare de minim: Pentru Lotul 1:565.000.000 Lei.
Pentru Lotul 2:660.000.000 Lei.
Pentru Lotul 3:480.000.000 Lei.
Pentru Lotul 4:525.000.000 Lei.
Cerinta nr. 2.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca va avea acces la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de societati bancare/ societati finantatoare/ institutii finantatoare in valoare de minim: Pentru Lotul 1:102.650.000 Lei sau echivalent, suma suficienta pentru a realiza cash-flowul de executie a contractului pentru o perioada 4 luni.
Pentru Lotul 2:102.440.000 Lei sau echivalent, suma suficienta pentru a realiza cash-flowul de executie a contractului pentru o perioada 4 luni.
Pentru Lotul 3:87.070.000 Lei sau echivalent, suma suficienta pentru a realiza cash-flowul de executie a contractului pentru o perioada 4 luni.
Pentru Lotul 4:95.845.000 Lei sau echivalent, suma suficienta pentru a realiza cash-flowul de executie a contractului pentru o perioada 4 luni.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinator .
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.11.1 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajamentferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea financiara (Formularul nr. 29A din Volumul 1, Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.3.1 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si sustinere, cerinta nr.1 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant.3.2 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta comuna si sustinere, indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr.1 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator.3.3 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si sustinere, cerinta nr. 2 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).3.4 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta comuna si sustinere, cerinta nr. 2 privind Capacitatea economica si financiara va fi indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratie privind cifra de afaceri globala (Formularul nr. 3 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturile contabile pentru ani 2010, 2011 si 2012 inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.Nota 1: Raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatorii economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale: pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.Nota 2: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.Nota 3: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 6: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010 ? 1 Euro = 4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei).b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Ofertantul va prezenta ?Scrisoarea de Recomandare? (Formularul nr. 4 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) ce va fi emisa de catre o societate bancara/ societate finantatoare/ institutie finantatoare in original.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta poate fi indeplinita si de catre un singur membru al asocierii in numele asocierii.Nota 3: In situatia in care ofertantul este o asociere, indeplinirea acestei cerinte poate fi demonstrata si prin prezentarea unei scrisori de recomandare din partea fiecarui membru al asocierii, a caror valoare cumulata sa fie de minim valoarea solicitata.Nota 4: Suma solicitata la cerinta 2 poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare.Nota 5: In cazul in care un ofertant depune oferte pentru mai mult de 1 lot in cadrul acestei proceduri, Cerinta nr. 2 va fi indeplinita in mod separat pentru fiecare lot in parte.Nota 6: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru luna iunie 2013 respectiv 1 euro = 4, 4765 lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru luna iunie 2013, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul unui Tert sustinator Ofertantul va prezenta ?Declaratia privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? (Formularul nr. 11 - Anexa 2 aferenta acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire), semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Angajamentul ferm privind sustinerea financiara - Formularul nr. 29A din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea Tehnica - Cerinta 1.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat (a dus la bun sfarsit) in ultimii 3 ani* cel putin 1 contract de elaborare Proiect Tehnic pentru lucrari** de constructii noi/ reabilitari /modernizari/ largiri de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi si/ sau drumuri judetene, in lungime totala de minim: Pentru Lotul 1:15 kmPentru Lotul 2:20 kmPentru Lotul 3:10 kmPentru Lotul 4:15 km*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **)Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/ sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor
Capacitatea Tehnica - Cerinta 2Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani* cel mult 3 contracte de lucrari** de constructie noua/ modernizare/ reabilitare/ largire de drumuri nationale/ autostrazi/ drumuri expres/ drumuri judetene in care participarea ofertantului la aceste contracte sa fi fost in valoare de minim : Pentru Lotul 1:565.000.000 Lei fara TVAPentru Lotul 2:660.000.000 Lei fara TVAPentru Lotul 3:480.000.000 Lei fara TVAPentru Lotul 4:525.000.000 Lei fara TVA*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala **)Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor
Capacitatea Tehnica - Cerinta 3.Pentru fiecare lot in parte, ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine sau are drept de folosinta asupra urmatoareleechipamente/ utilaje: - Statie asfalt ? 1 buc, - Laborator autorizat (de minim gradul II) cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.) pentru lucrarile drumuri. (Nota: G.T.F ? Geotehnica si teren de fundare; M.B.M ? Materiale pentru betoane si mortare; B.Ba.Bp ? Beton, Beton armat, beton precomprimat; A.N.C.F.D ? Agregate naturale pentru lucrari de CF, drumuri; M.D ? Materiale pentru drumuri; D ? Drumuri.) ? 1 buc.- Autobasculante ? 30 buc.- Excavatoare ? 3 buc.- Esalon asfalt ? Repartizator asfalt ? 1 buc.- Esalon asfalt ? Compactor asfalt ? 3 buc.Nota 1: Echipamentele/ utilajele vor fi disponibile pentru indeplinirea contractului;Nota 2: Ofertantii care vor depune oferta pe mai mult de 1 lot in cadrul acestei proceduri, vor trebui sa faca dovada ca detin sau au drept de folosinta asupra echipamentelor/ utilajelor solicitate pentru fiecare lot in parte. Echipamentele/ utilajele prezentate trebuie sa fie diferite pentru fiecare lot in parte.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator 1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) 2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Angajamentul ferm privind Capacitatea tehnica (Formularul nr. 29B din Volumul 1, Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.3. Cerinta nr. 1, va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: (*) - Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator. - In cazul in care ofertantul prezinta oferta individula si sustinere, cerinta nr. 1 va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant. 4.1 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si sustinere, cerinta nr. 2 privind Capacitatea tehnica va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant. 4.2 (*) In cazul in care ofertantul prezinta oferta comuna si sustinere, indiferent daca exista un singur sau mai multi terti sustinatori, cerinta nr. 2 privind Capacitatea tehnica va fi indeplinita in intregime fie de catre ofertant (prin cumulare), fie de catre un singur tert sustinator. 5. (*) Cerinta nr. 3 se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).(*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 1 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : I. Coordonator de Proiect: CERINTE: a) minim 3 ani experienta profesionala in contracte/ proiecte de lucrari** de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau drumuri judetene si/sau autostrada b) experienta profesionala in pozitia de Coordonator proiect/ Director proiect/ Manager proiect/ Adjunct director proiect/ Adjunct manager proiect intr-un contract/ proiect de lucrari. **Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 2 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie: II. Inginer asigurarea calitatii - Responsabil calitate CERINTE: a) detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/ sau poduri si/ sau tunele b) minim 3 ani experienta profesionala in contracte/ proiecte de lucrari**/ supervizare* de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/sau largire de drum national si/ sau drum expres si/ sau drumuri judetene si/sau autostrada intr-o pozitie de Responsabil control calitate/ Responsabil tehnic cu calitatea/ Responsabil cu asigurarea calitatii/ Inginer calitate. * In sensul prezentelor cerinte, prin ?Supervizarea lucrarilor? se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/echipe de consultanta angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative in vigoare. Evaluarea indeplinirii cerintelor minime privind experienta profesionala in supervizare a expertilor propusi, se va face in baza prezentei definitii. Nu vor fi considerate acele proiecte/perioade in care supervizarea a vizat activitatea de proiectare desfasurata de catre Antreprenor. ** Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/ sau drumurilor judetene si/sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/ sau drumurilor judetene si/ sau autostrazilor.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 3 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : III. Sef de santier CERINTE: a) minim 3 ani experienta profesionala in contracte/ proiecte de lucrari** de constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de drum national si/ sau drum expres si/ sau drumuri judetene si/ sau autostrada b) experienta profesionala in pozitia de Sef de santier/ Adjunct sef santier intr-un contract/ proiect de lucrari. ** Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor judetene si/ sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/ sau drumurilor judetene si/ sau autostrazilor.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 4 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : IV. Sef echipa proiectare CERINTE: a) experienta profesionala in pozitia de Sef echipa proiectare/ Director echipa proiectare/ Sef proiectare pentru realizarea unui Studiu de fezabilitate si/ sau Proiect tehnic pentru lucrari
Capacitatea profesionala - Cerinta 5 - Pentru fiecare lot in parte.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie: V Inginer CantitatiCERINTE: a) detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/ sau poduri si/ sau tunele b) minim 3 ani experienta profesionala in contracte/ proiecte de lucrari**/ supervizare* de constructie noua si/sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de drum national si/ sau drum expres si/ sau drumuri judetene si/ sau autostrada intr-o pozitie de Inginer cantitati/ Responsabil cantitati. * In sensul prezentelor cerinte, prin ?Supervizarea lucrarilor? se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/echipe de consultanta angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative in vigoare. Evaluarea indeplinirii cerintelor minime privind experienta profesionala in supervizare a expertilor propusi, se va face in baza prezentei definitii. Nu vor fi considerate acele proiecte/ perioade in care supervizarea a vizat activitatea de proiectare desfasurata de catre Antreprenor. ** Lucrarile ce vor fi luate in considerare exclud lucrari de tipul: reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/ sau drumurilor judetene si/ sau autostrazilor. Lucrarile ce vor fi luate in considerare includ si lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, reabilitarea primara, reparatie capitala, consolidare drum, ranforsare sistem rutier aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/ sau drumurilor judetene si/ sau autostrazilor.
NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea profesionala cu sprijinul unui Tert sustinator1. Capacitatea profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Angajamentul ferm privind Capacitatea profesionala (Formularul nr. 29B din Volumul 1, Sectiunea 2 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele profesionale invocate.3. Cerintele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, inclusiv a sustinerii acordata de catre o alta persoana (tertul sustinator).
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTIIIn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATIIOfertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 9 din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
STANDARDE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUIOfertantul va demonstra ca respecta standardele privind protectia mediului, respectiv detine certificare ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 10 din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor privind protectia mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Capacitatea Tehnica - Cerinta nr. 1 Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 5 insotit de Anexa 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) reprezentand lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste Cerinta nr. 1 de la Capacitatea Tehnica.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Documente emise de Beneficiarul serviciilor/ Procese verbale de receptie finala a serviciilor prestate/ Procese verbale de receptie partiala a serviciilor prestate, din care sa reiasa receptia la sfarsitul prestatiei sau receptia partiala a serviciilor, precum si toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii Cerintei nr. 1 de la Capacitatea Tehnica.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 5 impreuna cu Anexa 1) va fi completat in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei nr.1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 5 impreuna cu Anexa 1) va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei nr. 1, ofertantul poate prezenta, pentru acelasi contract, fie un singur fie mai multe procese verbal/e de receptie partiala a serviciilor prestate prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei nr. 1 de la Capacitatea tehnica.Nota 4: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro=4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012-1 Euro=4, 4560 Lei, 2013 - 1 Euro=4, 3916 Lei). Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost prestate serviciile.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Capacitatea Tehnica - Cerinta nr. 2 Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 5 insotit de Anexa 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) reprezentand lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste Cerinta nr.2 de la Capacitatea Tehnica.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: Documente emise de Beneficiarul lucrarilor/ Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ Procese verbale de receptie partiala a lucrarilor/ Procese verbale de receptie finala, din care sa reiasa receptia la sfarsitul executiei lucrarilor sau receptia partiala a lucrarilor executate precum si toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii Cerintei nr. 2 de la Capacitatea Tehnica.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 5 impreuna cu Anexa 2) va fi completat in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei nr. 2. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 5 impreuna cu Anexa 2) va fi semnat si stampilat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei nr. 2, ofertantul poate prezenta, pentru acelasi contract, fie un singur fie mai multe procese verbal/e de receptie partiala a lucrarilor prin care sa se demonstreze valoarea lucrarilor executate.Nota 4: a) Pentru transformarea in Lei (RON) a valorilor contractelor/lucrarilor stabilite in Euro sau alte monede decat Euro se va utiliza cursul mediu anual indicat de Banca Nationala a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro (2008 ? 1 Euro = 3, 682 Lei, 2009 ? 1 Euro = 4, 237 Lei, 2010 - 1 Euro=4, 2099 Lei, 2011-1 Euro=4, 2379 Lei, 2012 - 1 Euro=4, 4560 Lei, 2013 - 1 Euro=4, 3916 Lei). Cursul mediu anual utilizat este doar cel aferent anului in care au fost finalizate lucrarile.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Cerinta nr. 3: Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica (Formularul nr. 5 insotit de Anexa 3 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) reprezentand lista echipamentelor/ utilajelor prezentate in vederea realizarii contractului, lista ce confirma faptul ca ofertantul indeplineste Cerinta nr. 3 de la Capacitatea Tehnica.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: ? documente/angajamente care sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta pe intreaga durata de implementare a contractului pentru echipamentele/ utilajele prezentate, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului.Nota 1: Echipamentele/ utilajele vor fi disponibile pentru indeplinirea contractului;
Nota 2: Ofertantii care vor depune oferta pe mai mult de 1 lot in cadrul acestei proceduri, vor trebui sa faca dovada ca detin sau au drept de folosinta asupra echipamentelor/ utilajelor solicitate pentru fiecare lot in parte.Nota 3: Echipamentele/ utilajele prezentate trebuie sa fie diferite pentru fiecare lot in parte.NOTA: Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu sprijinul unui Tert sustinator Ofertantul va prezenta ?Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si sustinerea acordata de tert sustinator? Formularul nr. 11 si anexele 1 si 2 aferenta acestuia din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Angajamentul ferm privind Capacitatea tehnica - Formularul nr. 29B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 6 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7A completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7B completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) ?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c.c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Ofertantii care vor depune oferte pentru mai mult de 1 lot, vor trebui sa prezinte experti diferiti pentru fiecare lot in parte in vederea indeplinirii Cerintei nr. 1.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 6 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7A completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7B completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) ?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/ copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si mentionate in Curriculum Vitae si ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c)c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Ofertantii care vor depune oferte pentru mai mult de 1 lot, vor trebui sa prezinte experti diferiti pentru fiecare lot in parte in vederea indeplinirii Cerintei nr. 2.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 6 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7A completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7B completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) ?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c.c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Ofertantii care vor depune oferte pentru mai mult de 1 lot, vor trebui sa prezinte experti diferiti pentru fiecare lot in parte in vederea indeplinirii Cerintei nr. 3.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 6 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7A completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7B completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) ?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c.c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Ofertantii care vor depune oferte pentru mai mult de 1 lot, vor trebui sa prezinte experti diferiti pentru fiecare lot in parte in vederea indeplinirii Cerintei nr. 4.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Declaratia privind Capacitatea Profesionala (Formularul nr. 6 din Sectiunea 2 ?Formulare?) semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Pentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7A completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de reprezentantul legal al operatorului economic.3. Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul nr. 7B completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?) si semnata de catre expertul propus.4. Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare - pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: a) ?Curriculum Vitae? (Formularul nr. 8 completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 ?Formulare?), in original si semnat de catre expertul propus.b) copii legalizate/copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si mentionate in Curriculum Vitae si ale actelor de identitate (buletin/ pasaport/ carte de identitate)Inainte de finalizarea atribuirii, se vor solicita ofertantilor posibili castigatori, prezentarea documentelor mentionate la litera c)c) pentru experienta profesionala se vor prezenta - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ Angajator pentru proiectele/ contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor din care sa reiasa elementele necesare indeplinirii cerintei de calificare.Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer