Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie crese si gradinite in judetele Neamt si Iasi


Anunt de participare numarul 123941/18.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala:  Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Punct(e) de contact:  Vlad Moaca, Tel. 0372111478, Email:  [email protected], Fax:  0372111478, Adresa internet (URL):  www.mdrt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie crese si gradinite in judetele Neamt si Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetele Neamt si Iasi
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie crese si gradinite in judetele Neamt si Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 27, 302, 584RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 26.09.2011 pana la 31.12.2019
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 270.000 lei, Garantie de buna executie 3% din valoarea contractului fara tva.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat (Credite stabilite conform O.U.G. 105/2010)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitate, CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Certificatul privind impozitele si taxele locale si de stat; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; forma de inregistrare Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii precum si documente pentru dovedirea inregistrarii si atestarii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru documentele solicitate in original sau copie conform cu originalul daca ofertantul a prezentat documentul in copie conform cu originalul acesta este obligat, la solicitarea comisiei de evaluare, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 vizat si inregistrat de organele competente.2. Declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim: 27.000.000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fise de experienta similara, insotite de recomandari din partea beneficiarului cu procese verbale la terminarea lucrarilor si contractul de lucrari;2. Declaratie privind personalul;3. Declaratie privind utilajele;4. Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;5. Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;6. Lista cu contractele in desfasurare daca este cazul;7. Certificat ISO 9001 sau echivalent, certificat ISO 14001 sau echivalent, certificat OHSAS 18001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Prezentarea unui contract similar privind proiectarea de cladiri(reabilitare, moderniz, etc) prestat in ultimii 3 ani al carui obiect este de aceeasi natura si complexitate cu serviciile care urmeaza a fi prestate, in valoare de cel putin 35.000 lei.2. Prezentarea a max 3 contracte prestate in ultimii 5 ani de natura si complexit similare lucrarilor ce fac obiectul contractului a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 8.100.000, 00 lei;3. Dovada ca disp de urmat pers min: PENTRU PROIECTARE - 1 proiectant inginer constructii civile- 1 inginer autorizati topo /topometristi autorizati pentru lucrari in sistemul de proiectie Stereografic -1 inginer atestat pentru verificarea proiectelor PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR ? 1 manager general de proiect in domeniul constructiilor civile si industriale cu pregatire profesionala relevanta in aceasta calitate, prin coordonarea a cel putin unui proiect similar din punct de vedere al complexitatii; - 2 sefi de santier cu studii de inginerie - constructii si o pregatire profesionala de cel putin 5 ani, cu implicarea in aceasta calitate in cel putin un proiect similar din punct de vedere al complexitatii ; - 1 responsabil tehnic cu executia (RTE), atestati respectiv unul pentru fiecare din urmatoarele domeniul I - Constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere- 4 ingineri constructii civile, industriale, cu vechime minima 3 ani, -1 reponsabil cu calitatea (C.Q.)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S4-005497 din 07.01.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.08.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2011 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.08.2011 00:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante: Str. Apolodor nr.17 latura Nord , sector 5, Bucuresti , parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantului. Acestea vor prezenta o imputernicire scrisa si o copie dupa actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi publicate in SEAP pana la data de 01.08.2011, ora 17:00, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate masurile ce se impun pentru a intra in posesia lor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI
Adresa postala:  Str. Apolodor nr.17, Latura Nord, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Tel. 0372111473, Adresa internet (URL):  www.mdrt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2011 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer