Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente: ?Reabilitare / inlocuire / extindere sistem public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa), in localitatea Busteni, judetul Prahova?.


Anunt de participare numarul 149293/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala: PIATA NATIUNILE UNITE, NR.9, BL.107, PARTER SI MEZANIN, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050122, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Florina SCURTU, Tel. +40 0213167383/+40 0374200931/+40 200932, Email: [email protected], Fax: +40 0213167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni sub autoritatea MDRAP
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente: ?Reabilitare / inlocuire / extindere sistem public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa), in localitatea Busteni, judetul Prahova?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Busteni, Judetul Prahova.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract trateazamasurile care sunt necesare pentru realizarea reabilitarii / inlocuirii / extinderii sistemului public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa) in localitatea Busteni, judetul Prahova.Lucrarile de proiectare si executie includ:
a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic si detaliile de executie. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie in conformitate cu legislatia nationala.
b) Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Asistenta proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Instructiuni de intratinere si exploatare..
d) Lucrari de constructie:
- Surse de captare
- Conducte de aductiune;
- Rezervoare de inmagazinare;
- Statii de clorinare;
- Conducte transport apa PEHD
- Conducte transport apa fonta ductila
- Conducte dren
e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
f) Testare si punere in functiune a instalatiilor si lucrarilor executate
g) Monitorizarea functionarii sistemului si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
g)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a DefectelorValoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat este in cuantum de 7, 135, 718 euro corespunzator valorii aferente proiectarii si executiei, incluzand cheltuielile pentru diverse si neprevazute in procent de 10%, reprezentand 637, 283 euro fara TVA, in conditiile art. 29, alin. 2 indice 1, din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv:
Valoare estimata a contractului de achizitie publica (fara diverse si neprevazute): 6.498.435 euro fara TVA, defalcata astfel:
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 175.263 euro fara TVA;
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 355.470 euro fara TVA;
Executie (investitia de baza): 5.842.097 euro fara TVA;
Organizare de santier: 114.505 euro fara TVA;
Probe tehnologice si teste: 11.100 euro fara TVA;
Diverse si neprevazute: 637.283 euro fara TVA, din care:
- diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare 35.547 euro fara TVA (reprezentand 1% din valoarea estimata fara cota de diverse si neprevazute);
- diverse si neprevazute aferente executie lucrari 601.736 euro fara TVA (reprezentand 9% din valoarea estimata fara cota de diverse si neprevazute).
Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008 art 5.3 litera c - lucrari pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala sau domeniul Lucrari de proiectare si executie ?Reabilitare / inlocuire / extindere sistem public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa), in localitatea Busteni, judetul Prahova?.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 135, 718EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
78 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantii vor constitui garantia pentru participare in cuantum de 120.000 EURO. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formular nr. 3 - Garantie de participare, Capitol 0, Sectiunea 2) Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr.346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formular nr. 4- Declaratie privind incadrarea in categoria IMM, Capitol 0, Sectiunea 2). Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate atat cu prevederile art. 90, alin (1) ? (3) din HG nr. 925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Se va prezenta Formular nr. 4- Declaratie privind incadrarea in categoria IMM, Capitol 0, Sectiunea 2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credite externe de la B.D.C.E., bugetul de stat, prin bugetul M.D.R.A.P, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, bugetul local, precum si din alte sume legal constituite.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Declaratie privind eligibilitateaConditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formular nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006, Capitol 0, Sectiunea 2)- Cazier judiciar al operatorului economic sau Cazier judiciar al administratorului.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, semnata de catre reprezentantul legal al acestuia, daca este cazul.Cerinta nr.2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006Conditie de calificare : Neincadrarea ofertantului in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.- Modalitatea de indeplinire : -Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 7 - Declaratie.privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, Capitol 0, Sectiunea 2)- Prezentarea de Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a certificatelor de atestare fiscala nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie conform art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006, astfel fiind aplicabile si prevederile art.9 alin.3 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de tipul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c indice 1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, semnata de catre reprezentantul legal al acestuia, daca este cazul.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr. 3 Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului (completare Formular nr. 8 - Declaratia privind participarea la licitatie cu oferta independenta, Capitol 0, Sectiunea 2)In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr. 4 Declaratie privind evitarea conflictului de intereseDocumente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului (completare Formularul nr. 9 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 , Capitol 0, Sectiunea 2)Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66, 67 si 70 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica (completare Formularul nr. 9A -Declaratie privind datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator conform art. 692 alin. (2) , Capitol 0, Sectiunea 2)Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art 46 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt:
Manuela Irina PATRASCOIU - Director General;Daniela Ileana ORODEL- Director Economic;Ioan SIMONCA ? Director Tehnic;Marius DRAGOMIR- DirectorU.M.P.;Roxana NEGOITA- Sef Oficiu Juridic si Avizare Acte Normative;Florina Cristina SCURTU ? Sef Serviciu Achizitii si Adjudecare Oferte.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Nota.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru persoanele fizice/juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte faptul ca domeniul de activitate principal/ secundar include si domeniul contractului.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele fizice/juridice straineDocumente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic care sa corespunda domeniului contractului (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login)In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant/candidat cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul ofertei comune conditia va fi indeplinitaindividual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) cuantumul cifrei de afaceri se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formular nr. 4- Declaratie privind incadrarea in categoria IMM, Capitol 0, Sectiunea 2)
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2011, 2012, 2013) sa fie cel putin egala cu suma de 12.900.000 Euro.
Informatii privind tertii sustinatori Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) cuantumul cifrei de afaceri se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formular nr. 4- Declaratie privind incadrarea in categoria IMM, Capitol 0, Sectiunea 2).- Se va completa Formularul nr. 10 - Declaratie privind cifra de afaceri globala, Capitol 0, Sectiunea 2)- Bilantul contabil /extrase de bilant / raport financiar/ raport al cenzorilor, etc. operatorul economic ramanand la latitudinea operatorului economic sa aleaga documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: 2011:1 euro=4, 2379lei, 2012:1 euro=4, 4560lei, 2013:1 euro= 4, 4190.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG nr. 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. (Prezentare Formular nr. 11Angajament ferm privind sustinerea financiara, si Formular nr. 11A- Declaratie tert sustinator economic si financiar , Capitolul 0, Sectiunea 2).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr.1 Experienta similara: Ofertantul trebuie sa faca dovada finalizarii lucrarilor de executie de alimentare cu apa in valoare de 6.100.000 euro respectiv a serviciilor de proiectare pentru lucrari de alimentare cu apa in valoare de 355.000 euro, in cadrul a cel putin 1 contract sau cel mult 2 contracte de proiectare si executie. Experienta in executie si proiectare poate fi dovedita si prin prezentarea de contracte distincte pentru executie lucrari si respectiv proiectare, cu conditia prezentarii de documente care sa dovedeasca calitatea lucrarilor executate, respectiv a serviciilor de proiectare prestate.
Cerinta nr. 2 Personalul angajat
Personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr.3: Resurse umane
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Personalul minim si obligatoriu solicitat:
1. Manager de proiect / Reprezentant al AntreprenoruluiCalificari si abilitatiStudii Superioare. Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.Experienta profesionala generala: minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: - implicarea intr-un proiect/contract in care sa fi avut atributii de manager de proiect- participarea intr-un proiect ce vizeaza activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii2.Coordonator proiectareCalificari si abilitatiStudii Superioare Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generala:
Experienta in domeniul studiilor minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica-implicarea in calitate de:
- coordonator de proiectare intr- un proiect
- participarea intr-un proiect ce vizeaza activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii3. Responsabil tehnic cu executia - Detinere autorizatie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor emisa de institutia abilitata in domeniul lucrarilor conform Legea 10/1995, H.G. 925/1995, respectiv Ordin MLPTL 777/2003 ? Domeniul IX.
4. Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS)- personal tehnic de specialitate, atestat ISCIR conform legislatiei in vigoare, cu Ordinul ISCIR nr. 165 / 2011, responsabil cu elaborarea si avizarea documentatiilor tehnice privind lucrarile de sudura in vederea aprobarii procedurilor de sudare si de autorizare a sudorilor. Atestatul ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat sau echivalent).Detinere autorizatie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor emisa de institutia abilitata in domeniul lucrarilor conformt legislatiei in vigoare.5. Manager pentru asigurarea calitatii- prezentarea deciziei de numire in cadrul companiei (operator economic privat/autoritate publica ).
- participarea intr-un proiect ce vizeaza activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitiiNota: NU se accepta ca aceeasi persoana sa ocupe mai multe pozitii de expert.
Cerinta nr. 4 Utilaje, instalatii, echipamenteDeclaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru desfasurarea lucrarilor, specificata la punctul II.3.
Informatii privind tertul sustinator tehnic
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art.69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nota: La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001sau un document echivalent.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate ISO 14001 sau un document echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Ofertantul va prezenta o lista aprincipalelorlucrari executatein ultimii 5 ani, inclusiv data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte indeplinirea criteriilor (Se vor prezenta Formular nr. 12 - Declaratie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrari executate, Formularul nr. 12A - Fisa de experienta similara)Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare documente care saateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit: - certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finala sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv.Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;Dovada indeplinirii cerintelor minime se poate realiza prin prezentarea a unuia sau mai multor documente din care sa rezulte executarea lucrarilor.Ofertantul va prezenta o lista aprincipalelorservicii prestatein ultimii 3 ani, inclusiv data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte indeplinirea criteriilor (Se vor prezentaFormular nr. 13 - Declaratie privind capacitatea tehnica - lista principalelor servicii prestate, Formularul nr. 13A - Fisa de experienta similara in Capitol 0, Sectiunea 2)Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.Formular nr. 14 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani , Capitol 0, Sectiunea 2)Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate - Formular nr. 15 - Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul/organismul tehnic de specialitatePentru personalul minim solicitat se vor prezenta: a) Curriculum Vitae (Format Europass)b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (Anexa la Formular nr. 15, Capitol 0, Sectiunea 2)c) Copii ale diplomelor/certificatelor profesionale/autorizatii/alte documenteOperatorului economic clasat pe primul loc i se va solicitaprezentarea de documente care sa ateste experienta prezentatain CV.Nota: Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele solicitate.Pentru Responsabilul tehnic cu executia solicitat se va prezenta doaratestatul/autorizatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si declaratia de disponibilitate.Formular nr. 16 ? Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, Capitol 0, Sectiunea 2Ofertantul va prezenta orice document care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelorIn cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 17 - Angajament Ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului (Capitol 0, Sectiunea 2) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract - se vor prezenta Formular nr. 17A ? Declaratie tert sustinator experienta similara, Formular nr. 17B ? Declaratie tert sustinator personal/organism tehnic de specialitate, precum si Formular nr. 17C ? Declaratie tert sustinator utilaje, instalatii, echipamente tehnice (Capitol 0, Sectiunea 2).Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art.691 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. (Formular nr. 23 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, Formular nr. 23A ?Lista subcontractantilorCapitol 0, Sectiunea 2).Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Punctaj financiar/Pretul Ofertei (P1)
2.
Punctaj tehnic
10%
Descriere: 2.1. Durata de realizare a lucrarilor de executie (P2)
3.
Punctaj tehnic
10%
Descriere: 2.2. Perioada de garantie a lucrarilor executate(P3)
4.
Punctaj tehnic
20%
Descriere: 2.3. Costuri operationale de exploatare (P4)
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 11:00
Locul: PIATA NATIUNILE UNITE, NR.8, BL.108, PARTER SI MEZANIN, SECTOR 5, BUCURESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de evaluare: In vederea sintetizarii factorilor de evaluare se va completa Formularul nr. 28 ? Criteriu de atribuire, Capitol 0, Sect. 2. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand punctaje egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, va fi desemnata castigatoare, oferta avand pretul cel mai mic.In cazul in care si preturile ofertelor clasate pe primul loc ca punctaj sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Durata contractului Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 este cuprinsa: intre 54 luni si 78 luni de la data atribuirii contractului, din care: - maxim 3 luni prestare servicii de proiectare - maxim 15 luni pentru realizarea executiei lucrarilor - maxim perioada de notificare a defectelor 36 luni ? 60 luni. Vizitare amplasament Potentialii ofertanti pot participa la vizitarea amplasamentului pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, autoritatea locala, asupra intentiei de a participa, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data/perioada la care se solicita vizitarea amplasamentului, mentionand: denumirea contractului; codul de referinta SEAP al procedurii de atribuire; numele si datele de contact ale operatorului economic. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante in scris. Autoritatea contractanta precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executarii unor lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in considerare. In urma vizitarii amplasamentului, autoritatea locala va emite un Proces verbal de vizitare a amplasamentului pentru fiecare operator economic.Ofertantul va include in oferta sa o copie a Procesului verbal. Plata in avans Achizitorul poate acorda executantului un avans in limita sumelor disponibile, dar nu mai mult de 15% din pretul contractului fara TVA.Plata avansului se va efectua dupa predarea si aprobarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie de catre ofertant (perioada de intocmire a proiectului tehnic si a detaliilor de executie -maxim 3 luni). Plata avansului se va efectua numai dupa depunerea la Achizitor a unui instrument de garantare a avansului (Formularul 1.3.3 din Capitolul 1 Sectiunea 3 - Garantie Pentru Platile In Avans). Avansul va fi dedus in proportie de 15% din fiecare plata ulterioara facuta catre executant pana la deducerea integrala a acestuia. Executantul are obligatia de a constitui o garantie privind returnarea avansului, sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii, care va fi valabil pana la recuperarea integrala a avansului. Garantia pentru returnarea avansului trebuie sa fie acoperitoare atat pentru recuperarea avansului acordat, cat si pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului. Data depunerii ofertelor: conform Anuntului de participare Data deschiderii ofertelor: conform Anuntului de participare Locul depunerii si deschiderii ofertelor: conform Anuntului de participare Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici Posibilitatea modificarii sau retragerii ofertelor: pana la data limita de depunere stabilita conform Anuntului de participare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, C.N.I. - S.A. - Oficiul Juridic si Avizare Acte Normative
Adresa postala: Adresa: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tr. 2, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050122, Romania, Tel. +40 213167383/84, Email: [email protected], Fax: +40 213167381, Adresa internet (URL): www.cni.com.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 18:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer