Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente contractului CONSTRUCTIE STATIE SORTARE SI STATIE MBT VADENI din cadrul Proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Braila?


Anunt de participare numarul 148308/03.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente contractuluiCONSTRUCTIE STATIE SORTARE SI STATIE MBT VADENI din cadrul Proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Braila?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Vadeni, judetul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia Statiei de sortare a deseurilor de capacitate 30.000 tone/ansi a Statiei de tratare mecano-biologica de capacitate 26.000 tone/an, in localitatea Vadeni includ:
Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia ?Constructie Statie Sortare si Statie MBT Vadeni? .Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
a) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieib) Lucrari de constructie
c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
d) Testare si punere in functiune
e) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunig) Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45252123-6-Instalatii de sortare (Rev.2)
45253800-3-Lucrari de constructii de statii de compostare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectarea si executia Statiei de sortare a deseurilor de capacitate 30.000 tone/an si a Statiei de tratare mecano-biologica de capacitate 26.000 tone/an, in localitatea Vadeni.
Valoarea estimata fara TVA28 179 095, 02Lei ( inclusiv cu cheltuielile diverse ?i neprevazute ).
Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 1 165 180, 91 lei si reprezinta 4, 31 % din valoarea estimata a contractului fara diverse ?i neprevazute 27 013 914, 10 Lei (conform documentatiei tehnico-economice aprobata).
Valoarea estimata fara TVA: 28, 179, 095.02RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 540 000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul constituirii garantiei de participare prin virament, contul in care trebuie virata aceasta este contul UAT Judetul Braila RO37TREZ1515006XXX000215 deschis la Trezoreria Municipiului Br. CF 4205491.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.In cazul in care ofertantul depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatie la procedura de atribuire, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conformitate cu art.278^1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In conformitate cu prevederile Legii 346 / 2004 IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. In acest caz garantiei de participare va fi insotita de declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM completata conform modelului prevazut in Legea nr. 346/2004.(Model orientativ: Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ: Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR-82, 44%, Bugetul de stat - 16, 56%, Bugetul local - 1%. - POS Mediu Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Documente de confirmare : - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
- Certificat de atestare fiscala stat eliberat de DGFP si Certificat de taxe si impozite locale eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator, care are obligatia neincadrarii in prevederile art. 181 lit a), c1 ) si d) .3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Gheorghe Bunea Stancu ? PresedinteMija Florin ? VicepresedinteFilote Nicu ? Secretar al JudetuluiRusu Alina ? Director DEDutu Mioara - Director DAPCMoisiu Nicolae ? Sef Birou Achizitii PubliceVale Nicoleta - Sef Birou SMSCUP
Maidanscaia Vivi-Mihaela - Director ADI? ECO DUNAREA? BrailaStoica Niculina - Consilier SMSCUP
Iancu Leontina - Consilier SMSCUP
Documentele solicitate pentru neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator si de subcontractant, daca este cazul, conform ORDIN ANRMAP 170/2012. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate al ofertantului care sa incuda si obiectul prezentei achizitii (proiectare si executie de lucrari), codurile CAEN aferente acestora, numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori;
Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, pentru partea de contract pe care o va executa.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului in suma de 27.013.914lei fara TVA
Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt prezentate in alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu de referinta leu / alta valuta publicat de BCE pentru anul respectiv.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care
publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Declaratie privind cifra de afaceriFormular nr.7
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii
de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficuluide executie, in valoare de 4.500.000 lei.Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 4.500.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind cifra de afaceriFormular nr.7Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 4.500.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.Formularul nr. 7B si Formular 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi executat / dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, contracte de proiectare si executie, in mod distinct sau prin cumul, care sa aiba ca obiect activitati similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv: proiectare statie de sortarea deseurilorcu o capacitate de minim 15.000 tone/an; proiectare statie MBT cu o capacitate de minim 13.000 tone/an;executie statie de sortarea deseurilor cu o capacitate de minim 15.000 tone/an si executie statie MBT cu o capacitate de minim 13.000 tone/an. Se pot prezenta maxim patru contracte distincte in vederea indeplinirii cerintei.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul capacitatea, perioada (inclusiv data semnarii contractului) si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;
- procesul-verbal de receptie finala sau procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau proces verbal de receptie partiala.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatulisi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conformFormular nr. 8Aprin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
Operatorii nerezidenti vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
In cazul unei asocieri, cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a tuturor resurselor asocierii.
Lista principalelorlucrari executate/servicii prestate in ultimii 5 ani, (Completare Formular nr.8)In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are
obligatia de a completa Formular nr. 8A, Formular nr. 8B si Formular nr. 6.Prin formularea ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? se intelege:
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces- verbal de receptie partiala, sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor, sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Implementarea Standardului de Managemet de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelorlucrari executate/servicii prestate in ultimii 5 ani, (Completare Formular nr.8)In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta areobligatia de a completa Formular nr. 8A, Formular nr. 8B si Formular nr. 6.Prin formularea ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? se intelege: - lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces- verbal de receptie partiala, sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor, sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.Se va prezenta Formular nr. 13 si Anexa formularului nr. 13Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Costurile operationale anuale maxime garantate/tona deseu intrat pentru Statie Sortare
20%
Descriere:
3.
Costurile operationale anuale maxime garantate/tona deseu intrat pentru Statie MBT
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.01.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, Piata Independentei nr. 1, et 4, cam 404, Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantul UCVAP (daca este cazul), orice ofertant, prin persoana imputernicita in scris de catre reprezentantul legal al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu, Axa prioritara 2 ? ?Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate?, Domeniul Major de Interventie 1 ? ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofetant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Perioada de notificare a defectelor de 12 luni.Operatorii economici pot vizita amplasamentul individual, de luni pana vineri, in intervalul orar 9-15. In acest sens, acestia vor informa autoritatea contractanta in scris, in atentia domnului Moisiu Nicolae, prin fax la nr. +40 0239 619044 sau prin e-mail la adresa [email protected], cu cel putin 2 zi lucratoare inainte de data la care intentioneaza sa faca vizita. Fiecare operator se va deplasa cu mijloacele de transport proprii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNS a contestatii in vederea anularii act si/sau recunoasterii drept pretins ori a interes legitim in condit art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila ? Compartiment Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +40 239619600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer