Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente contractului «VL-CL 3 ? Extindere Statii Epurare Dragasani si Balcesti »


Anunt de participare (utilitati) numarul 149060/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APAVIL SA VALCEA
Adresa postala: Str. Carol I , nr. 3-5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240951, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Publice, Tel. +40 250739580, In atentia: Anca Jidoveanu, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator-Regional de Apa Canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente contractului «VL-CL 3 ? Extindere StatiiEpurare Dragasani si Balcesti »
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare
Localitatile Dragasani si Balcesti ? Judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de proiectare si executie pentru extindere statie de epurare Dragasani si Balcesti ce includ:
a) Activitatile de proiectare ce fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru extindere statii de epurare Dragasani si Balcesti.
b)Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic, in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
c) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieid) Lucrari de constructie
e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
f) Testare si punere in functiune
g) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
h) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunii) Instruirea personalului Operatorului S.C. APAVIL S.A.Procent lucrari diverse si neprevazute -9, 90% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoare lucrari diverse si neprevazute ? 2.353.976, 00 lei, valoare care este inclusa in valoarea estimata a contractului precizata la sectiunea II.2.1).O descriere amanuntita a lucrarilor, precum si specificatiile tehnice aferente acestora, sunt disponibile in Caietul de sarcini ? Capitolul 2 al documentatiei de atribuire.
Capacitate statie de epurare Dragasani :29.000 PE
Capacitate statie de epurare Balcesti: 4.000 PE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie lucrari pentru extindere statie de epurare Balcesti si realizare treapta tertiara la statia de epurare Dragasani.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 124, 941RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 475.000, 00 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata;
- Scrisoare de garantie (se va utiliza Formularul nr. 1)- Virament bancar in contul RO07RNCB 0263028903410057 deschis la BCR Ramnicu Valcea. In cazul in care ofertantul constituie garantia de participare prin virament bancar, dovada viramentului bancar se va prezenta in original.Dovada contituirii garatiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse. Garantia de participare se transmite in SEAP si se va depune in original, cu scrisoarea de inaintare (Formular nr.9), la sediul SC APAVIL SA loc. Ramnicu Valcea, Str. Carol I, nr. 3-5, jud Valcea intre orele 8:00 ? 15:00 de luni pana joi 8:00 ? 12:00 vineri, pana la data limita de depunere a ofertelor conform anunt de participare. In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivaleta leu/alta valuta, va fi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune ? 77, 81%Buget de stat - 11.9%Buget Local ? 1, 83 %Contributie proprie Beneficiar ? 8, 46%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf. art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006(Formular nr.3 si Formular nr.3A), prezentate in original in SEAP). Asocierea se va legaliza in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OG34/2006.
Conditie de calificare: Ofertantul(participant in nume propriu, lider, asociat), tertul sustinator nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in SEAP in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4, se prezinta in SEAP in original) insotita de Cazier judiciar al operatorului economic, Cazier judiciar al administratorului/directorului general.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OG34/2006Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limitade depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice romane, documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in original, sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizataModalitatea de indeplinire : Operatorul economic ofertant (participant in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4, se va prezenta in original in SEAP);
Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat;Certificat pentru plata CAS(pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat; Certificat privind plata
impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local(acest certificat se va prezenta pentru sediul social al ofertantului ).- Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare (completare Formular nr.4, se va prezenta in original in SEAP).3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Ofertantul (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa depuna Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5, se va prezenta in original in SEAP)4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 1 din OUG 34/2006Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6, se va prezenta in original in SEAP).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Declaratia operatorului economic( participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) : se prezinta Formular nr. 6Subcontractantii (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 6 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006Tertul sustinator (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 6 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006.Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Cristian Jianu, Floricel Cristian Stefan, Predescu Constantin Mircea, Samson Ovidiu, Tanasescu Lucian, Rocxana Iovan, Ionescu Nicolae, Cristina Chilom, Anca Jidoveanu, Pradatu Mihail, Tiris Ionut, Chitu Iulian, Barat Stefan, Teodorescu Gheorghe, Darie Nicolae, Popescu Constantin Cristian, Gurbet Dana Alexandra, Croitoru Bogdan, Stuparu Constantin, Teodorescu Irinel, Barbu Elena, Botez Daniela Gabriela, Tonceanu Daniela, Tanasescu Lelia.5. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDocumente de confirmare : Ofertantul (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa depuna Declaratia privind calitatea de participant la procedura (completare Formular nr.17, se depune in SEAP in original). Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare:
- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa faca dovada autorizarii conform Art.15 din Legea nr. 359/2004.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu
valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute in suma de 23.770.965, 00 lei (sau echivalent).Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la
organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta
moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr.7).
Formular 7 va fi prezentat in SEAP in original, documentele relevante (bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la
organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente) vor fi prezentate in original, copie
legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit
pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de
executie, in valoare de 4.400.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare, in original,
din care sa reiasa ca, pentru executia contractului ce urmeaza sa fie atribuit, ofertantul detine sau va avea acces, la momentul semnarii contractului, la resurse reale negrevate de datorii, linii de credit sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a sustine fluxul de numerar pentru executia lucrarilor din acest contract, in suma de minim 4.400.000 lei si pentru o perioada de 3 luni de la data ordinului de incepere a contractului de lucrari emis de Autoritatea Contractanta.
Documentul va fi prezentat in SEAP in original, insotit de traducere autorizata si legalizata daca este cazul.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186
din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea decare beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca
va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 7A, Formularul nr. 7B , prin care tertul sustinator confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, Formular 4 si Formular 6, cazier judiciar al operatorului economic, cazier judiciar al administratorului/directorului general.In cazul unei asocieri sustinerea financiara trebuie sa vizeze intreaga asocire in calitate de ofertant la procedura.Documentele
se vor prezenta insotite de traducere utorizata si legalizata daca este cazul.Formularul 7, Formularul 7B, Formularul 4 si Formularul 6 se vor prezenta in SEAP in original.
Cazier judiciar al operatorului economic, Cazier judiciar al administratorului/directorului general se vor prezenta in SEAP in original/copie legalizata/ copie conforma cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor, a proiectat, a executat si a finalizat lucrari de executie a 2 statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 10 000 PE fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: - copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la
finalizarea contractelor.Din aceste documente trebuie sa reiasa:
beneficiarul, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;
- procesul-verbal de receptie finala/ procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun
sfarsit, copii dupa parti ale contractului/contractelor declarate, din care sa rezulte denumirea contractului, beneficiarul/partile contractante, data
incheierii contractului, obiectul, valoarea si durata contractului sau documente constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor din care sa reiasa informatiile de mai sus;
-recomandari din partea beneficiarului /clientului respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8, se va prezenta in SEAP in original.
Documentele relevante (copii dupa parti relevante ale
contractului/contractelor declarate, documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor, procesul-verbal de receptie finala/ procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor; recomandari din partea
beneficiarului /clientului), vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana
(conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale
invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura
sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.
180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 8A, Formular nr. 8B.Formular nr.4 si Formular nr. 6, cazier judiciar al operatorului economic, cazier judiciar al administratorului/directorului general.In cazul unei asocieri, sustinerea privind capacitatea tehnica
si/sau profesionala trebuie sa vizezeintreaga asociere care are
calitatea de ofertant la procedura. Documentele vor fi prezentate
in SEAP in original, insotite de traducerea autorizata si legalizata daca este cazul.
Cazierul judiciar al operatorului economic, Cazierul judiciar al administratorului/directorului general se vor prezenta in SEAP in original/copie legalizata/ copie conforma cu originalul.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de
sustinere privind experienta similara cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune
care beneficiaza de sustinere privind experienta similara, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 1 din
OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art.
45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv.In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta deart. 69 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din
procedura de atribuire.Formularul nr. 18, Formularul nr. 6 se vor prezenta in SEAP in original.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi
prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu
urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile
care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul
specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta
stabilite de acesta.Doocumentele se vor prezenta in SEAP in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ''conform cu originalul''.
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu
SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi
prin care sa demonstreze caactiunile/activitatile pe care le aplica in
indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile
pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.Doocumentele se vor prezenta in SEAP in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ''conform cu originalul''.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
50%
50
Descriere: Componenta financiara
2.
Punctaj tehnic
50%
50
Descriere: Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
Pondere componenta tehnica: 50 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 -"Extinderea si reabilitarea infrastructuriideapa si apa uzata, in judetul Valcea"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acestei, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.5.) la valoarea propunerii financiare depuse (fara diverse si neprevazute. Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar dacaapar, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale alecontractului de achizitie publica.In cazul in caredoua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaj egal, departajarea se va face pe pretului cel mai scazut.In cazul in caredoua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaj egal si pret egal, comisia de evaluare va solicita ca si clarificare (prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP), incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.Modalitatea de depunere: electronic in SEAP. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 16 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16 (2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conformAnexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri. Vizitarea amplasamentelor se poate face in perioada cuprinsa intre data publicarii si data limita de depunere a ofertei. Persoane contact: Stuparu Constantin, tel: 0756-207461 si Teodorescu Irinel, tel: 0756-207547. Dupa vizitare se va intocmi un proces verbal care va fi inclus in oferta de catre fiecare ofertant participant la vizita.Toate documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata.Ofertantii vor tine cont in intocmirea ofertei lor de ?POLITICA SOCIALA SI DE MEDIUA BANCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE? disponibila pe site-ul http: //www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/esprom.pdf
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APAVIL SA - Serviciu Achizitii Publice
Adresa postala: str. Carol I nr. 3-5, ,Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Tel. +40 250739580, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer