Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)


Anunt de participare numarul 149238/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente proiectuluiReabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Mucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de proiectare si executie pentru Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0) - relansare includ:
a)Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic si detaliile de executie pentru reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0 ) ?- lungime totala = aprox. 10, 5 km(reabilitare colector A0 = aprox 5, 2 kmsi reabilitarecolector B0 = aprox. 5, 3 km). Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic si detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala.
b)Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic)Lucrari de constructie
d)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
e)Testaresi punere in functiune a instalatiilor si lucrarilor executate
f)Monitorizarea lucrarilor executate in vederea diminuariigradului de infiltratii pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor
g)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de12luniValoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat este in cuantum de53.307.991 lei (fara TVA) corespunzator valoarii aferente proiectarii si executiei, la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de aproximativ 9, 3374 %, reprezentand 4.977.602 lei (fara TVA) in conditiile art. 29 alin. (2 indice 1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008 art 5.3 litera c - lucrari pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare si executie?Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0) - relansare?(lungimetotala ? aprox. 10, 5 km- reabilitare colector A0 = aprox 5, 2 kmsi reabilitarecolector B0 = aprox. 5, 3 km)
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 58.285.593 LEI, din care-4.977.602 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de aproximativ 9, 3374 % (conform devizului general al contractului)
Valoarea estimata fara TVA: 58, 285, 593RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantii vor constitui garantia pentru participare in cuantum de 1.060.564 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86(1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru procedura de atribuire Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)(Formular nr. 3, Capitol 0, Sectiunea 2) Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr.346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Completare Formular nr. 4, Capitol 0, Sectiunea 2). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 (3) din HG 925/2006 prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest caz se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011). In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune: 62, 63%Bugetul de Stat: 7, 70%Bugetul Local :0, 71%Alte surse legal constituite: 28, 96%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(Formular nr.5 si Formular nr.5A, Capitol 0, Sectiunea 2)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Declaratie privind eligibilitateaConditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006, Capitol 0, Sectiunea 2)
- Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta nr.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Conditie de calificare : Neincadrarea ofertantului in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.7 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, Capitol 0, Sectiunea 2)- Prezentarea de Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a certificatelor de atestare fiscala nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie conform art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006, astfel fiind aplicabile si prevederile art.9 alin.3 din Ordinul nr. ANRMAP509/2011.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de tipul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In acest caz, ofertantul va prezenta toate documentele doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari/compensari in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c indice 1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantulnu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului(completare Formular nr.8 Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta, Capitol 0, Sectiunea 2)In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr.4. Declaratie privind evitarea conflictului de intereseDocumente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului(completare Formular nr.9 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1, Capitol 0, Sectiunea 2)- Dl.Sorin Mircea Oprescu, Primar General ? Ordonator principal de credite, Dl Berevoianu Costin, consilier personal primar general, Dna. Daniela Mincu, Director General, Directia Generala Achizitii Publice, Dl. Ion Florea, Director executiv DFC, Dl. Mircea Octavian Constantinescu, Director General DGE, Dl. Madalin Ionica Dumitru, Director General DGISP, Dl. Cosmin Flavius Gheorghiu, Director Executiv, DUP, Dna. Magdalena Iuga, Director Executiv Adjunct DUP, Dl. Adrian Iordache, Director Executiv DJ, Dl.Silviu Brinzan, Sef Serviciu, UIP GLINA.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Nota.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru persoanele fizice/juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte faptul ca domeniul de activitate principal/ secundar include si domeniul contractului.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele fizice/juridice straineDocumente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic(se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login)Nota. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul ofertei comune conditia va fi indeplinitaindividual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) cuantumul cifrei de afaceri se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2011, 2012, 2013) sa fie cel putin egala cu suma de 106.614.000 lei.
Informatii privind tertii sustinatoriPersoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.4 , Capitol 0, Sectiunea 2Completare Formular nr. 10 - Declaratie privind cifra de afaceri globala, Capitol 0, Sectiunea 2- Bilantul contabil /extrase de bilant / raport financiar/ raport al cenzorilor, etc operatorul economic avand latitudinea sa aleaga documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.2011> 1 Euro= 4, 2379 lei, 2012> 1 Euro= 4, 4560 lei, 2013> 1 Euro= 4, 4190 lei.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in original al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.( prezentare Formular nr. 11Angajament ferm in original privind sustinerea financiara, si Formular nr. 11A- Declaratie tert sustinator economic si financiar , Capitolul 0, Sectiunea 2)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr.1
Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada executarii lucrarilor de reabilitarea a cel putin 2 km de colectoare vizitabile (canale vizitabile cu inaltimea interioara mai mare de 1500 mm)/constructii hidrotehnice si/sau constructii edilitare cu sectiune echivalenta de transport apa/apa uzata) in cadrul a maxim 3 contracte in ultimii 5 ani.Ofertantul trebuie sa faca dovada proiectarii lucrarilor de reabilitarea a cel putin2km de colectoare vizitabile (canale vizitabile cu inaltimea interioara mai mare de 1500 mm)/constructii hidrotehnice si/sau constructii edilitare cu sectiune echivalenta de transport apa/apa uzata) in cadrul a maxim 3 contracte in ultimii 3 ani
Experienta in executie si proiectare poate fi dovedita si prin prezentarea de contracte distincte pentru executie lucrari si respectiv proiectare, cu conditia prezentarii de documente care sa dovedeasca calitatea lucrarilor executate, respectiv a serviciilor de proiectare prestate.
Ofertantul poate demonstra indeplinirea cerintei si prin executarea lucrarilor, respectiv prestarea serviciilor, la nivelul unui contract, sau maxim 3 contracte, unde se regasesc ambele componente, atat proiectare, cat si executie.
Cerinta nr. 2 Personalul angajat
Personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniCerinta nr.3: Resurse umane
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Personalul minim si obligatoriu solicitat: 1.Manager de proiect / Reprezentant al AntreprenoruluiCalificari si abilitati: Studii Superioare. Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.Experienta profesionala: generala minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: - implicarea intr-un proiect/contract in care sa fi avut atributii de Manager de proiect /Reprezentant al Antreprenorului2.Coordonator proiectareCalificari si abilitati: Studii Superioare. Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generala: Experienta in domeniul studiilor minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica : implicarea in calitate de:
- coordonator de proiectare intr-un proiect- participarea intr-un proiect ce vizeaza activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii3.Responsabil tehnic cu executiaPrezentarea atestatului/ autorizatieiin termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, emisa de institutia abilitata in domeniul lucrarilor.4. Manager pentru asigurarea calitatiiPrezentarea deciziei de numire in cadrul companiei (operator economic privat/autoritate publica ).Nota: Avand in vedere ca: 1. experienta specifica, calificarile profesionale, respectiv atributiile si responsabilitatile contractuale si legale ale managerului de proiect difera fata de cele ale responsabilului tehnic cu executia, coordonatorului de proiectare si managerului pentru asigurarea calitatii care, la randul lor difera intre ele;2.prezentaacestor experti in perioada de derulare a executiei lucrarilor (18 luni) este necesara dupa cum urmeaza: manager de proiect- din luna 1 pana inluna 18; coordonator de proiectare ? din luna 1 pana inluna 15; responsabil tehnic cu executia ? din luna 3 pana in luna 18; manager pentru asigurarea calitatii ? din luna 1 pana in luna 18, un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele solicitate.Cerinta nr.4 Utilaje, instalatii, echipamenteDeclaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru desfasurarea lucrarilor, specificata la punctul II.3.
Ofertantul trebuie sa aduca dovada disponibilitatii (detine /are drept de folosinta) utilajelor pentru fronturile de lucru declarate a fi executate simultan pe fiecare dintre colectoarele A0, B0.
Informatii privind tertul sustinator tehnic
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art.69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nota: La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001sau un document echivalent.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate ISO 14001 sau un document echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofertantul va prezenta o lista aprincipalelorlucrari executatein ultimii 5 ani, inclusiv data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte indeplinirea criteriilor (Completare Formular nr. 12 - Declaratie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrari executate, Formularul nr. 12A - Fisa de experienta similara)Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare documente care saateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit: certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finala sau documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv.Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati, denumirea contractului, valoarea, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) sise va mentiona inclusiv locul executiei acestora;Dovada indeplinirii cerintelor minime se poate realiza prin prezentarea a unuia sau mai multor documente din care sa rezulte executarea lucrarilor.Ofertantul va prezenta o lista aprincipalelorservicii prestatein ultimii 3 ani, inclusiv data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte indeplinirea criteriilor(Completare Formular nr. 13 - Declaratie privind capacitatea tehnica - lista principalelor servicii prestate, Capitol 0, Sectiunea 2), Formularul nr. 13A - Fisa de experienta similaraPrestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Modalitate de indeplinire: Completare Formular nr. 14 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani , Capitol 0, Sectiunea 2)Modalitatea de indeplinire: Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate completare Formular nr. 15 - Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul/organismul tehnic de specialitate.Pentru personalul minim solicitat se vor prezenta: a)Curriculum Vitae (Format Europass)b)Declaratie de disponibilitate semnata in original (completareAnexa la Formular nr. 15, Capitol 0, Sectiunea 2)c)Copii ale diplomelor/certificatelor profesionale/autorizatii/altedocumenteOperatorului economic clasat pe primul loc i se va solicitaprezentarea de documente care sa ateste experienta prezentatain CV.Pentru Responsabilul tehnic cu executia solicitat se va prezenta doaratestatul/autorizatia in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si declaratia de disponibilitateCompletare Formular nr. 16 ? Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, Capitol 0, Sectiunea 2In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in original al persoanei respective, conform Formular nr. 17 - Angajament Ferm in original privind sustinerea tehnica a ofertantului (Capitol 0, Sectiunea 2), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract - prezentarea Formular nr. 17A ? Declaratie tert sustinator experienta similara, Formular nr. 17B ? Declaratie tert sustinator personal/organism tehnic de specialitate, precum si Formular nr. 17C ? Declaratie tert sustinator utilaje, instalatii, echipamente tehnice (Capitol 0, Sectiunea 2)Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. (Completare Formular nr. 23 ? Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, Formular nr. 23A ?Lista subcontractantilorCapitol 0, Sectiunea 2)Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent un sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara- Factor de evaluare P1- Punctaj financiar maxim 70 puncte.Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctaj maxim alocat, respectiv 70 puncte
2.
Componenta tehnica
30%
Descriere: Factorul de evaluare P2: Tehnologia de executie a lucrarilor (Fronturide lucru) ? maxim 10 puncte , P2=P2.1+P2.2, unde: P2.1 = numarul de fronturi de lucru executate simultan ? maxim 5 puncte, P2.2 = lungimea frontului de lucru ? maxim 5 puncte; Factorul de evaluare P3: Riscuri semnificative rezultate din executia lucrarilor ? maxim 10 puncte, Factorul de evaluare P4: Impactului executiei lucrarilor asupra traficului urban- max 10 puncte ? ponderea lucrului pe timp de noapte ? interval orar 22:00 ? 06:00
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S067-111609 din 05.04.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2014 11:00
Locul: Sediul Munipiului Bucuresti (M.B.)- Splaiul Independentei, nr. 291-293, etaj 10, Sector 6- D.G.A.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cu imputernicire din partea ofertantului si copie act identitate. Depunerea ofertelor se va face la sediul M.B. pana la data de 31.03.2014, ora 10.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU (2007-2013)Fonduri europene- Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
Modul de evaluare: Ofertantul va include in propun financiara si suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute in procent de aproximativ 9, 3374 % (conform devizului general al contractului). Oferta financiara va fi evaluata luandu-se in considerare pretul fara TVA, inclusiv cota aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, de aproximativ 9, 3374 % (conform devizului general al contractului).Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand punctaje egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, va fi desemnata castigatoare, oferta avand pretul cel mai mic. In cazul in care si preturile ofertelor clasate pe primul loc ca punctaj sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. AC nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene la transmiterea AP, conform prevederilor art. 2 din Ordinul 509/2011.Vizualizarea DA in SEAP: Operatorii economici tb sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). In situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, AC va pune la dispozitia oricarui op ec care a inaintat o solicitare in acest sens, a unui exemplar din DA, pe suport electronic (CD/DVD), pe care op ec il va putea ridica direct de la sediul AC. ATENTIE!! CAPITOLUL 5, precum si FOTO A0 si B0 se vor obtine de la sediul AC, din Splaiul Independentei, nr. 291-293, etaj 10, Sector 6, Directia Generala Achizitii. Operatorii economici interesati sunt rugati sa se prezinte cu un stick de memorie de minim 8 Gb.Durata contractului este de 30 luni. Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 18 de luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.Vizitare amplasament: PT intocmirea ofertei se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul lucrarilor. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, AC, asupra intentiei de a participa, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data/perioada la care se solicita vizitarea amplasamentului. Ofertantii vor comunica in scris intentia de vizitare a amplasamentului mentionand: denumirea contractului, codul de referinta SEAP al procedurii de atribuire, numele persoanei de contact indicate in sect I.1. a FDA si in AP, numele si datele de contact ale op ec. In urma vizitarii amplasamentului, AC va emite un PV de vizitare a amplasamentului pentru fiecare op ec. Ofertantul va include in oferta sa o copie a PV, dupa caz.Plata in avans Achizitorul poate acorda executantului un avans in limita sumelor disponibile, dar nu mai mult de 10% din pretul contractului fara TVA. Plata avansului se va efectua numai dupa depunerea la Achizitor a unui instrument de garantare a avansului (F 1.3.3 din Cap1 Sect3 - Garantie Pentru Platile In Avans). Avansul va fi dedus in proportie de 15% din fiecare plata ulterioara facuta catre executant pana la deducerea integrala a acestuia. Executantul are obligatia de a constitui o garantie privind returnarea avansului, sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii, care va fi valabil pana la recuperarea integrala a avansului. Garantia pentru returnarea avansului trebuie sa fie acoperitoare atat pentru recuperarea avansului acordat, cat si pt recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necoresp a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului. Plata avansului se va efectua numai dupa depunerea instrumentului de garantare a avansului. Ofertantii vor prezenta DECLARATIE privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential in vederea respectarii prevederilor art. 274 din OUG nr. 34/2006 (F30)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art.256.2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitii
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 291-293, etaj 10, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Fax: +40 213055587
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer