Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului "Reabilitarea Statiilor de tratare Vaslui, Barlad si Husi; SCADA pe retele de apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti"; contract VS-CL-G 01


Anunt de participare (utilitati) numarul 144654/03.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUAVAS SA VASLUI
Adresa postala: str Stefan cel Mare 70 parter, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730169, Romania, Punct(e) de contact: BALANESCU DORIN, Tel. +40 235311600, Email: [email protected], Fax: +40 235311900, Adresa internet (URL): www.aquavaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului "Reabilitarea Statiilor de tratare Vaslui, Barlad si Husi; SCADA pe retele de apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti"; contract VS-CL-G 01
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de executare
Vaslui, Barlad, Husi si Negresti -
judetul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia reabilitarii Statiilor de tratare din localitatile Vaslui si Barlad, avand capacitatile de 344 l/s si 227 l/s, a liniei de tratare a namolului din statia de tratare Husi, avand capacitatea de 73, 5 l/s si a sistemelor SCADA aferente monitorizarii retelelor de apa si de canalizare din localitatile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti includ:
a) Activitatile de proiectare care fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru reabilitarea statiilor de tratare si pentru sistemele SCADA aferente retelelor de apa si de canalizare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
c) Lucrari de constructii si instalatii
d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
e) Testare si punere in functiune
f) Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei
de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor
h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
i) Montare echipamente de masurare parametri retele de apa si de canalizare si instalare componente ale sistemului SCADA pentru transmisia si controlul parametrilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45252126-7-Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructie pentru proiectarea si executia reabilitarii Statiilor de tratare din localitatile Vaslui si Barlad, avand capacitatile de 344 l/s si 227 l/s, a liniei de tratare a namolului din statia de tratare Husi, avand capacitatea de 73, 5 l/s si a sistemelor SCADA aferente monitorizarii retelelor de apa si de canalizare din localitatile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti.
Valoarea estimata fara TVA a contractului: 47459251 din care 1516123 reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 3, 3% . Moneda: RON.
Ofertele financiare vor include suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute in procent de 3, 3% din Pret total lucrari.
Valoarea estimata fara TVA: 47, 459, 251RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 800000 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoarela atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarileulterioare.Pentru constituire cu OP, se va utiliza contul: RO60RNCB0259028452770001 -BCR VasluiIn cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facanddovada in acest sens)garantia participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia deatribuire.(Formular nr.1)In cazul in care garantia se va constitui in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va determina prin echivalenta leu/alta valuta la cursul anuntat de BNR din data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Dovada constituirii garantiei de participare, in original, se va depune la Registratura SC Aquavas SA Vaslui pana la data deschiderii ofertelor, specificata in Anuntul de Participare.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de atribuire, sunt respinse in cadrul sedintei de deschidere.(Model orientativ Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: Fonduri Europene= 81.5%; Grant Autoritatea Centrala= 10, 1%; Grant Autoritatea Locala= 0, 9%; BugetLocal=7.5%, Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Model orientativ ? Formular nr.3 si Formular nr.3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
Cazier judiciar al operatorului economic/Cazier judiciar al administratorului/directorului general
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguri sociale catre bugetul general consolidat (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4A).
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Ing. Barbu Neculai ? director general
Ec. Tibulca Dumitru ? director economic
Ing.Tibulca Ioan ? director tehnic investitii
Ing. Balanescu Dorin ? Inginer sef UIP-PI
Ing. Rusu Constantin ? sef compartiment UIP
Jr. Prisacaru Mihaiela ? consilier juridic
Ing. Gartu Margareta ? analist cumparari
Ing. Buzincu Catalin ? ing. Sef suc Barlad
Ing. Musat Catalin ? ing. Sef sucursala Vaslui
Ing. Musteata Cristian ? manager contracte
Ing. Antohi Stefan ? ing. Sef suc. Husi
Ing. Severincu Ioan ? manager contracte Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane:
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta o copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea certificatului constatator, in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.
Pentru persoanele juridice straine:
Documente de confirmare:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu suma
de 46000000 RON .
Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de
audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana
pentru anul respectiv. (Completare Formular nr. 7).
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr.7 - Declaratie
privind cifra de afaceri.
Ofertantii vor prezenta si documentele relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de minim 5740000 RON.
Modalitatea de indeplinire: Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de minim 5740000 RON si pentru o perioada de 3 luni.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati
finantatoare ca detin acces la finantare in
suma de minim 5740000 RON si pentru o
perioada de 3 luni.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si
sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat
in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a),
c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare,
prezentand in acest sens Formularul nr. 7B , Formularul nr. 6, Formularul nr. 4 si
Formular nr. 4A.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 7AFormularul nr. 7B , Formularul nr. 6,
Formularul nr. 4 si Formular nr. 4A.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru
depunerea ofertei, a proiectat, a executat si a finalizat lucrari de executie a 2 statii de
tratare a apei cu o capacitate de minim 80 l/s fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.
Tinand cont de tipul contractului, respectiv Proiectare si Executie, lucrarile executate,
prezentate de ofertant ca dovada a experientei lui similare, pot fi demonstrate si cu contracte distincte pentru fiecare domeniu, respectiv prezentarea de contracte de
proiectare si contracte de executie, pentru 2 statii de tratare a apei cu o capacitate de
minim 80 l/s fiecare.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei
acestora;
- procesul-verbal de receptie finala/ procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit,
- recomandari din partea beneficiarului /clientului respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in
conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A si Formular nr. 8B in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile
ulterioare, prezentand in acest sens, Formular nr. 4, Formular nr. 4A si Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 8A
Formular nr. 8BFormular nr. 4.
Formular nr. 4A si
Formular nr. 6.
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului
contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul
de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractual respectiv.
In acest caz ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Completare ? Formular nr.3B.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr.
34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Modalitatea de indeplinire : Formular nr.6
Modalitatea de indeplinire
Formular nr.3BFormular nr. 6
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent
care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem
de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul
contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza
dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau
daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca
ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de
operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind
prezentarea standardului SR EN ISO 9001 trebuie indeplinita de
fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001 sau alte documenteechivalente
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent
care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem
de management de mediu pentru activitati care fac obiectul
contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza
dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le
aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de
operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind
prezentarea standardului SR EN ISO 14001 trebuie indeplinita de
fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001 sau alte documenteechivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Costul de operare total garantat
50%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
VS-CL-G01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2013 11:00
Locul: Sediul central SC Aquavas SA Vaslui - str. Stefan cel Mare, nr. 70 Parter. loc. Vaslui, jud. Vaslui.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Pentru oferte alternative (Sectiunea II.1.9) ofertantul poate sa prezinte propria solutie tehnica, tehnologiile si fluxurile tehnologice propusa/propuse cu conditia ca acestea sa fie in deplina concordanta cu Cerintele Autoritatii Contractante din Caietul de Sarcini.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 24 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.La sectiunea IV.2.1 - Punctajul fiecarei oferte va rezulta din insumarea punctajului financiar si a punctajului tehnic. Oferta castigatoare va fi oferta care intruneste punctajul cel mai mare.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca ?i pre?urile sunt egale, se va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut, cu repetare daca este cazul.Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta Documentatie. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute, in termenul prevazut, va putea duce la respingerea ofertei.Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.Autoritatea contractanta va organiza o vizita a amplasamentelor lucrarilor. Informatii referitoare la aceasta vizita se vor transmite printr-o adresa care va fi postata in SEAP, la anuntul de participare, sectiunile ?Documentatie, clarificari si decizii? si ?Lista erate?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUAVAS SA Vaslui
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 70 parter, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730169, Romania, Tel. +40 235311600, Email: [email protected], Fax: +40 235311900, Adresa internet (URL): www.aquavaslui.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer