Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului "Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Barlad si Husi?; contract VS-CL-G-02


Anunt de participare (utilitati) numarul 145287/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUAVAS SA VASLUI
Adresa postala: str Stefan Cel Mare 70 parter, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730169, Romania, Punct(e) de contact: SC AQUAVAS SA Vaslui, Tel. +40 235311600, In atentia: Dorin Balanescu, Email: [email protected], Fax: +40 235311900, Adresa internet (URL): www.aquavaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului "Reabilitarea Statiilor de epurare din Vaslui, Barlad si Husi?; contract VS-CL-G-02
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Vaslui, Barlad si Husi - judetul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia statiilor de epurare din localitatile Vaslui si Barlad, avand capacitatile
85.623 PE, respectiv 77.698 PE, a bazinelor de retentie si statiei de pompare ape pluviale si a instalatiei de depozitare si dozare a varului din statia de epurare Husi, avand capacitatea 26.713 PE si achizitia a doua echipamente de transport containere namol si
imprastiere namol includ, in principal:
a) Activitatile de proiectare care fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statiile de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare ( cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
c) Lucrari de constructii si instalatii
d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
e) Testare si punere in functiune
f) Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei
de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor
h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
i) Achizitia a doua echipamente de transport containere namol si imprastiere namol
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructie pentru proiectarea si executia statiilor de epurare din localitatile Vaslui si Barlad, avand capacitatile 85.623 PE, respectiv 77.698 PE, a bazinelor de retentie si statiei de pompare ape pluviale si a instalatiei de depozitare si dozare a varului din statia de epurare Husi, avand capacitatea 26.713 PE si achizitia a doua echipamente de transport containere namol si imprastiere namol.Valoarea estimata fara TVA a contractului: 89.258.446 RON din care 2.851.431 RON reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 3, 3%. Moneda: RON.Ofertele financiare vor include suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute in procent de 3, 3% din Pret total lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 89, 258, 446RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
35 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 1.300.000 RON Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru constituire cu OP, se va utiliza contul: RO60RNCB0259028452770001 -BCR VasluiIn cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Formular nr.1)In cazul in care garantia se va constitui in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va determina prin echivalenta leu/alta valuta la cursul anuntat de BNR din data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Dovada constituirii garantiei de participare, in original, se va depune la Registratura SC Aquavas SA Vaslui pana la data deschiderii ofertelor, specificata in Anuntul de Participare.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de atribuire, sunt respinse in cadrul sedintei de deschidere.(Model orientativ Formular nr. 1) Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Modalitatea de constituire: in oricare din formele prevazute la art. 90 din H.G. nr. 925/2006. Daca se opteaza pentru constituirea prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, atunci se vor respecta prevederile H.G. nr. 1045/2011.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor prin depunerea formularelor prevazute de lege) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Ofertantul castigator inainte de semnarea contractului.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: Fonduri Europene= 81.5%; Grant Autoritatea Centrala= 10, 1%; Grant Autoritatea Locala= 0, 9%; BugetLocal=7.5%, Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - (Model orientativ ? Formular nr.3 / si Formular nr.3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
Cazier judiciar al operatorului economic2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul consolidat si bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4A) si Prezentare documente de confirmarePentru persoanele juridice romane
Prezentare documente de confirmare :
Certificat de Atestare Fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara lunii in care se depun ofertele.
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara lunii in care se depun ofertelePentru persoanele juridice straine:
Prezentare documente de confirmare:
Certificatele anterior mentionate (privind plata datoriilor la bugetul consolidat general si bugetele locale) sau documente echivalente (daca acestea se emit) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara lunii in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care ofertantul este stabilit.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Ing. Barbu Neculai ? director general
Ec. Tibulca Dumitru ? director economic
Ing.Tibulca Ioan ? director tehnic investitii
Ing. Balanescu Dorin ? inginer sef UIP-PI
Ing. Rusu Constantin ? sef compartiment UIP
Jr. Prisacaru Mihaiela ? consilier juridic
Ing. Gartu Margareta ? analist cumparari
Ing. Buzincu Catalin ? ing. Sef suc Barlad
Ing. Musat Catalin ? ing. Sef sucursala Vaslui
Ing. Musteata Cristian ? manager contracte
Ing. Antohi Stefan ? ing. Sef suc. Husi
Ing. Severincu Ioan ? manager contracte Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta o copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea certificatului constatator, in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea
http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in cursInformatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu suma de
86.000.000 RON.
Ofertantii vor prezenta si documentele relevante : bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru
anul respectiv.
(Completare Formular nr.7 si Prezentare documente relevante)
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr.7 -
Declaratie privind cifra de afaceri
globala
Prezentarea documentelor relevante
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de
minim 11.200.000 RON.Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma deminim 11.200.000 RON si pentru o perioada de 3 luni.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea
bancilor/societati finantatoare ca
detin acces la finantare in suma de
minim 11.200.000 RON si pentru o
perioada de 3 luni.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si
sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1)
si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare,
prezentand in acest sens Formularul nr. 7B, Formularul nr. 6, Formularul nr. 4 si
Formular nr. 4A.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 7A, Formularul nr. 7B,
Formularul nr. 6,
Formularul nr. 4 si
Formular nr. 4A.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelorlucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte:
Cerinta nr. 1: Pentru Contracte de proiectare si executie Statii de Epurare a Apei: -Pentru statii de epurare a apei uzate cu o capacitate mai mare de 50 000 PE si mai mica sau egala cu 150 000 PE ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a 2 statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 50.000 PE fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.Tinand cont de tipul contractului, respectiv Proiectare si Executie, lucrarile executate, prezentate de ofertant ca dovada a experientei lui similare, pot fidemonstrate si cu contracte distincte pentru fiecare domeniu, respectiv prezentarea de contracte de proiectare si contracte de executie pentru2 statii de epurare a apei cu o capacitate de minim 50 000 PE fiecareCompletare Formular 8Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- certificari de buna executie / documente constatatoare / recomandari / procese verbale de receptie / copii dupa parti relevante ale contractului / contractelor declarate (prin care sa se confirme executarea de lucrari similare, continand referiri la : beneficiarul contractului; tipul lucrarilor executate; perioada in care s-a executat contractul; valoarea contractului) pentru cele mai importante lucrari.
Modalitatea de indeplinire
- Completare Formular 8
- Prezentarea documentelor relevante
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in
conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A si Formular nr. 8B al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens, Formular nr. 4, Formular nr. 4A si Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 8A
Formular nr. 8BFormular nr. 4
Formular nr. 4A si
Formular nr. 6
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului
contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul
de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul
respectiv.
In acest caz ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Completare ? Formular nr.3B.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr.
34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Completare ? Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr.3BFormular nr. 6
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de
operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind
prezentarea standardului SR EN ISO 9001 trebuie indeplinita de
fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001 sau alte documente echivalente.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea standardului SR EN ISO 14001 trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001 sau alte documente echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Tehnic
50%
Descriere: Componenta tehnica - Costul de operare total garantat calculat ca si cost de operare anual maxim garantat inmultit cu 25
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru ofertantii care au prezentat oferte admisibile, se va organiza, faza finala prin Licitatie electronica conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HG nr.1660/2006.Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este Pretul Total (fara TVA).Imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda a 24 ore. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Invitatiile se transmit simultan, pe cale electronica, tuturor participantilor, a caror oferte au fost declarate admisibile. Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii, necesare acestora, pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem (SEAP). Informatii disponibile despre echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, precum si modalitatea de inregistrare la: www.e-licitatie.ro.Operatorii economici care si-au imbunatatit oferta, trebuie sa transmita Autoritatii Contractante, in termen de trei zile lucratoare, de la finalizarea rundei de licitatie electronica, urmatoarele documente completate cu noile valori prezentate in procesul de reofertare electronica: - Formularul de oferta ? Formular nr.11, - Lista de tarife pentru lucrari normate la ziua de lucru si Listele de preturi conform : Capitolul 4 Caiet desarcini - Sectiunea 4 ? Liste de Plati si- Calculul costurilor lucrarilor normate la ziua de lucru pentru evaluarea ofertelor ? conform Capitolului 0, Sectiunea 3, Capitolul 1.Documentele se vor depune la adresa mentionata la punctul: IV.4.3. Modul de prezentare a oferteiNeprezentarea documentelor solicitate, in termenul impus, va duce la respingerea ofertei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
VS-CL-G-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2013 11:00
Locul: SC AQUAVAS SA , str.Stefan cel Mare, nr.70-parter, loc.Vaslui, jud.Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Pentru oferte alternative (Sectiunea II.1.9) Ofertantul poate sa prezinte propria solutie tehnica, tehnologica si fluxurile tehnologice propusa/propuse cu conditia ca acestea sa fie in deplina concordanta cu cerintele Autoritatii Contractante din Caietul de Sarcini.Durata in luni: 35 luni de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor, din care ultimele 12 luni reprezinta Perioada de Notificare a DefectelorDurata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 23 luni (fara a se depasi data limita de terminare a lucrarilor, de 15 noiembrie 2015) si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.La sectiunea IV.2.1 - Punctajul fiecarei oferte va rezulta din insumarea punctajului financiar si a punctajului tehnic.Oferta castigatoare va fi oferta care intruneste punctajul cel mai mare. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc intrunesc acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut.Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu repetare daca este cazul.Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta Documentatie. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute, in termenul prevazut, va putea duce la respingerea ofertei.Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.Autoritatea contractanta va organiza o vizita a amplasamentelor lucrarilor. Informatii referitoare la aceasta vizita se vor transmite printr-o adresa care va fi postata in SEAP, la anuntul de participare, sectiunile ?Documentatie, clarificari si decizii?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer