Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului ?Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)?-Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti ? Glina faza a II-a impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si caseta d


Anunt de participare numarul 145718/10.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului ?Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)?-Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti ? Glina faza a II-a impreuna cu lucrarile de reabilitare colectoare de apa uzata si caseta de apa uzata Dambovita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de proiectare si executie pentru Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0) includ:
a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic si detaliile de executie pentru reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0 ). Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic si detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala.
b) Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructie
d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
e) Testaresi punere in functiune a instalatiilor si lucrarilor executate
f) Monitorizarea lucrarilor executate in vederea diminuariigradului de infiltratii pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor
g)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de12luniValoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat este in cuantum de51.570.000 lei (fara TVA) corespunzator valoarii aferente proiectarii si executiei, la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 9, 3% reprezentand 4.815.000 lei (fara TVA) in conditiile art. 29 alin. (2 indice 1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare si executie?Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)?
Valoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat este in cuantum de51.570.000 lei (fara TVA) corespunzator valoarii aferente proiectarii si executiei, la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 9, 3% reprezentand 4.815.000 lei (fara TVA) in conditiile art. 29 alin. (2 indice 1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008.
Valoarea estimata fara TVA: intre 51, 570, 000 si 56, 385, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantii vor constitui garantia pentru participare in cuantum de 1.026.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86(1) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formular nr. 3, Capitol 0, Sectiunea 2) Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Completare Formular nr. 4, Capitol0, Sectiunea2) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 (3) din HG 925/2006 prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest caz se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011). In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Completare Formular nr. 4, Capitol 0, Sectiunea 2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune: 62, 63%;Bugetul de Stat: 7, 70%;Bugetul Local: 0, 71%;Alte surse legal constituite: 28, 96%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Declaratie privind eligibilitateaConditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006, Capitol 0, Sectiunea 2)- Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta nr.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Conditie de calificare : Neincadrarea ofertantului in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.7 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, Capitol 0, Sectiunea 2)- Prezentarea de Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de tipul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In acest caz, ofertantul va prezenta toate documentele doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari/compensari in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c indice 1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantulnu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului(completare Formular nr.8 Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta, , Capitol 0, Sectiunea 2)In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr.4. Declaratie privind evitarea conflictului de intereseDocumente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului(completare Formular nr.9 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1, Capitol 0, Sectiunea 2)- Dl. Sorin Mircea Oprescu, Primar General ? ordonator principal de credite
- Dl Berevoianu Costin, consilier personal primar general-Dna. Daniela Mincu, Director General, Directia Generala Achizitii Publice- Dna. Silvia Barbulescu, Director Executiv, Directia Proceduri Achizitii- Dl. Ion Florea, Director executiv, Directia Financiar Contabilitate- Dl. Mircea Octavian Constantinescu, Director General, Directia Generala Economica- Dl. Madalin Ionica Dumitru, Director General, Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice- Dl. Cosmin Flavius Gheorghiu, Director Executiv, Directia Utilitati Publice- Dna. Magdalena Iuga, Director Executiv Adjunct Directia Utilitati Publice- Dl. Adrian Iordache, Director Executiv - Directia Juridic- Dl. Silviu Brinzan, Sef Serviciu, Unitatea de Implementare a ProiectuluiConsiliul General al Municipiului Bucuresti aproba bugetul Municipiului Bucuresti. Numele consilierilor generali se poate vizualiza pe site-ul PMB: www.pmb.ro ? pagina de start ? la rubrica Institutii / Consiului General al Mun.Bucuresti/Componenta/Consilieri : Alexandre-Fontoura Lacramioara, Angelescu Ramiro-Robert-Eduard, Boaja Minica, Bologa Catalin ? Gheorghe, Campeanu Remus ? Catalin, Comanescu Mihai, Comanici Ancuta ? Sorina, Comsa Cornel ? George, Cretu Simona, Darabont Alexandru ? Dan, Deaconescu Ionel ? Cristinel, Dinu Maria ? Mirela, Draghici Aurelia ? Gratiela, Florescu Dragos, Georgescu Bogdan ? Cristian, Ghita Richard ? Vicentiu, Giugula Mihai ? Doru, Iliescu Catalin ?Lucian, Ilina Ion ? Cosmin, Manolache Valeriu ? Marian, Margarit Nicolae ? Sorin, Marin Stefanel ? Dan, Mustaciosu Vlad, Naghi Gabriel, Neacsu Adrian, Nicolae Andrei, Nicolaescu Marcel ? Octavian, Nicolescu Cristina ? Elena, Olteanu Cristian ? Marian, Orzata Radu ? Paul, Peptan Mihai, Pieptea Cornel, Pirvu Cosmin Gabriel, Popa Maria, Popescu Dorin, Popescu Eugenia Ana ? Maria, Popescu Manuela Violeta, Poterasu Cornel ? Constantin, Radulescu Stefan ? Cristian, Raicu Mircea ? Cristian, Rizoiu Mircea, Sava Ioan ? Razvan, Stan Ion, Stetco Ioan, Tache Felix Mihai, Talau Mihnea ? Stefan, Tanase Ion ? Gabriel, Tapardel Ana ? Claudia, Tugurel Marius ? Cristian, Vaduva Silviu, Voicu Mihai, Zorkoczy Julia.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Nota.Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru persoanele fizice/juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte faptul ca domeniul de activitate principal/ secundar corespunde domeniului contractului.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele fizice/juridice straineDocumente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic(se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login)Nota. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) cuantumul cifrei de afaceri se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (completare Formular nr.4 , Capitol 0, Sectiunea 2)
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu suma de 103.140.000 lei.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere in limba romana autorizata.Nota 2: a) Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site?ul www.bnr.ro (2010 ? 1 euro = 4.2099 lei, 2011 = 4.2379 lei, 2012 = 4.4560 lei). b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a). Se vor prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare ? Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si finanaciare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minume privind cifra medie de afaceri globala.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere in limba romana autorizata.
Cerinta nr.2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow, pentru minim 5 (cinci) luni de derulare a contractului, in conformitate cu graficul de executie, in valoare de 14.325.000 lei.
Informatii privind tertii sustinatori Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 10 - Declaratie privind cifra de afaceri globala, Capitol 0, Sectiunea 2) - Bilantul contabil /extrase de bilant / raport financiar/ raport al cenzorilor, etc operatorul economic avand latitudinea sa aleaga documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si finanaciare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri globala. Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere in limba romana autorizata. Nota 2: a) Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site?ul www.bnr.ro (2010 ? 1 euro = 4.2099 lei, 2011 = 4.2379 lei, 2012 = 4.4560 lei). b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a)Ofertantul va prezenta un document in original, emis de o organizatie/institutie financiara, pentru autoritatea contractanta, din care sa rezulte ca pentru contractul care face obiectul prezentei proceduri, la momentul incheierii contractului, ofertantul va avea acces la, sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a asigura un cash-flow pentru 5 luni de derulare a contractului, in cuantum de 14.325.000 lei. (a se vedea ca model orientativ Formularul nr. 28 ? Recomandare acces linie de credit)In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.( prezentare Formular nr. 11Angajament ferm privind sustinerea financiara, si Formular nr. 11A- Declaratie tert sustinator economic si financiar , Capitolul 0, Sectiunea 2)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr.1 Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada executarii lucrarilor de reabilitarea a cel putin2 km de colectoare vizitabile (canale vizitabile cu inaltimea interioara mai mare de 1500 mm)/constructii hidrotehnice si/sau constructii edilitare cu sectiune echivalenta de transport apa/apa uzata, in cadrul unui contract de proiectare si executie.
Experienta in executie si proiectare poate fi dovedita si prin prezentarea de contracte distinte pentru executie lucrari si respectiv proiectare, cu conditia prezentarii de documente care sa dovedeasca calitatea lucrarilor executate, respectiv a serviciilor prestate.
Cerinta nr. 2 Personalul angajat
Personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniCerinta nr.3: Resurse umane
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Personalul minim si obligatoriu solicitat:
1.Manager de proiect / Reprezentant al AntreprenoruluiCalificari si abilitati: Studii Superioare. Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.Experienta profesionala: generala minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica: - implicarea intr-un proiect/contract in care sa fi avut atributii de Manager de proiect /Reprezentant al Antreprenorului
2.Coordonator proiectareCalificari si abilitati: Studii Superioare. Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generala: Experienta in domeniul tehnic minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica : implicarea in calitate de:
- coordonator de proiectare intr-un proiect- expert intr-un proiect ce vizeaza activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii
3.Responsabil tehnic cu executiaDetinere autorizatiein termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, emisa de institutia abilitata in domeniul lucrarilor.
4. Manager pentru asigurarea calitatiiPrezentarea deciziei de numire in cadrul companiei (operator economic privat/autoritate publica ).Nota: Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele solicitate.Cerinta nr.4
Utilaje, instalatii, echipamenteDeclaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp estimata pentru desfasurarea lucrarilor, specificata la punctul II.3.
Informatii privind tertul sustinator tehnic
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art.69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nota: La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001sau un document echivalent.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate ISO 14001 sau un document echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofertantul va prezenta o lista aprincipalelorlucrari executatein ultimii 5 ani, inclusiv data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte indeplinirea criteriilor (Completare Formular nr. 12 - Declaratie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrari executate, Formularul nr. 12A - Fisa de experienta similara)Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari sau procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finala, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si cel putin o recomandare din partea beneficiarului/clientului respectiv.Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati, denumirea contractului, valoarea, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;Dovada indeplinirii cerintelor minime se poate realiza prin prezentarea a unuia sau mai multor documente din care sa rezulte executarea lucrarilor.Ofertantul va prezenta o lista aprincipalelorservicii prestatein ultimii 3 ani, inclusiv data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte indeplinirea criteriilor (Completare Formular nr. 13 - Declaratie privind capacitatea tehnica - lista principalelor servicii prestate, Capitol 0, Sectiunea 2), Formularul nr. 13A - Fisa de experienta similaraPrestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Modalitate de indeplinire: Completare Formular nr. 14 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani , Capitol 0, Sectiunea 2)Modalitatea de indeplinire: Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate completare Formular nr. 15 - Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul/organismul tehnic de specialitatePentru personalul minim solicitat se vor prezenta: a)Curriculum Vitae (Format Europass)b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (completareAnexa la Formular nr. 15, Capitol 0, Sectiunea 2)c) Copii ale diplomelor/certificatelor profesionale/autorizatii/alte documenteOperatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.Completare Formular nr. 16 ? Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, Capitol 0, Sectiunea 2In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 17 - Angajament Ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului (Capitol 0, Sectiunea 2) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract - prezentarea Formular nr. 17A ? Declaratie tert sustinator experienta similara, Formular nr. 17B ? Declaratie tert sustinator personal/organism tehnic de specialitate, precum si Formular nr. 17C ? Declaratie tert sustinator utilaje, instalatii, echipamente tehnice (Capitol 0, Sectiunea 2)Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. (Completare Formular nr. 23 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, Formular nr. 23A ?Lista subcontractantilorCapitol 0, Sectiunea 2)Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acestaOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent un sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Componenta tehnica
30%
Descriere: Tehnic- Vezi Anexa Criteriu de atribuire
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S067-111609 din 05.04.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 12:00
Locul: Sediul Munipiului Bucuresti- Splaiul Independentei, nr. 291-293, etaj 10, Sector 6- D.G.A.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentatii ofertantilor cu imputernicire si o copie a actului de identitate.Ofertele se vor depun la sediul Municipiului Bucuresti- Directia Generala Achizitii, pana la 30.09.2013, ora 12.00.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU (2007-2013)Fonduri europene, Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
Modul de evaluareOfertantul va include in propunerea financiara si suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute in procent de 9, 3%.Oferta financiara va fi evaluata luandu-se in considerare pretul fara TVA, inclusiv cota de 9, 3% aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand punctaje egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, va fi desemnata castigatoare, oferta avand pretul cel mai mic. In cazul in care si preturile ofertelor clasate pe primul loc ca punctaj sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante vor depune noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Reofertare Propunere Financiara?. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita prin Nota aprobata de conducatorul institutiei. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene la transmiterea anuntului de participare, conform prevederilor art. 2 din Ordinul 509/2011.A SE VEDEA ANEXA "ALTE INFORMATII", ce cuprinde date despre "Clauza suspensiva", "Vizualizarea documentatiei de atribuire", "Durata contractului", "Vizitare amplasament", "Plata in avans " etcNota: Pentru obtinerea fotografiilor ce fac parte din CAPITOLUL 6, care nu pot fi atasate pe SEAP, din motive tehnice, conform art. 40, alin.2, din OUG 34/2006, deoarece au dimensiuni prea mari, rugam operatorii economici interesati sa se prezinte la sediul Autoritatii Contracte, cu un stick de memorie, de cel putin 5Gb.ATENTIE!!!CAPITOLUL 5 SE VA OBTINE DE LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, acesta fiind disponibil pe DVD si din motive tehnice nu a putut fi atasat pe SEAP, respectiv dimensiunea lui este prea mare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Achizitii- P.M.B.
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 291-293, etaj 10, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Fax: +40 213055587
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 17:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer