Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente Proiectului ?Reabilitarea sitului poluat istoric ? Iaz Batal 30 ha ? Targu-Mures?


Anunt de participare numarul 146537/14.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN, Tel. +40 0265268330, Email: [email protected], Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente Proiectului ?Reabilitarea sitului poluat istoric ? Iaz Batal 30 ha ? Targu-Mures?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Iaz Batal, Municipiul Tg. Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie de lucrari aferente Proiectului ?Reabilitarea sitului poluat istoric ? Iaz Batal 30 ha ? Targu-Mures?
1. Servicii de proiectare / verificare / asistenta tehnica:
- Proiectare tehnica pentru reabilitarea sitului, in conformitate cu solutia din studiul de fezabilitate; proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie
-Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei (DTAC)
-Detalii de executie pentru toate obiectivele contractului
-Verificarea proiectelor tehnice elaborate
-Documentatie SSM
-Asistenta tehnica a proiectantului pe perioada derularii contractului
-Elaborarea documentatiilor tehnice pentru organizarea de santier si obtinerea autorizatiei aferente organizarii de santier
-Elaborarea detaliilor post-executie in vederea intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei2. Executie lucrari de investitie:
-Eliminarea deseurilor si a vegetatie de la suprafata terenului
-Realizarea lucrarilor de nivelare, import sol vegetal
-Realizarea lucrarilor de acoperire, instalare de straturi de membrane
-Realizarea sistemului de de monitorizare (puturi, reperi de nivelment)
-Realizarea testelor specifice pentru solul vegetal importat si puturilor de monitorizare
-Testare si punere in functiune
-Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45112360-6-Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45233228-3-Lucrari de constructii de acoperiri superficiale (Rev.2)
45262640-9-Lucrari de ameliorare a mediului (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totala 103.882.743 lei fara TVA, defalcata astfel: - Cap. 1 ? Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului -1.127.980 lei fara TVA (valoare eligibila) + 617 lei (valoare neeligibila) fara TVA = 1.128.597 lei fara TVA;
- Cap. 2 ? Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului ? 1.600.768 lei fara TVA (valoare eligibila) + 883 lei (valoare neeligibila) fara TVA = 1.601.651 lei fara TVA;
- Cap. 3.3 ? Proiectare si inginerie ? 3.009.438 lei fara TVA (valoare eligibila) + 1.657 lei (valoare neeligibila) fara TVA = 3.011.095 lei fara TVA;
- Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 83.255.191 lei fara TVA (valoare eligibila) + 45.815 lei (valoare neeligibila) fara TVA = 83.301.006 lei fara TVA;
- Cap. 5 (5.1) Cheltuieli pentru organizarea de santier: 5.932.894 lei fara TVA (valoare eligibila) + 3.265 lei (valoare neeligibila) fara TVA = 5.936.159 lei fara TVA;
- Cap. 5 (5.3) Cheltuieli diverse si neprevazute: 8.904.235 lei (fara TVA), respectiv 9, 3 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute;Suma de care dispune autoritatea contractanta conform devizului general al proiectului pt. capitolul de div si neprev este de 8.904.235 lei (9, 3% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute) fara TVA, suma ce va fi decontata, in conditiile legii, pe parcursul derularii contractului, daca aceste chelt apar si nu sunt aferente unor modif. substantiale ale acestuia si si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din OUG nr.34/2006.Suma cheltuielilor diverse si neprevazute aferente cap. 1- 112.860 lei, respectiv 10%;
Suma cheltuielilor diverse si neprevazute aferente cap. 2 ? 160.165 lei, respectiv 10%;
Suma cheltuielilor diverse si neprevazute aferente cap. 3.3- 301.109 lei, respectiv 10%;
Suma cheltuielilor diverse si neprevazute aferente cap. 4 ? 8.330.101 lei, respectiv 10%;
Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanti prin prisma incadrarii in prevederile art. 202 (oferta cu pret neobisnuit de scazut) sau in prevederile art. 36 alin. 1 lit. e sau e1 din HG nr. 925/2006, se va realiza prin luarea in considerare a propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de diverse si neprevazute, la propunerea financiara a fiecarui ofertant in parte (fara diverse si neprevazute).
Valoarea estimata fara TVA: 103, 882, 743RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 1.800.000 lei. Garantia se const. in conf. cu prev. art. 86 din HG nr. 925/2006 cu modif. si compl. ul.Garantia poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anunt. de par. in SEAP.Per. de valab. a garantiei de part.: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in cond.legii de catre o soc. bancara sau de catre o soc. de asigurari, cu conditia respectarii prev. art. 86 alin. (2) ? (4) din HG 925/2006.Mod de prez. ? dovada constituirii garantiei/instr. de garantare se prezinta in original.Cont nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trez. Tg. MuresGarantia se poate constitui si prin depunerea la casieria aut. contr: a unui OP sau a unei fila cec.Daca garantia se const. printr-un OP sau o fila cec, acestea trebuie conf. de catre banca pana la data desch. of.Garantia emisa in alta limba decat romana va fi prez. in orig. si va fi insotita de trad. autoriz. si legalizata in limba romana.In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autorit. contract. a masurilor de remediere necesare, se vor aplica prevederile art.278^1 din OUG nr.34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie :10 % din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din plata facturilor partiale, conform prev. Art. 90 alin. (3) din HGR 925/2006. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conform prevederilor H.G. 1045/2011. GBE va respecta prev. Art. 86, alin. (2)-(3) din HGR 925/2006.Garantia de buna executie se va restitui conform prevederilor art. 92, al. (4) din HGR 925/2006.In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legiinr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare nerambursabila prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2, Domeniul major de interventie 2 ? Reabilitarea zonelor poluate istoric.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului din Sectiunea III Formulare. Persoanele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte in original.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a, c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conform Formularului din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte in original.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.
In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte in original. Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures ? Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures (Peti Andras si Ionela Ciotlaus), Secretarul Municipiului Targu-Mures ? Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei(viceprimar), Jozsa Tibor, Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Urcan Gheorghe, Some?an Cristina Ligia, , Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures ? Kiss Imola, Director tehnic Racz Lucian, Sef Serviciu Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale ? Damian Alina, Sef Serviciu Proiecte cu Finantare Internationala Ijac Dana, membrii comisiei de licitatie: Csegzi Sandor, Damian Alina, Kagan Ildiko, Szabo Lorand, Makfalvi Laszlo ?i membrii inlocuitori cu drepturi depline: Orosan Claudia, Ijac Dana, Colceriu Violeta, Serban Constantin
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in original.
5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul consolidat de stat si catre bugetul local, in original, copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul (in conformitate cu Ordinul ANRMAP publicat in M.O. nr. 687 din 28.09.2011), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Observatii: Operatorii economici care se inregistreaza cu debite la bugetul de stat si/sau cel local si care nu prezinta inlesniri de plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu, vor fi exclusi din procedura de achizitie;(conform prevederile art 9(1) din ordinul 509/2011 emis de presedintele ANRMAP); Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane - se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Certificatul constatator se va prezenta in original, copie legalizata sau copie certificat conform cu originalul, informatiile din certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate.In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte.
Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr.
34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani financiari incheiati, cu o valoare cel putin egala cu 180.000.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul de Informatii generale din Sectiunea III.Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual, comunicat de BNR pt. Anii 2010, 2011 si 2012.Pentru alte monede decat euro, valorile CA/exp similare se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor. Sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimi 5 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contract. sau clienti privati.
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contract. sau clienti privati.
Experienta similara - Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ducerea la bun sfarsit, in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, de lucrari de executie de natura si complexitate similare cu cele descrise in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatie, respectiv sa cuprinda:
-Lucrari de constructii in domeniul infrastructurii de mediu (ex. decontaminare situri contaminate /ecologizari iazuri de decantare, remediere situri poluate, ecologizare situri poluate sau echivalent) cu valoare de cel putin 90.000.000 fara TVA;
Cerinta de calificare se considera indeplinita si prin cumularea sumelor unui numar de maxim 4 contracte. Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara de lucrari executate, se solicita operatorilor economici, in conformitate cu prevederile art. 188, alin. (3), lit a, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarle ulterioare, certificari de buna executie, care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Experienta similara - Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ducerea la bun sfarsit, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, servicii de proiectare de natura si complexitate similare cu cele descrise in caietul de sarcini care face parte integranta din documentatie, respectiv sa cuprinda: -Servicii de proiectare in domeniul infrastructurii de mediu (ex. decontaminare situri contaminate /ecologizari iazuri de decantare, remediere situri poluate, ecologizare situri poluate sau echivalent) cu valoare de cel putin 3.000.000 fara TVA;Cerinta de calificare se considera indeplinita si prin cumularea sumelor unui numar de maxim 4 contracte. Pentru indeplinirea cerintei privind prestarile de servicii similare, aceasta se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Experienta similara va putea fi dovedita si prin prezentarea unui contract care are ca si componente atat proiectarea de servicii similare cat si executia de lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului (prin cumularea valorica a contractelor derulate distinct respectiv prestare servicii proiectare si executie lucrari).
Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Lista utilajelor va cuprinde minim urmatoarele utilaje: ?Excavatoare ?Miniexcavator pentru spatii inguste?Cilindru compactor?Incarcator frontal?Echipament forare verticala?Autogreder?Buldozer?Autobetoniere?Autobasculante?Autoutilitare?Automacara?Echipamente de ridicare pentru montaj?Echipamente pentru sudarea materialelor geosintetice?Compactor autopropulsor cu rulouri (valturi)?Compactor static autopropulsor cu rulouri (valturi)?Autocisterna cu dispozitiv de stropire?Echipament de executie si testare a puturilor de monitorizare apa subterana, constand intr-o instala?ie de foraj care permite execu?ia forajelor piezometrice, la caracteristicile tehnice prevazute prin proiectul tehnic care va fi intocmit si o instala?ie de pompare aferenta pentru stabilirea datelor tehnice ale piezometrelor executate
Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani si anexa privind personalul implicat in realizarea contractuluiOfertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de urmatorul personal: - pentru partea de proiectare, astfel: A. Expert principal (expert-cheie) ? Coordonator proiectare: Calificari si aptitudini - Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;Experienta profesionala specifica - Se solicita implicarea in calitate de coordinator intr-un contract si/sau implicarea in calitate de expert intre-un contract similar cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
B.Experti secundari (experti-cheie)1. Expert de mediu- Calificari si aptitudini - Studii superioare in domeniul ingineria mediului/stiinta mediului/ecologie/chimie sau echivalent;
Experienta profesionala specifica - participarea la cel putin un proiect similar cu obiectul contractului(ex. decontaminare situri contaminate /ecologizari iazuri de decantare, remediere situri poluate, ecologizare situri poluate sau echivalent);2.Topograf sau inginer geodez- Calificari si aptitudini - Studii stuperioare tehnice in specializarea geodezie, topografie, cadastru sau similar;
Experienta profesionala specifica - Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul constructiilor civile sau industriale;3.Inginer geolog- Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in domeniul geologie;
Experienta profesionala specifica - Participarea in cel putin 1 proiect similar, (ex. decontaminare situri contaminate /ecologizari iazuri de decantare, remediere situri poluate, ecologizare situri poluate sau echivalent)in calitate de expert geotehnician si/sau hidrogeolog;4.Proiectant inginer drumuri- Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in specializarea Cai ferate, drumuri si poduri;
Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect in domeniul constructiilor de drumuri;5.Proiectant inginer hidrotehnician- Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in domeniul constructii hidrotehnice;
Experienta profesionala specifica - participarea la cel putin un proiect similar(ex. decontaminare situri contaminate /ecologizari iazuri de decantare, remediere situri poluate, ecologizare situri poluate sau echivalent).6.Inginer constructii civile- Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in domeniul constructii civile si industriale;
Experienta profesionala specifica- participarea la cel putin un proiect in domeniul constructiilor civile sau industriale.7.Proiectant inginer instalatii (retele alimentare cu apa si canalizare)- Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in domeniul instalatii pentru constructii/hidrotehnica;
Experienta profesionala specifica - participarea la cel putin un proiect, in domeniul instalatiilor, retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera pentru constructii civile si industriale;
C). Alti experti-Contractantul va selecta si va numi si alti experti, daca este necesar, incadrandu-se in valoarea ofertata, conform profilurilor identificate in termenii de referinta. Toti ceilalti experti vor trebui sa indeplineasca o cerinta minima, aceea de a avea o diploma universitara.
-pentru executarea contractului(partea de lucrari), care va contine minim urmatorii experti-cheie:
1.Coordonator executie ? Calificari si competente: - studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect/contractin care a avut calitatea de coordonator precum si implicarea intr-un proiect in care a avut atributii similare in domeniul obiectului contractului;2.Expert in ingineria mediului ? Calificari si competente: ? studii superioare in specializarea ingineria mediului, stiinta mediului, domeniu tehnic, chimie, ecologie sau echivalent.
- Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul protectiei mediului (ex. decontaminare situri contaminate /ecologizari iazuri de decantare, remediere situri poluate, ecologizare situri poluate sau echivalent).3.Topograf sau inginer geodez ? Calificari si competente: ? studii superioare in specializarea geodezie, topografie, cadastru sau echivalent.
Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul constructiilor civile sau industriale- Poate fi acelasi expert cu cel propus in faza de proiectare.
4.Inginer geolog- Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice, in domeniul geologie;
- Experienta profesionala specifica - Participarea in cel putin 1 proiect similar, (ex. decontaminare situri contaminate /ecologizari iazuri de decantare, remediere situri poluate, ecologizare situri poluate sau echivalent)in calitate de expert geotehnician;
- Poate fi acelasi expert cu cel propus in faza de proiectare.5.Inginer lucrari drumuri ? Calificari si competente: studii superioare in domeniul constructii, specialitatea constructii de drumuri si poduri.
- Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul constructiilor de drumuri;6. Inginer constructii hidrotehnice ? Calificari si aptitudini - Studii superioare tehnice in domeniul constructii hidrotehnice;
- Experienta profesionala specifica - participarea la cel putin un proiect(ex. decontaminare situri contaminate /ecologizari iazuri de decantare, remediere situri poluate, ecologizare situri poluate sau echivalent).7. Inginer lucrari constructii ? Calificari si competente: ? studii superioare tehnice, domeniul constructii, specialitatea constructii civile si industriale.
- Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul constructiilor civile sau industriale.
8.Inginer lucrari instalatii hidro-edilitare ? Calificari si competente: ? studii superioare tehnice, in domeniul constructii, specialitatea instalatii constructii/constructii hidrotehnice/imbunatatiri funciare.
- Experienta profesionala specifica: Participarea in cel putin 1 proiect, in domeniul construciilor civile si industriale.9. Responsabil pentru asigurarea calitatii lucrarilor10. Responsabil tehnic cu executia;11. Expert tehnic;
12. Responsabil atestat privind manegementul sanatatii si securitatii ocupationale (SSM) responsabil coordonator SSM santiere temporare si mobile SSM autorizat ITM ?
Se vor prezenta copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV-uri si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura expertului cheie propus.
Pentru Responsabil pentru asigurarea calitatii lucrarilor, Responsabil tehnic cu executia, Expert tehnic, Responsabil atestat privind manegementul sanatatii si securitatii ocupationale (SSM) se va prezenta doar atestatul/autorizatia detinuta.
ISO 9001 sau echivalent privind managementul calitatii pentru activitatile ce fac obiectul contractului
ISO 14001 sau echivalent privind managementul de mediu pentru activitatile ce fac obiectul contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa si va depune in original - ?Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani?. ? Formularul din Sectiunea III Formulare.In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Se va completa Declaratie privind Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari in ultimii 3 ani ? Formularul din Sectiunea III Formulare.In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Se va completa Fisa privind experienta similara (Formularul din Sectiunea III Formulare).Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara de lucrari executate se solicita operatorilor economici, in conformitate cu prevederile art. 188, alin. (3), lit a, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarle ulterioare, certificari de buna executie, care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual comunicat deBNRpt. anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013. Pentru anul 2013 se va lua in considerare cursul valutar de la data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Pentru alte monede decat euro, valorile CA/exp similare se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in exectuarea lucrarilor prezentate ca experienta similara. Se accepta cumularea din maxim patru contracte pentru fiecare categorie a cerintei privind experienta similara (maxim patru contracte pentru cerinta privind experienta similara de lucrari executate, si maxim patru contracte pentru cerinta privind experienta similara de servicii prestate).In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Pentru indeplinirea cerintei privind prestarile de servicii similare, aceasta se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual comunicat deBNRpt. anii 2008, 2009, 2010, 2011 si 2012 si 2013.Pentru anul 2013 se va lua in considerare cursul valutar de la data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Pentru alte monede decat euro, valorile CA/exp similare se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in exectuarea lucrarilor prezentate ca experienta similara. Se accepta cumularea din maxim patru contracte pentru fiecare categorie a cerintei privind experienta similara (maxim patru contracte pentru cerinta privind experienta similara de lucrari executate, si maxim patru contracte pentru cerinta privind experienta similara de servicii prestate).
In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea
respectivelor atributii.Modalitatea de indeplinire
Se solicita completarea formularului privind Lista principalelor utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune operatorul economic, din sectiunea Formulare.
In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Se solicita completarea formularului privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani si personalul implicat in realizarea contractului.Se vor prezenta o lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului.Se vor prezenta copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura expertului cheie propus.In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.-Pentru toti expertii: se vor anexa: CV-uri, copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; declaratie de disponibilitate.Se va prezenta o lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului.Se vor prezenta copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV-uri si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura expertului cheie propus.-Pentru toti expertii: se vor anexa: CV-uri, copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; declaratie de disponibilitate.Se va prezenta o lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului.Se vor prezenta copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV-uri si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura expertului cheie propus.-Pentru toti expertii: se vor anexa: CV-uri, copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; declaratie de disponibilitate.Se va prezenta o lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului.Se vor prezenta copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV-uri si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura expertului cheie propus.-Pentru toti expertii: se vor anexa: CV-uri, copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; declaratie de disponibilitate.Se va prezenta o lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului.Se vor prezenta copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV-uri si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura expertului cheie propus.-Pentru toti expertii: se vor anexa: CV-uri, copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; declaratie de disponibilitate.Se va prezenta o lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului.Se vor prezenta copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV-uri si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura expertului cheie propus. Pentru Responsabil pentru asigurarea calitatii lucrarilor, Responsabil tehnic cu executia, Expert tehnic, se va prezenta doar atestatul/autorizatia detinuta.-Pentru toti expertii: se vor anexa: CV-uri, copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; declaratie de disponibilitate.Pentru Responsabil atestat privind manegementul sanatatii si securitatii ocupationale (SSM) se va prezenta doar atestatul/autorizatia detinuta.Se va prezenta o lista cu expertii cheie propusi pentru implementarea proiectului.Se vor prezenta copii ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV-uri si durata de lucru in domeniile/specializarile cerute. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul? si semnatura expertului cheie propus.Certificatele se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.Certificatele se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2013 10:00
Locul: Municipiul Tg. Mures, P-ta Victoriei nr.3, cam 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de licitatie, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantare nerambursabila prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2, Domeniul major de interventie 2 ? Reabilitarea zonelor poluate istoric.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, respectiv exista mai multi ofertanti clasati pe primul loc si avand preturi egala/total oferta , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta.- Termenul de executie al proiectului tehnic, conform graficului Gantt al cererii de finantare, este de 2 luni.- Termenul de executie al lucrarilor, conform graficului Gantt al cererii de finantare, este de 16 luni, dar nu mai mult de 31.07.2015.-Ofertantul declarat castigator va depune, inainte de semnarea contractului o declaratie prin care ofertantul se angajeaza sa obtina pentru toate utilajele folosite in derularea contractului, autorizatia de libera trecere prin municipiul Tg.Mures si alte localitati, daca este cazul;
-Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului, in vederea elaborarii ofertei. Data exacta a vizitarii amplasamentului va fi comunicata ulterior, in cadrul sectiunii ?Clarificari?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 2562 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei, nr.3, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265268330, Fax: +40 365801856
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2013 08:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer