Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari de inlocuire a conductei de transport titei 20" Baraganu-RAFO Onesti, pe 8 tronsoane, cca.12,55 km, intre st.Baraganu si Martinesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 127586/04.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala:  Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Punct(e) de contact:  Dan Manolache, Tel. 0244/401360, Email:  [email protected], Fax:  0244/402304, Adresa internet (URL):  www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unic transportator de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari de inlocuire a conductei de transport titei 20" Baraganu-RAFO Onesti, pe 8 tronsoane, cca.12, 55 km, intre st.Baraganu si Martinesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: 8 tronsoane dispuse pe teritoriul judetelor Braila si Ialomita
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie de lucrari de inlocuire a conductei de transport titei 20" Baraganu-RAFO Onesti, pe 8 tronsoane, cca.12, 55 km, intre st.Baraganu si Martinesti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie de lucrari de inlocuire a conductei de transport titei 20" Baraganu-RAFO Onesti, pe 8 tronsoane, cca.12, 55 km, intre st.Baraganu si Martinesti
Valoarea estimata fara TVA: 9, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conform art. 252 lit. j) din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
580 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 180000 lei; garantie de buna executie 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la art.180, 181 din OUG 34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul consolidat de stat si bugetele locale. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. Certificat de inregistrare. Certificat constatator emis de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de min. 18000000 lei. Bilanturile contabile la 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate si inregistrate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, cuprinzand serviciile cu obiect asemanator contractate in aceasta perioada; copia contractului si recomandare din partea beneficiarului. Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, cuprinzand lucrarile cu obiect asemanator contractate in aceasta perioada, (max. 3 lucrari contractate - reparatii conducte sau investitii conducte transp.produse petroliere sau titei sau gaze naturale), cu valoare cumulata de min.9.000.000 lei; copiile contractelor; recomandari din partea beneficiarilor. Lista cuprinzand subcontractantii. Dotare tehnica de care poate dispune operatorul economic pt. indepl.contract: soft STEREO 70, aparatura ridicari topo, licenta AUTOCAD, lansator conducte, excavator, buldoexcavator, laborator protectie catodica autorizat si laborator verificare suduri prin gamagrafiere, autorizat. Personal de care poate dispune operatorul economic pt. indepl.contractului: inspector protectia muncii, personal autorizat sa realizeze lucrari in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, personal atestat ANRE pentru instalatii electrice tip C1A si C2A; personal atestat INSEMEX Petrosani; Certificate ISO 9001, 14001, 18001, sau echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.09.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.09.2011 11:00
Locul: Sediul Ad-tiv II al SC CONPET SA, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr.8 ? Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor; imputerniciri, copii BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Conform legislatiei in vigoare (Legea petrolului), Sistemul National de transport al petrolului face parte din domeniul public de interes national si este de importanta strategica. Prin urmare caietul de sarcini va fi pus la dispozitia celor interesati cu titlu gratuit numai in baza unei solicitari scrise transmise la fax 0244/402304 - Secretariat Directia Logistica Achizitii si dupa semnarea unui Acord de confidentialitate. Acesta va putea fi ridicat de la sediul SC CONPET SA Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1-3, Directia Logistica-Achizitii, Serviciu Achizitii Publice, Contracte, Lucrari si Servicii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CONPET SA Ploiesti
Adresa postala:  Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Tel. 0244/401360, Fax:  0244/516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2011 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer